Årsplan for USIT for 2014-16

Innledning

Årsplanen oppsummerer prioriterte tiltak for USIT som organisasjon i 2014. Grunnlaget for prioriteringene er universitetsstyrets vedtak av “Strategi 2020” og “Årsplan for UiO for 2014-16”. I tillegg til forskningskvalitet og studiekvalitet som er hovedprioriteringene i hele planperioden, er universitetets prioriteringer for det enkelte år:

 • Universitetets grunnverdier i 2014
 • Tverrfaglighet i 2015

Rapportering

Det rapporteres på tiltakene i årsplanen tertialvis:

Årsplan for UiO for 2014-16

I universitetets årsplan for 2014-16 er USIT tillagt hel- eller delansvar for følgende milepæler:

 • Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur
  • Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk, se tiltak 1.1
 • Tiltak 7: Nyskapning i undervisning og læring
  • Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt for eksamensprosessen, se tiltak 2.2
  • Valgt og pilotert standardiserte verktøy for digital eksamen, se tiltak 2.2
  • UiO har utviklet en infrastruktur for opptak, lagring og deling/gjenbruk/podcast av forelesninger og læringsressurser og stimulert til bruken av denne i undervisningen, se tiltak 2.1 og tiltak 4.3
  • 75% av alle skoleeksamener (der det er mulig) gjennomføres digitalt, se tiltak 2.2
 • Tiltak 11: Grønt UiO og Grønn IT
  • Tatt i bruk infrastruktur for ulike typer videokonferanser og webmøter, se tiltak 4.3
  • Implementert tiltak som reduserer tiden arbeidsplassutstyr må være påslått og effektiviserer strømforbruket når de er påslått, se tiltak 5.3
  • Ny utskriftsløsning implementert ved hele UiO, se tiltak 4.4
 • Tiltak 15: Internt handlingsrom - administrativ utvikling
  • IHR avsluttes 31. desember 2013, arbeid med iverksetting fortsetter i linja i 2014, se tiltak 6.1
 • Tiltak 16: Infrastruktur - Areal og IT
  • Rammeverk for skytjenester på plass, se tiltak 4.6
  • Nettverksinfrastruktur på maskinrommene revidert og oppgradert, se tiltak 5.1
  • Bedre trådløsdekning i universitetets lokaler, se tiltak 5.2
  • Ny og grønnere utskriftsløsning utrullet, se tiltak 4.4
  • Planlegging av grønt maskinrom i Life Science-bygget, se tiltak 5.1

I arbeidet med årsplanen har fakultetene gjennom IT-ledernettverket kommet med innspill, se referat fra møte i IT-ledernettverket 20. januar 2014.

Om målene i USITs årsplan

Årsplanen oppsummerer USITs prioriterte mål for virksomheten i 2014. Planleggingen av tiltak for å nå målene skjer i den del av organisasjonen der ansvaret ligger og arbeidet utføres. Dette innebærer at målene i USITs årsplan blir beskrevet på følgende måte:

 • Navn og beskrivelse av tiltak for å nå målet
 • Noen viktige milepæler i gjennomføringen av tiltaket
 • Lenke til uttømmende plan for tiltaket i planverket for den delen av organisasjonen der det hører hjemme. Dette kan være seksjonenes og gruppenes årsplaner, planer for USITs prosjekter og tjenestegrupper eller planer for andre aktiviteter

Det ble samtidig bestemt å strukturere disposisjonen (kapittelinndelingen) av årsplanen i tråd “Kategorisering av IT-tjenestene”:

Med utgangspunkt i denne kategorisering vil disposisjonen av USITs årsplanen være:

Rapportering:

Rapporteringen følger årshjulet for tertialvis virksomhetsrapportering ved universitetet:

 • Pr 1. tertial 2014: 1. mai 2014
 • Pr 2. tertial 2014: 1. september 2014
 • Årsrapport: 31. desember 2014

Dette gjelder årsplaner på alle nivåer på USIT, inkludert rapportering fra prosjekter og tjenestegrupper. I tillegg gjelder fristene også USITs rapportering på tiltak i universitetets årsplan.

