Organisasjonsendringer på USIT

USIT feirer inngangen til det nye året med opprettelse av to nye enheter: Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging og Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning. I tillegg knyttes to daglig leder-stillinger direkte til Underavdeling for stabs- og støttefunksjoner.

Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning (DS)

Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning ligger i Seksjon for IT i forskning og er en utvidelse av den tidligere Gruppe for digital samlingsforvalting. Målet med denne endringen er å skape en bedre balanse i størrelsen på gruppene i seksjonen. MUSIT-oppdraget fortsetter i DS som før, og får i tillegg ny daglig leder. Jarle Ebeling fortsetter som gruppeleder og gruppen er utvidet med fire personer; Bård Ketil Engen, Morten Erlandsen, Pål Fugelli og Per Harald Jacobsen. Disse fire kommer til DS fra Gruppe for forskningstjenester i samme seksjon, og stillingsbeskrivelser og oppgaver for disse vil være som tidligere.

Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging (BO)

Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging er en helt ny seksjon som er lagt til Underavdeling for stab og støtte.  USIT ønsker å tilrettelegge intern organisering slik at spesielt oppfølging av USITs brukere blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag. I dette inngår bl.a. arbeid med informasjon til USITs brukere og arbeid med USITs interne arbeidsprosesser ved f.eks. etablering av nye tjenester hvor sikring av brukerinvolvering er sentralt. I tillegg ønskes det en mer enhetlig og profesjonell håndtering av USITs ulike betalte oppdrag for interne enheter ved UiO, randsonen og UH-sektoren. Seksjonen skal også støtte det praktiske arbeidet for SKAIT (Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT). Opprettelsen av en ny seksjon gjøres som et prøveordning over to år med en evaluering om vi oppnår den effekten vi ønsker oss.

Etter at omorganiseringen i LOS ble iverksatt i 2014, ble arbeidsoppgavene for USITs gruppe for forvaltning av administrative IT-tjenester redusert.Tre av de ansatte fra den tidligere gruppen for forvaltning av administrative IT-tjenester; Anette Wilberg, Eva Bryn og Elisabeth Smokvina, går rett til den nye seksjonen. USITs gruppe for forvaltning av administrative IT-tjenester ble lagt ned 31.12.14, og den fjerde som jobbet der, Monica Stamnes, skal videreføre sine oppgaver i Webseksjonen.

BO vil bli tilført øvrige stillingsressurser både fra andre steder hos USIT og ved tilsettinger i ledige stillinger. Arbeid med dette pågår.

Daglige ledere i Underavdeling for stabs- og støttefunksjoner

USIT har for tiden to daglig leder-stillinger; daglig leder for BOT og daglig leder for MUSIT. Siden disse stillingene innehar både en bestillerrolle i forhold til driftsgrupper og en utførerrolle i forhold til eksterne, legges disse stillingene til Underavdeling for stabs- og støttefunksjoner hvor de rapporterer direkte til stabsdirektør Lill Rasmussen Mardal.

Daglig leder for MUSIT, Susan Matland, er nytilsatt og hun begynner hos oss 2. februar. Daglig leder for BOT, Helle Solvang, har endret organisatorisk plassering fra Seksjon for administrative IT-tjenester.

 

 

Publisert 9. jan. 2015 09:08 - Sist endret 9. jan. 2015 09:54