print logo

Permisjoner

I noen situasjoner har du rett til permisjon fra jobben. Da er det viktig at du setter det inn i UiOs retningslinjer for permisjoner, og følger USITs rutiner for hvordan du søker om permisjon og melder fra om fraværet.

 

Søke om permisjon

Hvilken form permisjonsøknaden skal ha, avhenger av hvilken type permisjon du søker. For eksempel må du fylle ut skjema hvis du skal søke om adopsjons- eller fødselspermisjon, skrive brev/e-post for å søke om omsorgspermisjon, og du skal bruke hr-portalen når du skal søke om lønnet velferdspermisjon.

Når du søker permisjon ved et brev eller e-post skal søknaden inneholde følgende:

 • hvilken type permisjon du søker
 • periode/tidsrom du søker for
 • prosentandel permisjon
 • om du søker permisjon med eller uten lønn
 • eventuelt ønske om å avvikle ferie i forkant av ekstern permisjon

Se ellers under hver permisjonstype for fremgangsmåte og  hvilken form søknaden skal ha.

Registrere permisjonsfravær i CT

I CT (timeregistrering) finner du flered typer koder for permisjon under koden for fravær.

 • Foreldrepermisjon
 • Omsorgspermisjon
 • Velferdspermisjon
 • Permisjon (Eksern permisjon, utdanningspermisjon o.l)

Husk: Registrering av hele dager, sommertid (15. mai - 14. september) 7 timer, vintertid (15. september - 14. mai) 7,75 timer.

Gi beskjed om permisjon

Det er viktig at ekspedisjonen og kollegaer er informert om hvor du befinner deg når du ikke er på kontoret. Du kan informere om dette på følgende måter :

 • Bruke kalender i Exchange
 • I tillegg kan du bruke fraværsmelding for e-post, den kan du opprette etter at du har logget deg inn på følgende URL: https://www.uio.no/brukerinfo/logon.php Velg "Set Out of office messages"

Foreldrepermisjon/Adopsjonspermisjon

Når du skal søke om foreldrepermisjon må du først ta kontakt med ditt NAV kontor og fylle ut søknadsskjema. Søknadsskjema finner du på NAV sine nettsider.

Du vil få et svar fra NAV, et såkalt vedtak, og dette vedtaket er førende for din søknad om permisjonen til USIT.

Du kan søke om foreldrepermisjon på mail til din leder, og legge ved kopi av din søknad til NAV.

Mor og far må levere hver sin søknad til NAV.

Har du spørsmål rundt foreldrepermisjon, ta kontakt med personal@usit.uio.no.

For øvrig vises til UiOs sider om foreldrepermisjon.

Som far har du rett til 2 ukers lønnet omsorgspermisjon direkte tilknyttet fødselen.

Du søker om disse dagene i hr-portalen når fødselen har funnet sted.

Ved avvikling av ferie i permisjonstiden vil dette medføre til at siste permisjonsdag forskyves tilsvarende antall dager/uker ferie du avvikler.
Utregning av når du skal være tilbake på jobb. (excel)

I CT (timeregistrering) finner du koden for foreldrepermisjon under koden for fravær.
Husk: Registrering av hele dager, sommertid (15. mai - 14. september) 7 timer, vintertid (15. september - 14. mai) 7,75 timer.

PS Du skal ikke registrere noe i HR-portalen vedrørende foreldrepermisjon, men perioden vil bli synlig for deg og leder når lønnsgruppen har foretatt registrering i lønnsystemet.

Mer informasjon om foreldrepermisjon:

Avtjening av militærtjeneste eller repetisjonsøvelse

Permisjon ved innkalling til militærtjeneste er en ubetinget rettighet for deg som arbeidstaker, men ett vilkår for lønnet permisjon er at du har vært i arbeid de seks forutgående månedene før avvikling av tjenesten. Ved midlertidig tilsetting opphører retten til lønn under militærtjenesten ved tjenesteforholdets slutt.