1. Forskning og formidling

Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge forskningsinfrastruktur og tjenester som støtter og fremmer universitetets forskningsvirksomhet og tilrettelegger for enkel tilgang til verktøy og ressurser.

I forbindelse med iverksettingen av Universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” har IT-direktøren oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede behov og forslå tiltak knyttet til IT-støtte til forskning.

1.1 Utvikle tjeneste for sikker innsamling, analyse og behandling av sensitive data

Mål: Utvide tilbudet av Tjenester for sensitive data (TSD) ved å utvikle og gjøre tilgjengelig for universitetets forskere tjenester for innhenting, behandling (analyse), deling, arkivering og arbeid med sensitive forskningsdata, blant annet:

 • Beregningstjenester for sensitive data tilsvarende det som gjøres på dagens beregningsanlegg (Abel)
 • Sikker datainnsamling via webbasert skjema (Nettskjema)
 • Løsninger for lagring og analyse av video med sensitivt innhold

Milepæler:

 1. Når prosjektet “Tjenester for sensitive data – TSD 2.0” er avsluttet 28. februar 2014
 2. Når tjenestegruppe er etablert 30. juni 2014
 3. Når fullt sett av tjenester er etablert 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i prosjektplan for prosjektet “Tjenester for sensitive data – TSD 2.0” og årsplan for “Gruppe for forskningstjenester”

1.2 Utvide tilbudet av forskningsverktøy tilgjengelig på web

Mål: Samle tilgang til beregningstjenester, forskningsverktøy og prosesstøtte-/samarbeidsverktøy i en web-basert omgivelse (‘portal’) for å senke terskelen for forskere, forbedre tilgangen til slike verktøy og støtte internasjonalt forskningssamarbeid, se eksempelvis Lifeportal.

Milepæler:

 1. Når utvikling av kjernefunksjonalitet er ferdigstilt 31. mars 2014
 2. Når utvidelse av applikasjonsportefølgen er gjennomført 31. desember 2014
 3. Når samarbeid og kopling til andre tilsvarende ressurser er etablert 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for “Gruppe for forskningstjenester”

1.3 Installasjon og igangkjøring av nye lagringstjenester

Mål: Tilby tilstrekkelige lagringsressurser og hensiktsmessige lagringstjenester til våre forskere og etablere tekniske og administrative løsninger for tilgjengeliggjøring, deling og arkivering av forskningsdata for å imøtekomme krav fra spesielt offentlig finansiert forskning om etterprøvbare resultater, tilgjengeliggjøring av data og arkivering av resultatdata fra offentlig finansiert forskning:

Milepæler:

 1. Når løsning for arkivering, gjenfinning og deling av forskningsdata er klar 31. desember 2014
 2. Når arkivtjeneste for NorStore er etablert 31. mars 2014
 3. Når FileSender-tjeneste er operativ 31. mars 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for “Gruppe for forskningsinfrastruktur”, arbeidet skjer i nært samarbeid med arbeid for utvikling og vedlikehold av generelle lagringstjenester, se pkt 4.6 Lagringstjenester nedenfor.

1.4 Utvikle tjenester rettet mot Life Science- (og Humsam)-områdene

Mål: Bygge ut ut e-infrastruktur og støttetjenester til å omfatte nye fagområder og i nært samarbeid med disse. Life Science er et strategisk satsningsområde for UiO, og USIT skal bidra til denne satsningen, både i planleggingsfasen og etter etablering av nytt bygg. Det humanistiske fakultet ligger høyt på internasjonale rankinger på sine områder, men benytter tradisjonelt lite IT-verktøy og IT-metoder i sin forskning, liksom samfunnsvitenskapene forøvrig.

