Årsplan for USIT for 2013-15

Innledning

Årsplanen oppsummerer prioriterte tiltak for USIT som organisasjon i 2013. Grunnlaget for prioriteringene er universitetsstyrets vedtak av “Strategi 2020” og “Årsplan for UiO for 2013-15”. I tillegg til forskningskvalitet og studiekvalitet som er hovedprioriteringene i hele planperioden, er universitetets prioriteringer for det enkelte år:

 • Innovasjon er prioritert område i 2014
 • Universitetets grunnverdier i 2014
 • Tverrfaglighet i 2015

Utover forskningskvalitet og studiekvalitet vil det for USIT ikke være hensiktsmessig å ha egne kapitler i denne årsplanen for disse prioriterte områdene. Det gir følgende struktur på USITs årsplan:

Rapportering

Om tiltakene i USITs årsplan

Tiltakene i USITs årsplan er kun beskrevet med tiltakets navn, målet for tiltaket og noen hovedmilepæler. Tiltakene er så lenket opp mot den uttømmende planen for tiltaket i planverket for den delen av organisasjonen der det hører hjemme. Dette kan være seksjonenes og gruppenes årsplaner, planer for USITs prosjekter og tjenestegrupper eller planer for andre aktiviteter. Oversikt over tiltakene:

Helheten i USITs virksomhet

USITs ressurser er knyttet til to oppgaver:

 • Drifts-, vedlikeholds- og støtteoppgaver som gir infrastruktur, IT-tjenester, IT-løsninger og støttetjenester som setter brukerne og organisasjonen i stand til å gjøre bruk av tjenestene og løsningene til å løse sine oppgaver på en bruks- og kosteffektiv måte, samtidig som universitetets forventninger og krav til sikkerhet, stabilitet, tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet ivaretas
 • Utviklingsoppgaver og beredskap som gjør at universitetet kan ta i bruk nye tekniske løsninger og utvikle sine IT-tjenester for å forenkle og forbedre sine prosesser og utvikle nye evner i tråd med endringer i universitetets omgivelser, virksomhet, organisasjon og behov

Den første oppgaven legger beslag på storparten av ressurser og arbeidstid på USIT. Dette er samtidig oppgaver som i liten grad reflekteres i årsplantiltak. Helheten i virksomheten er forsøkt illustrert i følgende skjematiske framstilling:

I bunnen ligger infrastrukturen med de ressursene (maskiner, lagring, nett, etc) som er forutsetningen for å levere tjenester og systemer. Over denne ligger et lag med tjenester og systemer. Dette omfatter generelle tjenester (e-post, web, applikasjoner med mer) som benyttes uavhengig av virksomhet. I tillegg kommer virksomhetsrettete tjenester og systemer for forskningen, for utdanningen og for den administrative virksomheten. Over dette ligger så et lag med integrasjon som kopler tjenester, systemer og brukere sammen og der brukeradministrasjon og samvirke mellom tjenester og systemer er det sentrale. På toppen ligger brukeromgivelsene som er det brukerne møter på arbeidsplassen i form av programmer, brukergrensesnitt og arbeidsomgivelser. På alle nivåer foregår det et kontinuerlig arbeid med sikkerhet, drift, vedlikehold, tilrettelegging og tjenesteadministrasjon, virksomhet som i liten grad gjenspeiles i prioriteringene i årsplanen, men som legger rammene for arbeidet med årsplantiltakene

1. Forskningskvalitet

Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge forskningsinfrastruktur og tjenester som fremmer universitetets forskningsvirksomhet.