Omsorgspermisjon for barn (Fri til amming)

Søknad om omsorgspermisjon og ammepermisjon rettes i e-post til personal@usit.uio.no. I søknaden redgjres det for periode en ønsker permisjon.

I CT brukes koden omsorgspermisjon.

Redusert arbeidstid

Tjenestefri som tillitsvalgt

Tjeneste som doms-eller skjønnsmann og rettsvitne

AAD antar at staten ikke vil kunne nekte en offentlig tjenestemann permisjon for å gjøre tjeneste som domsmann/skjønnsmann når vedkommende er oppnevnt eller trukket ut etter reglene i domstolsloven og skjønnsprosessloven, eller kan innkalles som rettsvitne.

 • Dette betyr at ansatte som blir innkalt får permisjon med lønn. Dette går ikke inn under velferdspermisjonsdagene, men under Hovedavtalens §34 - Andre regler for tjenestefri.
 • Saksgangen internt på USIT ved slike innkallelser:
  1. Den innkalte tar en kopi av innkallingen hvor partene og øvrige domsmenn sladdes, og gir denne til nærmeste overordnede.
  2. Overordnede kvitterer med "Sett og navn" og sender dette videre til Personal v/USIT, Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo.
  3. Personalgruppen arkiverer kopien i personalmappen.
 • Du søker om fri i forbindelse med dette i HR-portalen. (se pkt annet fravær)
 • Du registrerer fraværet  i CT (timeregistrering) som Fravær - annet gyldig fravær

Utdanningspermisjon

 • Du kan få utdanningspermisjon både med og uten lønn. Hvilke muligheter du har er avhengig av hvilken utdanning du skal ta.
 • Skal du avlegge eksamen får du lønn eksamensdagen, og fra 1 til 5 lesedager rett forut for eksamensdagen. Antall lesedager avhenger av antall studiepoeng, og i hvilken grad studiet er til nytte for stillingen du har i dag.
 • Du søker om fri i forbindelse med eksamens/lesedager i HR-portalen.
 • I CT (timeregistrering) benytter du følgende kode "Faglig utvikling", og oppgave "studie".
  • Husk: Registrering av hele dager, sommertid 7 timer, vintertid 7,75 timer.

Mer informasjon om utdanningspermisjon, fri til eksamen og lesedager

Velferdspermisjon

Velferdspermisjon med lønn kan du få hvis din overordnede mener det foreligger vektige grunner til dette. Dette kan være ting som: giftemål, tilvenning av barn i barnehage, barns første skoledag, flytting, begravelse m.m. Planleggingsdager i skole og barnehage gir ikke rett til bruk av velferdspermisjon. Du kan få inntil tolv arbeidsdager med full lønn eller 1 måned med halv lønn - hvert kalenderår (fra første fraværsdag og ett år fremover).

 • Du søker om velferdspermisjon med lønn via HR-portalen.
 • Du søker om velferdspermisjon uten lønn med følgende skjema. Skjemaet skal leveres til personal/usit, etter at nærmeste leder har godkjent dette.
 • I CT (timeregistrering) finner du koden for velferdspermisjon under koden for fravær.
  • Husk: Registrering av hele dager, sommertid 7 timer, vintertid 7,75 timer.

Mer informasjon om verferdspermisjon:

Ekstern permisjon/ulønnet permisjon

Med ekstern permisjon menes fri fra USIT for å arbeide andre steder eller fri uten lønn for å feriere. Det å få innvilget ekstern permisjon er ingen rettighet, men vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Nærmeste leder vil sammen med USITs ledelse vurdere om søknaden blir innvilget.

 • Søknad om ekstern permisjon rettes til nærmeste leder.
 • Søknaden skal inneholde informasjon om:
  • hvor lang tid det søkes permisjon for
  • hvor stor del av stillingen det søkes permisjon fra
  • hvor du skal arbeide
  • om du skal avvikle ferie i forkant.
 • Ved 100% ekstern permisjon, sjekk også rutiner for avslutning av arbeidsforhold.

 

Publisert 7. feb. 2012 10:56 - Sist endret 2. apr. 2014 08:37