Milepæler:

 1. Når ny infrastruktur og nye ressurser for statistikktjenesten er etablert 30. juni 2014 og ny statistikktjeneste lansert 30. september 2014
 2. Når virtuelle maskiner for kvalitative metoder og mindre intense applikasjoner er i produksjon 31. desember 2014
 3. Når system for presentasjon/visualisering av forskningsdata på kart er tilgjengelig 30. juni 2014
 4. Når arbeid med dokumentasjon, informasjon og veiledning i bruk av nettskjema og behandling av innsamlete data er gjennomført 31. desember 2014
 5. Når tjenester for studier av kommunikasjon, språk og sosiale medier er utvidet og dokumentert 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i tjenestegruppe for “Nettbasert datainnsamling” og i årsplan for “Gruppe for forskningstjenester”

1.5 Organisering av IT til forskning ved UiO og deltakelse i nasjonal og internasjonal eInfrastruktur

Mål: Sørge for at universitetets IT-støtte til forskning er organisert slik at den fremmer og er aktiv bidragsyter til grensesprengende forskning og til at UiO blir et attraktivt forskningsuniversitet på internasjonalt nivå. Gjennom å styrke bruken av IT-teknologi i forskningen og å delta i nasjonale og europeiske samarbeidsprosjekt om e-infrastruktur skal universitetets forskere sikres tilgang til forskningsressurser i nasjonale og internasjonale eInfrastrukturprosjekt og forskningssamarbeid. UiO ved USIT utgjør bærebjelken i prosjektene som inngår i den nasjonale e-Infrastrukturen for forskning, med beregningstjenester innen Notur og lagringstjenester innen NorStore som to viktige.

Milepæler:

 1. Når Arbeidsgruppe for framtidig organisering av støtte til IT i forskning ved UiO har levert sin rapport 1. juni 2014
 2. Når UiOs deltakelse i ny organisering og finansiering av nasjonal eInfrastruktur for forskning er etablert 31. desember 2014
 3. Når pågående deltagelse i FP7-prosjekt er fullført og avtaler for deltakelse i Horizon 2020 prosjekter er etablert 31. desember 2014

Tiltaket er planlagt på nettstedet for Arbeidsgruppe for IT i forskning og i årsplan for Gruppe for forskningsinfrastruktur.

1.6 Etablere løsning for nett og tilgang til utstyr som styrer vitenskapelig utstyr

Mål: Etablere gjenbrukbare løsninger som gir forskerne enkel, hensiktsmessig tilgang til vitenskapelig utstyr på en måte som samtidig ivaretar IT-sikkerheten.

Milepæler:

 1. Når teknisk løsning er utformet på grunnlag av erfaringene fra piloten og plan for utrulling til aktuelle brukermiljøer er utarbeidet 30. juni 2014

2. Utdanning, undervisning og studier

Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge læringsinfrastruktur og tjenester for studier, undervisning og læring på universitetet med fokus på løsninger for produksjon, lagring og publisering av innhold.

I forbindelse med iverksettingen av Universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” har IT-direktøren oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede behov og forslå tiltak knyttet til IT-støtte til utdanning, se arbeidsgruppas nettside.

2.1 Samlet grep og tjenester for utvikling, forvaltning og publisering av innhold

Mål: Ta et samlet grep om løsninger for produksjon, lagring og publisering av innhold for Nye DUO, Sejersted II, digitalt pensum, etc i samvirke med universitetets nettsted.

Milepæler:

 1. Når infrastruktur for lagring og visning av all video og lyd som skal gjøres tilgjenegelig på universitetets nettsteder er satt i produksjon 30. april 2014
 2. Når opptak fra forelesninger automatisk kan legges i semestermapper 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i notat fra Webseksjonen om “Infrastruktur for å tilgjengeliggjøre video og lyd på UiOs nettsted” og årsplan for Webseksjonen, samt årsplan for Gruppe for sanntidstjenester.

2.2 Digital eksamen

Mål: Utvikle løsninger for digital eksamen og digitale vurderingsformer på universitetet.