1.1 Utvikle tjeneste for sikker innsamling, analyse og behandling av sensitive data

Mål: Etablere tjenester for ulike former for behandling (analyse), innhenting, deling, arkivering og arbeid med sensitive forskningsdata. Dette omfatter blant annet tjenester for:

 1. Beregninger av samme type som gjøres på dagens beregningsressurs, men her for sensitive data,
 2. Sikker datainnsamling via web-basert spørreskjema
 3. Løsning for analyse av video med sensitivt innhold

Milepæler:

 1. Når TSD 1.0-brukere er flyttet over i TSD 2.0 løsning og nye brukere kan registreres 31. mai 2013
 2. Når beregningsressursen for sensitive data (Colossus) er tilgjengelig for nye brukermiljøer 30. juni 2013
 3. Når vi har etablert pilotløsninger for analyse av video og lyd 31. desember 2013
 4. Når pilotløsningen for kostholdsregisteret er klart 31. desember 2013

Plan: Tiltaket er planlagt i prosjektplan for prosjektet “Tjenester for sensitive data – TSD 2.0” og årsplan for “Gruppe for forskningstjenester”

1.2 Samle tilgangen til forskningsverktøy i en web-basert omgivelse (‘portal’)

Mål: Samle tilgang til beregningstjenesten, forskningsverktøy og prosesstøtte-/samarbeidsverktøy i en web-basert omgivelse (‘portal’) for å senke terskelen for forskere, forbedre tilgangen til slike verktøy og støtte internasjonalt forskningssamarbeid.

Milepæler:

 1. Når en Galaxy-instans for utvikling og test er på plass 30. mai 2013
 2. Når Galaxy kan lanseres som fullverdig portal for applikasjonene i dagens Bioportal og Bioportalen kan stenges 30. september 2013

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for “Gruppe for forskningstjenester”

1.3 Installasjon og igangkjøring av nye lagringstjenester

Mål: Etablere Astrastore som lagringstjeneste for forskning for forskere ved Universitetet i Oslo og norsk forskning gjennom NorStore

Milepæler:

 1. Når utstyr er installert, akseptansetester og andre tester gjennomført og lagringsanlegget åpnet 16. april 2013
 2. Når data fra gamle NorStore er flyttet og iRODS basistjenester er i bruk 30. mai 2013
 3. Når e-postlagring, fillagring og databaselagring er flyttet til ny lagringsløsning

Plan: Tiltaket er planlagt i tjenestegruppe for “Lagringstjenester”, samt i årsplan for Seksjon for grunndrift og årsplan for “Gruppe for forskningsinfrastruktur”

1.4 Utvikle tjenester rettet mot Life Science- (og Humsam)-områdene

Mål: Bygge ut e-infrastruktur og støttetjenester til å omfatte nye faglige målgrupper, blant annet innen Life Science og innen områder som tradisjonelt benytter lite IT-verktøy og IT-metoder i sin forskning.

Milepæler:

 1. Når Nettskjema og minID er integrert 31. mars 2013
 2. Når dynamiske skjemaer (piping) for datainnsamling er implementert 30. juni 2013
 3. Når multiple-choice spørsmål med max N antall avkryssninger er implementert 31. desember 2013

Plan: Tiltaket er planlagt i tjenestegruppe for “Nettbasert datainnsamling” og i årsplan for “Gruppe for forskningstjenester”

1.5 Etablere løsning for nett og tilgang til utstyr som styrer vitenskapelig utstyr

Mål: Etablere gjenbrukbare løsninger som gir forskerne enkel, hensiktsmessig tilgang til vitenskapelig utstyr på en måte som samtidig ivaretar IT-sikkerheten.

Milepæler:

 1. Når pilot av anbefalt teknisk løsning er gjennomført ved Kjemisk institutt
 2. Når teknisk løsning er utformet på grunnlag av erfaringene fra piloten
 3. Når plan for utrulling av teknisk løsning til aktuelle brukermiljøer er operativt

Plan: Tiltaket er planlagt i <hvor?>

1.6 Forskningsinfrastruktur

Mål: Oppfølging av styrevedtaket 23. april 2013 om “Håndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo”.

Milepæler:

 1.  

Plan: Tiltaket er planlagt i ...

1.7 Delta i europeisk eInfrastruktursamarbeid

Mål: Sikre universitetets forskere tilgang til forskningsressurser tilgjengelig i internasjonale eInfrastrukturprosjekt og forskningssamarbeid.

