Nettsider med emneord «Utredninger»

Publisert 2. apr. 2011 15:00

Fra EDB-Sentret (og før det) til dagens USIT og lokal IT har det skjedd en betydelig utvikling av universitetets IT-organisasjon med grundig utredningsarbeid og strategiplaner som basis for faglige valg og virksomhet.

Publisert 23. sep. 2010 08:00

De første spede brukerundersøkelsene ble foretatt av EDB-Sentret i 1981 og 1988. I senere år har det vært større og mer moderne undersøkelser.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

EDB-Styret med Finn Mogens Haug som formann, utarbeidet i 1983 «Strategi for utbygging av universitetets informasjonsteknologi». Planen var en analyse av utviklingen av informasjonsteknologi og de krav teknologien ville komme til å stille universitetet overfor.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

Gjennom 90-årene ble IT-tjenestene så inngripende i arbeidsprosesser og virksomhet ved universitetet. Man innså nødvendigheten av å sikre kvaliteten på tjenestene, og effektivisere IT-sektoren for å få best mulig uttelling for investerte midler – IT var og er ingen gratis lunsj.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

ODIN-planen fra 1985 var siste etappe i utredningsstafetten på 80-tallet. Denne planen tok opp i seg de foregående utredningene og planene og sammenfattet det til en handlingsplan for IT-sektoren på universitetet.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

Etter at bruk av informasjonsteknologi hadde bredt om seg på 80-tallet innså man at en vellykket satsing på IT ville være et konkurransefortrinn for universitetet i 90-årene. Det måtte derfor legges et strategisk grunnlag for å få på plass gode IT-tjenester.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

Dette er en kort oppsummering av utredningsarbeidet i perioden 1982-86 og dermed også en tidslinje for begivenhetenes gang. En heftig tid!

Publisert 4. sep. 2010 08:00

På samme tid som universitetet fikk sin første strategiplan fra formann i EDB-Styret Finn Mogens Haug, ønsket Kollegiet å utrede organisasjonsstrukturer og mekanismer for å sikre en best mulig utnytting av ressursene som ble allokert til sektoren.

Publisert 27. mars 2010 08:00

Det ble utarbeidet og vedtatt strategiplaner for IT etter 1996 også.