Milepæler:

 1. Når løsning for digital skoleeksamen etter JUS-modellen er satt i drift 30. oktober 2014
 2. Når prosjekt for neste generasjons digital eksamen og sensur etter Medfak-modellen er gjennomført i samarbeid med Det medisinske fakultet 31. desember 2014
 3. Når prosjektet videobasert vurdering av studenters praksisperioder i lærerutdanningen er gjennomført i samarbeid med ProTED og lektorprogrammet 31. desember 2014
 4. Når “Papirløs eksamen” som oppfølging av vedtak i Universitetsstyret er etablert og planlagt og USITs rolle og oppgaver avklart 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt på prosjektnettstedet for prosjektet “Digital skoleeksamen etter JUS-modellen“ og i tildelingen av porteføljemidler for 2014 til IT i forskning og utdanning.

2.3 Studieinformasjon – Min side

Mål: Etablere en portalside som samler informasjon om studentens fag – timeplaner, beskjeder fra emner og nyttige lenker - på ett sted, samt et integrasjonspunkt for å trekke studielogikk ut av Vortex.

Milepæler:

 1. Når arkitektur og teknisk plattform er godkjent 5. mars 2014
 2. Når grafisk skisse for minside-komponent er godkjent 12. mars 2014
 3. Når Timeplanleggingssystem (TP) og TP-ws-er er i produksjon 1. mai 2014
 4. Når Minside-komponent og innfasing av Medisinportalen er satt i produksjon og godkjent i henhold til spesifikasjon 8. juni 2014
 5. Når totalløsning er tatt i bruk på uio.no og Minside 1. juli 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i på prosjektnettstedet for “Min side” og i årsplan for Webseksjonen.

2.4 Digitale undervisningsformer

Mål: Støtte piloter ved fakultetene, samarbeide med FUP (Fagområde for universitetspedagogikk) og bidra med kompetanse innen IT i læring slik at universitetet tar IT i bruk i undervisningen på en god måte og i tråd med prioriteringene i “Strategi 2020”.

Milepæler:

 1. Når vurderingen av universitetets framtidige bruk av digitale læringsplattformer (LMS-er) er gjennomført 31. desember 2014
 2. Når utbytte, erfaringer og lærdommer fra igangsatte MOOC-pilotprosjekter er oppsummert og evaluert 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Seksjon for IT i utdanningen

2.5 Framtidig organisering av IT-støtte til utdanning

Mål: Sørge for at universitetets IT-støtte til utdanning er organisert slik at den fremmer og bidrar til at universitet kan lever forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.

Milepæler:

 1. Når Arbeidsgruppe for framtidig organisering av støtte til IT i utdanning ved UiO har levert sin rapport 1. juni 2014

Plan: Tiltaket er planlagt på nettstedet for Arbeidsgruppe for IT i utdanning.

3. Administrative og tekniske tjenester

Bidra med IT-kompetanse på prosesser, tjenester, systemer og løsninger i arbeidet i IHR-plangruppene og bidra til å iverksette foreslåtte tiltak, samt arbeide videre med IT-tiltak for å forenkle og effektivisere bruken av IT-tjenestene.

3.1 Bilagslønn (desentral datafangst)

Mål: Gjennomføre tiltak for å følge opp Universitetsstyrets behandling av anbefalingene fra IHR-plangruppe for bilagslønn.

Milepæler:

 1. Når beslutning om videre arbeid med prosjektet er tatt 31. desember 2014

Plan: Tidligere prosjektplan for prosjektet “Bilagslønn”.

3.2 Eksternt finansiert virksomhet

Mål: Gjennomføring tiltak for å følge opp arbeidet i IHR-plangruppe for eksternt finansiert virksomhet.

Milepæler:

 1. Når anbefalinger av tiltak fra IHR-plangruppa er utarbeidet 31. desember 2014

Plan: Bakgrunn og beslutninger på området finnes på nettstedet for IHR-plangruppe for eksternt finansiert virksomhet.