 1. Gjennomføre innkjøp for oppgradering og produksjonssette ny infrastruktur for nasjonal deltagelse i CERN WLCG, 1. april 2013
 2. Etablere Norsk deltagelse i EUDAT, det Europeiske infrastrukturprosjektet for forskningsdata, 30. juni 2013
 3. Videreføre Abel som Norsk Tier 1-node for PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe til neste implementeringsfase, 30. juni 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for “Gruppe for forskningsinfrastruktur”

2. Studiekvalitet

Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge læringsinfrastruktur og tjenester for studier, undervisning og læring på universitetet med fokus på løsninger for produksjon, lagring og publisering av innhold.

2.1 Samlet grep og tjenester for utvikling, forvaltning og publisering av innhold

Mål: Ta et samlet grep om løsninger for produksjon, lagring og publisering av innhold for Nye DUO, opptak av forelesninger, Sejersted II, digitalt pensum, etc i samvirke med universitetets nettsted.

Milepæler:

 1.  

Plan: Tiltaket er planlagt i notat fra Webseksjonen om “Infrastruktur for å tilgjengeliggjøre video og lyd på UiOs nettsted

2.2 Digital eksamen

Mål: Utvikle løsninger for digital eksamen på universitetet

Milepæler:

 1. Når støtte til piloter ved fakultetene er spesifisert og teknisk løsning for gjennomføring av digital eksamen-pilotene er operativ
 2. Når arbeidsgruppa under IHR-plangruppe for studier har gjennomført sin analyse og kommet med sine anbefalinger av tiltak
 3. Når plan for gjennomføring av tiltakene er utarbeidet

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Seksjon for IT i utdanningen,

2.3 Studieinformasjon

Mål: Etablere ny løsning for studieinformasjon

UiOs løsning for studieinformasjon (StudInfo) ble lansert i 2004. Dette er UiOs viktigste kanal for informasjon til framtidige og eksisterende studenter, og også distribusjon av undervisningsmateriell. Arbeid med bedre kvaliteten på tjenesten vil fortsette for fullt i 2013 og framover. Dagens løsninger inneholder mye spesialtilpasset funksjonalitet, og de trenger et løft. De skal fornyes både til å bruke generelle løsninger som benyttes på UiOs nettsted og til å videreutvikle mer hensiktsmessige løsninger for å dekke nye behov.

Milepæler

 1. Når emnesider for høst 2012 og vår 2013 (pensumlister, semestersider osv) oppgradert og lansert
 2. Når emnesider for tidligere semestre er oppgradert
 3. 2014 blir bruk av "studier" i undervisningen et hovedsatsingsområde. Planer klare 31/12 2013

Plan: Tiltaket er planlagt i Webseksjonens årsplan

2.4 Digitale undervisningsformer

Mål: Støtte piloter ved fakultetene, samarbeide med FUP (Fagområde for universitetspedagogikk) og bidra med kompetanse innen IT i læring slik at universitetet tar IT i bruk i undervisningen på en god måte og i tråd med prioriteringene i “Strategi 2020”.

Milepæler:

 1.  

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Seksjon for IT i utdanningen

2.5 Markedsføre tjenestene overfor studentene

Mål: Gjøre IT-tjenester og IT-ressurser for studentene bedre kjent og enklere tilgjengelig

Milepæler:

 1. Når plan for markedsførings- og kommunikasjonsaktivitetene er utarbeidet og godkjent

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Gruppe for digitale medier i læring

3. IHR – Internt handlingsrom

Bidra med IT-kompetanse på prosesser, tjenester, systemer og løsninger i arbeidet i IHR-plangruppene og bidra til å iverksette foreslåtte tiltak, samt arbeide videre med IT-tiltak for å forenkle og effektivisere bruken av IT-tjenestene.