3.3 Ny alumnus-løsning for universitetet

Mål: Spesifikasjon og utvikling av alumnus-løsning innenfor universitetets infrastruktur

Milepæler:

 1. Når Mira-brukere er migrert og ny teknisk løsning operativ 31. mars 2014
 2. Når ny løsning er overlevert og godkjent av prosjekteier 15. april 2014

Tiltaket er planlagt på nettstedet for prosjektet “Alumniløsning for UiO”.

3.4: Drift og vedlikehold av universitetets administrative systemer

Mål: Sikre at drift og vedlikehold av universitetets administrative systemer imøtekommer brukeres og systemeieres krav til stabilitet, tilgjengelighet, sikkerhet og funksjonalitet.

Milepæler:

 1. Når plan for oppgradering til ny versjon av Basware er utarbeidet 31. desember 2014
 2. Når det er ryddet i rutiner og beslutningsprosesser knyttet til drift og forvaltning av EAs systemer 31. desember 2014
 3. Når supportpakker og sikkerhetspatching av SAPUIO er gjennomført i henhold til plan 31. desember 2014
 4. Når HR-portalen er oppgradert til versjon 7.4 og tilrettelagt for Single Sign-On (SSO) 15. august 2014
 5. Når Oracle eBusiness Suite er oppgradert til R12
 6. Når rutiner og løsning for elektronisk rapportering til Altinn er operativ 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Gruppe for applikasjonsdrift, årsplan for Gruppe for forvaltning av administrative tjenester og tjenestegruppe for SAPUIO-drift og tjenestegruppe for BOT-drift.

4. Basis IT-tjenester

4.1 Videreutvikling av universitetets nettsted

Mål: Videreutvikle og drive Vortex som en stabil og sikker løsning for publisering, dokumentforvaltning og samhandling slik at innhold og tjenester støtter opp om og utvikler primærvirksomheten, se Mål, strategi og forvaltningsmodell for Vortex.

Milepæler:

 1. Når alle nettsteder er kvalitetssikret og utarbeidet tiltak for universell utforming er gjennomført 30. juni 2014
 2. Når responsivt design er implementert for alle ikke-standard nettsteder 30. september 2014
 3. Når alle nettsteder kjører standardisert malsett og driftsopplegg
 4. Når støttesystemer for integrasjon (UIO-WS) er tatt i bruk og forvaltningsregime etablert 31. mars 2014
 5. Når nettsidesøk og rutiner for relevansjusteringer av søk er hensiktsmessig forvaltet 31. desember 2014
 6. Når løsning for å spore alle endringer på en nettside, samt forhindre lenkebrudd og forenkle vedlikehold av lenker er gjennomført 30. september 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Webseksjonen

4.2 Web som arbeidsflate

Mål: Tilrettelegge løsninger som støtter opp om og fremmer samarbeid, samhandling, informasjons- og dokumentdeling og legger grunnlaget for effektiv saksbehandling, planlegging, møteavvikling og beslutninger

Milepæler:

 1. Når konferansestøtte med integrasjon av Vortex (UiOs nettsted), Nettskjema (påmelding) og Epay (betaling) er satt i produksjon 31. desember 2014
 2. Når tiltak for forbedring av dagens For ansatte-sider er identifisert 30. juni 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Webseksjonen

4.3 Utvikle tilbudet av sanntidstjenester (Audiovisuelt utstyr, videokonferanser og multimedia)

Mål: Iverksette vedtaket om overføring av ansvaret for audiovisuelt utstyr til IT-organisasjonen og etablere infrastruktur, tjenester og støtteorganisasjon for sanntidstjenester på universitetet

Milepæler:

 1. Når infrastruktur for sanntidstjenester (‘SIP-infrastruktur’) er etablert 31. desember 2014
 2. Når standarder og infrastruktur for audiovisuelt utstyr ved universitetet er etablert 31. desember 2014
 3. Når løsning for opptak av forelesninger er etablert 31. desember 2014
 4. Når gammel telefoniløsning er skrudd av 30. juni 2014

Plan: Tiltaket er beskrevet i årsplan for Gruppe for sanntidstjenester

4.4 Ny utskriftstjeneste

Mål: Innføre ny utskriftsløsning for universitetet

Milepæler:

 1. Når ny utskriftsløsning (basert på Safecom) for universitetet er operativ 31. oktober 2014 og gammel løsning (PRISS) er faset ut 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt på prosjektnettstedet for prosjektet “Printing 2 implementasjon” og i årsplan for Gruppe for serverdrift i Seksjon for grunndrift

4.5 NIKE – Ny integrert kalender- og e-posttjeneste

Mål: Etablere Exchange som intengrert kalender- og e-posttjeneste for universitetet

Milepæler:

 1. Når NIKE-pilot for USIT er gjennomført 28. februar 2014
 2. Når Notes-brukere er flyttet over på ny løsning 31. mars 2014
 3. Når resten av ansatte-brukerne er flyttet over på ny løsning 10. april 2014
 4. Når alle studenter er flyttet over på ny løsning 31. juli 2014
 5. Når Lotus Domino/Notes er avviklet 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt på prosjektnettstedet for prosjektet “NIKE implementasjon” og i årsplan for Gruppe for meldingstjenester

4.6 Lagringstjenester

Mål: Etablere og vedlikeholde lagringstjenester for universitetet

Milepæler:

 1. Når prosjektmandat og prosjektplan for ny løsning for synkronisering, deling og lagring av dokumenter og valg av teknisk løsning er godkjent 30. april 2014
 2. Når ny lagringsløsning for OS X er valgt og implementert 31. desember 2014
 3. Når tjeneste for sikker sletting av data og destruksjon av lagringsmedier er etablert 31. desember 2014
 4. Når spesifikasjon av ny backup-policy og prosess for anskaffelse av ny backup-programvare er avklart 31. august 2014
 5. Når alle data er flyttet fra gamle løsninger til ny lagringsløsning og gammel lagringsløsning nedlagt 15. juni 2014

Plan: Tiltaket er beskrevet i årsplan for Gruppe for basis systemdrift, årsplan for Gruppe for MacOSX, Linux og mobile enheter og årsplan for Seksjon for grunndrift.

4.7 Mobile tjenester

Mål: Etablere plattform for tilgang til universitetets tjenester fra mobilt utstyr

Milepæler:

 1. Når rammer for arbeidet med mobile enheter er etablert 31. desember 2014
 2. Når risikoanalyse av data på mobile enheter er gjennomført 28. februar 2014
 3. Når verktøy for Mobile Device Management er valgt og plan for implementasjon utarbeidet 31. mai 2014
 4. Når pilottjeneste for mobile enheter er utviklet 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er beskrevet i årsplan for Gruppe for MacOSX, Linux og mobile enheter.

5. Infrastruktur

5.1 Infrastruktur, tjenestedrift og -vedlikehold

Mål: Vedlikeholde og videreutvikle infrastruktur og sikre god kvalitet på og tilgjengelighet av drift og vedlikehold av tjenester og utstyr

Milepæler:

 1. Når 10 Gbps-infrastruktur er valgt for serverrommene 31. august 2014
 2. Når beslutning om eventuelt grønt maskinrom i Life Science-bygget er tatt 31. desember 2014
 3. Når kartlegging av behov for nytt regime for overvåking av tjenester og systemer er gjennomført 31. mars 2014
 4. Når SCOM 2012 er tatt i bruk i overvåking av spesifikke Windows-tjenester og løsning er driftet av GID 31. juli 2014
 5. Når tilgjengelig trendverktøy er tatt i bruk for å utarbeide rapporter og grafiske framstillinger av utvikling i bruksmønster, tjenestekvalitet etc 31. desember 2014
 6. Når aksesslister er oppdatert slik at klientmaskiner er samlet på klientnett og skilt fra servernett 30. juni 2014

Plan: Tiltaket er beskrevet i årsplan for Gruppe for nettdrift og årsplan for gruppe for IT driftstøtte.