3.1 Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet

Mål: Iverksette universitetstyrets vedtak 23. oktober 2012

Milepæler:

 1. Når plan for iverksetting er utarbeidet 15. januar 2013
 2. Når fase 1 med møterunde om organisering av IT-virksomheten med fakulteter og enheter er gjennomført og beslutningsgrunnlag levert universitetsdirektøren 15. mai 2013
 3. Når arbeidsgrupper for IT-støtte til forskning og utdanning og for styring og prioritering av IT-virksomheten har levert sine anbefalinger 30. april 2013
 4. Når fase 2 med møterunde om IT-støtte til forskning og utdanning og styring og prioritering av IT-virksomheten med fakulteter og enheter er gjennomført og beslutningsgrunnlag levert universitetsdirektøren 15. oktober 2013
 5. Når fase 3 med resten av sakene er gjennomført

Plan: Tiltaket er planlagt på IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket

3.2 Administrativ IT

Mål: Iverksette universitetstyrets vedtak 25. januar 2012

Milepæler:

 1. Når Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen er etablert og bemannet 30. mars 2013
 2. Når veikart for administrativ IT er utarbeidet 30. mars 2013

Plan: Tiltaket er planlagt på nettstedet for “Administrative IT-systemer”.

3.3 Annet plangruppearbeid

Mål: Bidra med IT-, system- og prosesskompetanse i plangruppenes arbeid og i utvikling og etablering av mer effektive og brukervennlige løsninger:

Milepæler:

 1. Milepæler finnes i planene for arbeidet legges av den enkelte plangruppe

3.4 IHR-relaterte IT-tiltak

Mål: Gjennomføre tiltak som gir bedre brukeropplevelse og forenkler brukernes tilgang til IT-tjenester, -systemer og -ressurser.

Tiltakene er beskrevet og planlagt i aktiviteten “IHR-relaterte IT-tiltak”. Tiltakene omfatter:

 • Bedre oversikt over og enklere tilgang til systemer (jf tiltak 3 i forslag fra Webseksjonen)
 • Redusere antall innlogginger
 • Brukeradministrasjon, løsning for automatisk oppretting av brukere og tilordne tilganger
 • NIKE – Ny integrert kalender og e-post (jf eget tiltak 5.4 nedenfor)
 • Fjernjobbing (på plass for Windows og Mac 1kv-2013)
 • Glemt passord, løsning for å sende nytt passord pr SMS
 • Utskriftstjenester (jf neste tiltak 4.2 nedenfor)

Milepæler:

 • Når gevinstrealisering av IT-tiltak i IHR-regi er beskrevet

Plan: Arbeidet organiseres og planlegges av IHR-sekretariatet

3.5 Systemstøtte for bilagslønn (desentral datafangst)

Mål: Gjennomføre tiltak som gir bedre brukeropplevelse og raskere, mer effektiv, standardisert og profesjonalisert tilsetting av bilagslønnete

Milepæler:

 1. Når elektronisk prosess for registrering av persondata (innhenting fra kildesystemer/selvbetjening for den som tilsettes) og kontrakter ved tilsettinger er implementert
 2. Når elektronisk prosess for registrering av timer for timeansatt er implementert

Plan: Tiltaket er planlagt på nettsiden for IHR-plangruppe for bilagslønn og i prosjektplan for prosjektet “Bilagslønn”.

4. Grønn IT og grønt universitet

Utvikle og sette i drift tiltak som reduserer IT-virksomhetens miljøbelastning og fremmer universitetets mål om å være et grønt universitet. Prioriterte tiltak på området:

4.1 Oppfølging av “Grønn praksis”

Mål: Videreføre tiltak for å redusere strøm og utnytte maskinparken bedre

Milepæler:

 1. Når det er innarbeidet at fysiske tjenermaskiner som skal erstattes eller nye tjenermaskiner skal installeres blir virtualisert og avvik fra dette er begrunnet og dokumentert
 2. Når ny løsning for virtuelle databasetjenere er på plass
 3. Når automatiserte rutiner for oppretting av virtuelle maskiner er på plass
 4. Når tiltak er spesifisert og gjennomført for å redusere tiden Windows-maskiner trenger å være slått på og optimalisere strømforbruk når de er slått på

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplanen for "Seksjon for grunndrift" (milepæl #1, #2 og #3) og i årsplanen for "Seksjon for klientnær drift" (milepæl #4)

4.2 Ny miljøvennligere utskriftsløsning

Mål: Utvikle utskriftsløsning med ‘Pull print’-funksjonalitet basert på teknisk løsning fra Safecon

Milepæler:

 1. Når leverandør er valgt
 2. Når infrastruktur er satt opp
 3. Når piloter er gjennomført
 4. Når brukertjenester er operative

Plan: Tiltaket er planlagt i prosjektplan for “Printing 2 implementasjon” og i årsplanen for "Seksjon for grunndrift"

4.3 Etablere videokonferansetjenester for universitetet

Mål: Øke bruken av videokonferanser

Milepæler:

 1. Desktop videokonferanse tilgjengelig for alle ansatte via VoIP-prosjektet
 2. Oversikt over videokonferanserom på UiO tilgjengelig

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplanen for "Seksjon for klientnær drift".