5.2 Trådløsnettet

Mål: Sikre god ytelse og dekning, samt god tilgang for alle brukergrupper til tjenestene fra trådløsnettet.

Milepæler:

 1. Når oppgradering av ny infrastruktur for trådløsnettet er gjennomført 30. oktober 2014
 2. Når ny tjeneste for gjestetilgang til trådløsnettet er etablert 30. april 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Gruppe for nettdrift

5.3 Nytt driftssenter

Mål: Etablere nytt driftssenter til erstatning for Houston for å øke beredskap og oppfølging av henvendelser om driftsproblemer

Milepæler:

 1. Når kartlegging av behov er gjennomført og prosjektmandat og prosjektplan for etablering av nytt driftssenter er godkjent 30. juni 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Gruppe for IT-support og driftssenter.

5.4 Windows server- og klientdrift

Mål: Ta i bruk mulighetene SCCM gir for god drift av Windows servere og klienter

Milepæler:

 1. Når veikart for Windows 8, Office 2013 og IE11 er besluttet31. desember 2014
 2. Når driftsrutiner for Windows-servere basert på SCCM er tatt i bruk 31. desember 2014
 3. Når innføring av SCCM som driftsverktøy for Windows-klienter er avsluttet og SCCM er oppgradert til Windows 2012 R2 30. april 2014
 4. Når første sett av rapporter fra SCCM til lokal IT og USITs ledelser er produsert 30. april 2014
 5. Når Tivoli som driftsverktøy er avviklet 30. juni 2014
 6. Når F-Secure er faset ut 31. mars 2014
 7. Når UiO Programkiosk er oppgradert fra Windows Server 2008 til Windows Server 2012 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Gruppe for drift av Windows-klienter, årsplan for Gruppe for serverdrift og årsplan for Gruppe for IT-driftsstøtte .

5.5 Active Directory

Mål: Drift og vedlikehold av Active Directory

Milepæler:

 1. Når domenekontrollerne i AD (Active Directory) er oppgradert til Windows Server 2012R2 30. juni 2014
 2. Når det er ryddet i GPO-er og rutiner knyttet til etablering, vedlikehold og avvikling av GPO-er i AD 31. desember 2014
 3. Når migrasjonen til eget OU for klienter i AD er gjennomført 31. desember 2014
 4. Når videre arbeid UHAD er avklart 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er beskrevet i årsplan for Gruppe for drift av katalog-, integrasjon- og autentiseringstjenester og årsplan for Gruppe for drift av Windows-klienter,.

5.6 Applikasjons- og databasesystemer

Mål: Videreutvikle driftsløsninger for database- og applikasjonstjenester

Milepæler:

 1. Når ny infrastruktur for Web-hotellet er etablert 30. november 2014
 2. Når driftsmiljø for MSSQL er etablert 31. desember 2014
 3. Når driftsmiljø for MySQL er etablert 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er beskrevet i årsplan for Gruppe for applikasjonsplattformer og årsplan for Gruppe for databasedrift.

5.7 Arkitektur- og integrasjonsrammeverk

Mål: Kartlegge behov og alternativer for rammeverk og utarbeide anbefaling av videre arbeid på området

Milepæler:

 1. Når workshop med organisatorisk/strategisk fokus og workshop med teknisk fokus er gjennomført og oppsummert 30. april 2014
 2. Når anbefaling av videre arbeid på området er overlevert IT-direktøren 30. juni 2014

Plan: Tiltaket er planlagt på nettsiden for arbeidet med arkitektur- og integrasjonsrammeverk.