4.4 Utrede tiltak for å realisere et grønt datasenter

Mål: Etablere grønt datasenter i Life Science-bygget

Milepæler:

 1. Når plan for arbeidet med grønt datasenter i Life Science-bygget er utarbeidet i samarbeid med Eiendomsavdelingen

Plan: Tiltaket er planlagt årsplanen for "Seksjon for grunndrift"

5. Brukertjenester

Vedlikeholde og videreutvikle brukertjenester for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse, samt forenkle, effektivisere og forbedre bruken av tjenestene.

5.1 Videreutvikling av universitetets nettsted

UiOs standard nettsted skal i løpet av 2013 tilrettelegges for bruk mot mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett. Vi skal også sørge for at kodekvaliteten er god nok til å tilfredsstille kravene om universell utforming.

Milepæler:

 1. Når CSS som gir responsivt design for mobiltelefoner er implementert
 2. Når er videoer på UiOs nettsted tilpasset mobile enheter
 3. Når universitetet tilfredsstiller DIFIs kriterier for universell tilgjengelighet

Plan: Tiltaket er planlagt i handlingsplan for Webseksjonen.

5.2 Web som arbeidsflate

Gjennom "Ny UiO-web" ble det laget mye funksjonalitet i publiseringsløsningen som muliggjør bruken av web til å løse mange daglige oppgaver. USIT har internt tatt i bruk disse på en strukturert måte, som skal tilgjengeliggjøres for hele UiO. Det er også ønskelig å utvide dette tilbudet ytterligere. Mye av arbeidet ble utført i 2012, men noe gjenstår

Milepæler:

 1. Når strukturert opplegg for konferansestøtte er på plass
 2. Når enkle maler for prosjektgjennomføring er tilgjengeliggjort

Plan: Tiltaket er planlagt i handlingsplan for Webseksjonen.

5.3 Ny telefoniløsning og VoIP som plattform for IT-tjenester

Mål: Videreføre arbeidet med utrulling av ny telefoniløsning og etablere IT-tjenester på ny kommunikasjonsplattform.

Milepæler:

 1. Når målene for året for utrulling av ny telefoniløsning til brukerne er nådd
 2. Når planlagte, prioriterte tjenester er operative

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Seksjon for grunndrift

5.4 NIKE – Ny integrert kalender- og e-posttjeneste

Mål: Gjennomføre NIKE-prosjektet for å spesifisere, evaluere  og anbefale løsning for en bedre integrert e-posttjeneste

Milepæler:

 1. Delprosjekt arkitektur har beskrevet overordnede prinsipper og valg for løsningen
 2. Delprosjekt klienter har testet, vurdert, anbefalt og dokumentert klienter for alle støttede plattformer på UiO
 3. Delprosjekt teknisk infrastruktur har detaljert teknisk løsning, integrasjoner mot andre systemer og migrering av e-post og kalenderinformasjon fra dagens systemer
 4. Delprosjekt kommunikasjon og opplæring har laget detaljert kommunikasjons- og opplæringsplan med fokus på god informasjon til sluttbrukere og IT-ansvarlige

Plan: Tiltaket er planlagt i prosjektplan for prosjektet “NIKE implementasjon

5.5 Brukertjenester

Mål: Videreutvikle funksjonalitet i eksisterende tjenester og utrede etablering av nye tjenester

Milepæler:

 1. Når teknisk løsning for dropbox-tjeneste er vurdert og tjenesten operativ

Plan: Tiltaket er planlagt i ...