6. Strategi, styring, organisering

6.1 Iverksette nærhetsmodellen på IT-området og styrevedtaket om organisering og standardisering

Mål: Gjennomføre tiltak for å iverksette nærhetsmodellen på IT-området og styrevedtaket om organisering og standardisering

Milepæler:

 1. Når årets møter i IT-ledernettverket, fellesmøter med lokal IT og IT-konferansen 2014 er gjennomført og oppsummert 31. desember 2014
 2. Når møteserie med ledelsen ved fakulteter og andre enheter er gjennomført og oppsummert 30. september 2014
 3. Når retningslinjer og rutiner for innmelding og behandling av utviklingsbehov og brukerbehov er iverksatt 31. mars 2014
 4. Når en forutsigbar og gjennomsiktig beslutningsprosess knyttet til standardisering og tekniske valg er beskrevet 31. mars 2014
 5. Når tiltakene i fase 3 av iverksetting av styrevedtaket om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” er gjennomført 31. desember 2014

Plan: Tiltak er beskrevet i IT-direktørens notat “IT i nærhetsmodellen” og IT-direktørens nettsted for “Iverksetting av styrevedtaket”.

6.2 Organisasjonsutvikling av USIT

Mål: Igangsette og gjennomføre tiltak som bidrar til god oppgaveløsning og godt arbeidsmiljø

Milepæler:

 1. Når arbeidet med videre- og sluttføring av arbeid fra USIT 3.0 og evaluering er gjennomført 31. desember 2014
 2. Når tiltak knyttet til HR-strategi, rekruttering og karriereløp er gjennomført 31. desember 2014
 3. Når rammer for kompetanseutvikling/-planlegging, samt duplisering av kritisk kompetanse er gjennomført 31. desember 2014
 4. Når programmet for effektive ledergrupper er gjennomført 31. desember 2014
 5. Når støtte til bruk av prosjektguiden og oppfølging av prosjektledere og prosjekteiere er gjennomført 31. desember 2014

Plan: Tiltaket er planlagt i årsplan for Seksjon for interne støttetjenester og i årsplan for IT-direktørens stab.

6.3 Sørge for at universitetet etterlever lov- og regelverk på IT-området

Mål: Gjennomføre pålagte oppgaver knyttet til behandling av personopplysninger og andre forhold regulert av lover, forskrifter og regelverk og bistå IT-direktøren og universitetets ledelse i håndtering av IT-juridiske saker og avvikshåndtering, samt opplæring og veiledning på området

Milepæler:

 1. Når oppgavene som behandlingsansvarlig er gjennomført og rapportert 31. desember 2014
 2. Når høringssvar på endringer i personopplysningsloven er utarbeidet 31. mars 2014
 3. Når nasjonal arbeidsgruppe for digital eksamen og vurdering har levert rapport om juridiske vurderinger på området 31. desember 2014

Plan: Tiltak på  er planlagt i årsplan for IT-juridiske saker IT-direktørens stab,

6.4 Videreføre sikkerhetsarbeidet

Mål: Sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå på IT-tjenestene og sørge for gode katastrofe- og beredskapsplaner

Milepæler:

 1. Når bemanning av CERT-gruppa er avklart 31. mars 2014
 2. Når revidert utgave av IT-sikkerhetshåndboka er godkjent 31. mars 2014
 3. Når arrangementer og tiltak knyttet til “Sikker oktober 2014” er planlagt og gjennomført 31. oktober 2014

Plan: Tiltak på  er planlagt i årsplan for IT-sikkerhet IT-direktørens stab,

6.5 Risikostyring og beredskap

Mål: Bidra til at universitetet imøtekommer kravene i departementets tildelingsbrev for 2014

Milepæler:

 1. Når plan for risikovurderinger i 2014 er godkjent 31. mars 2014

Plan: Tiltak på  er planlagt i årsplan for IT-sikkerhet IT-direktørens stab

Seksjonenes og gruppenes årsplaner

I tillegg til USITs årsplan har seksjonene og gruppene egne årsplaner. Noen seksjoner har en samlet årsplan for seksjonen, mens andre har en plan for seksjonen og gruppevise årsplaner i tillegg:

Publisert 17. nov. 2013 12:40 - Sist endret 5. apr. 2019 05:28