5.6 Infrastruktur, tjenestedrift og -vedlikehold

Mål: Videreutvikling av tekniske løsninger som gir høytilgjengelige, stabile og skalerbare tjenester med god brukeropplevelse

Milepæler:

 1. Når prosjekt for driftssetting av ny clusterløsning for Linux er planlagt og godkjent
 2. Når ny løsning for maskinvare lastbalansering er innført
 3. Når ny infrastruktur for høytilgjengelig lagring er anskaffet og satt i drift
 4. Når samkjøring av rutiner for arbeidsplassdrift, programvaredistribusjon og lignende på tvers av operativsystem er vurdert
 5. Når omstrukturering av Web-hotellet er gjennomført
 6. Når databaseservere er virtualisert på ny lagringsplattfoprm

Plan: Milepæl #3 er planlagt som aktivitet i tjenestegruppe for “Lagringstjenester”, samt i årsplan for Seksjon for grunndrift

5.7 Alumnusløsning for Universitetet i Oslo

Mål: Utvikle en ny alumnusløsning for UiO som skal erstatte nåværende løsning

Milepæler:

 1. Når spesifikasjon av ny alumnusløsning for UiO er utarbeidet
 2. Når ny alumnusløsning er implementert
 3. Når data fra UiOs gamle løsning er migrert inn i den nye løsningen

Plan: Tiltaket er planlagt i prosjektplan for prosjektet “Alumniløsning for UiO

5.8 Administrative IT-tjenester

Mål: Sikker, stabil drift av administrative IT-tjenester og -systemer, – oppgradering av Oracle Applications til R12 og HR-portalen til versjon 7.3

Milepæler:

Plan: Plan for R12-oppgraderingen i gjøremålsliste for tjenestegruppe for “BOT-drift”, plan for oppgradering av HR-portalen i OPAs søknad om porteføljemidler

5.9: Katalogdrift

Mål: Etablering av tjenestegruppe og organisering av virksomhetsområdet

Milepæler:

 • Når tjenestegruppa er etablert med ressursavtaler, gjøremålsliste og nettsted
 • Når DNS-/DHCP-tjenestene er slått sammen i neste versjon av Bind
 • Når NPS-servere er satt opp og har tatt over som Radius-servere for UiO-AD

Plan: Tiltaket er planlagt i ...

5.10: Brukeradministrasjon

Mål: Sikre at brukere avvikles når de slutter ved UiO og at rettigheter og tilganger til UiO systemer er i samsvar med oppgaver og organisatorisk plassering

Milepæler:

 • Når tiltak for automatisk avvikling av brukere som avslutter sin tilknytning UiO er implementert.
 • Når rutine for endring av tilganger ved permisjon er etablert
 • Når rutine som endrer tilknytninger ved endring av stilling er etablert

Plan: Tiltaket er planlagt i ...

5.11: Audiovisuelt utstyr, videokonferanser og multimedia

Mål: Organisering av tjenesteområdet med etablering av infrastruktur og tjenestetilbud, samt drifts- og støttetjenester

Milepæler:

 • Når plan for arbeidet er utformet

Plan: Plan under arbeid på nettstedet for Seksjon for klientdrift

6. Strategi, organisering og styring av universitetets IT-virksomhet

6.1: SUIT 2013 – Spørreundersøkelse om IT-tjenestene

Mål: Gjennomføre spørreundersøkelsen, informere om resultatet og gjennomføre tiltak i etterkant

Milepæler:

 1. Når spørreundersøkelsen er gjennomført 28. februar 2013
 2. Når rapport fra undersøkelsen er overlevert IT-direktøren 30. april 2013
 3. Når plan for oppfølging av tiltak i etterkant er utarbeidet 31. mai 2013
 4. Når resultatene av SUIT 2013 og plan for oppfølging er presentert for universitetsdirektøren og direktørnettverket 30. juni 2013
 5. Når planlagte oppfølgingstiltak er gjennomført 31. desember 2013

Plan:

6.2 Strategi for universitetets IT-virksomhet

Mål: Følge opp tidligere arbeid med “Strategi for universitetets IT-virksomhet” med sikte på vedtak i besluttende organ på universitetet

Milepæler:

 1. Når plan for arbeidet med strategien er vedtatt

Plan: Tiltaket er planlagt på IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket

6.3 Tjenestekatalog

Mål: Utarbeide tjenestekatalog for IT-tjenestene på universitetet

Milepæler:

 1. Når plan for gjenopptakelse av arbeidet med tjenestekatalog er lagt

Plan: Tiltaket er planlagt på IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket

6.4 Organisasjonsutvikling av USIT

Mål: Implementere ny organisasjonsstruktur for USIT og gjennomføre organisasjons- og prosessutviklingstiltak i tråd med “Om arbeidet med ny funksjons- og bemanningsplan for USIT”.

Milepæler:

 1. Når midlertidigheter i fordeling av ansvar, oppgaver og ressurser er ryddet opp i
 2. Når tilsetting av gruppeledere og underdirektører er gjennomført
 3. Når program for lederutvikling er planlagt
 4. Når opplæring av nye ledere i administrative oppgaver er gjennomført
 5. Når plan for oppfølging av ‘ikke miste av syne’-saker fra USIT 2.0/3.0 er utarbeidet

Plan: Tiltak på  er planlagt i ...

6.5 Videreutvikle og styrke samhandlingen sentral/lokal IT

Mål: Videreføre arbeidet med å styrke samhandlingen mellom sentral og lokal IT igangsatt i regi av tjenestegruppa “SAMIT – Samhandling i IT-organisasjonen” og prosjektet “Lokal-sentral”.

Milepæler:

 1.  Når fase 1 “Organisering og koordinering” av arbeidet med iverksetting av styrevedtaket om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” er gjennomført 31. mai 2013

Plan: Tiltaket er planlagt på IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket

6.6 Nytt IT-reglement

Mål: Utforme og få vedtatt nytt IT-reglement for Universitetet i Oslo til erstatning av eksisterende reglement fra 1997

Milepæler:

 1. Når utkast til tekst er ferdig bearbeidet
 2. Når behandling av nytt IT-reglement er avklart med universitetsdirektøren

Plan: Tiltaket er planlagt på IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket

6.7 Sørge for at universitetet etterlever lov- og regelverk på IT-området

Mål: Gjennomføre pålagte oppgaver knyttet til behandling av personopplysninger og andre forhold regulert av lover, forskrifter og regelverk

Milepæler:

 1. Når oppgavene som behandlingsansvarlig er gjennomført og rapportert
 2. Når ansvar for rollen som behandlingsansvarlig er avklart

Plan:

6.8 Videreføre sikkerhetsarbeidet

Mål: Sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå på IT-tjenestene og sørge for gode katastrofe- og beredskapsplaner

Milepæler:

 1. Når arbeidet med revisjon av “IT-sikkerhetshåndbok del 1: Retningslinjer” er gjennomført
 2. Når framtidig organisering av IT-sikkerhetsarbeidet er bestemt

Plan: Milepæl #1 er planlagt på IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket

6.9: Risikostyring og beredskap

Mål: Bidra til at universitetet imøtekommer kravene i departementets tildelingsbrev for 2013

Milepæler:

 1. Når revisjon av beredskapsplan for USIT er gjennomført
 2. Når prosjektet “Katastroferutiner” har levert sine anbefalinger og anbefalingene behandlet og vedtatt
 3. Når arbeid med risikoanalyser er planlagt og planlagte risikoanalyser er vedtatt

Plan: Tiltaket er planlagt i ...

6.10 Økonomimodell for USIT

Mål: Følge opp arbeidet med økonomistyring på USIT basert på ny økonomimodell

Milepæler:

 1. Når regnskapet for 2012 er avsluttet og analysert
 2. Når behovet for økonomikompetanse på USIT er vurdert

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Seksjon for interne støttetjenester

Seksjonenes og gruppenes årsplaner

I tillegg til USITs årsplan har seksjonene og gruppene egne årsplaner. Noen seksjoner har en samlet årsplan for seksjonen, mens andre har en plan for seksjonen og gruppevise årsplaner i tillegg:

Publisert 3. des. 2012 21:13 - Sist endret 12. mai 2019 20:38