Årsplan for USIT for 2016-18

Årsplanen oppsummerer USITs prioriterte tiltak for utvikling av universitetets IT-virksomhet i 2016-18.

Om årsplanen

Årsplanen har følgende deler:

 1. Strategisk retning og prioriteringer
 2. Forskning og utdanning først #1: IT i forskning
 3. Forskning og utdanning først #2: IT i utdanning
 4. Cloud og BYOD er modellen (plattformen)
 5. Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet
 6. Strategi, styring og organisering
 7. Videreføring av eksisterende tjenester og løsninger
 8. Årsplaner for gruppe, seksjoner og underavdleinger, samt prosjekter og tjenestegrupper

Om arbeidet med USITs årsplan

Prioriteringene slik de uttrykkes i planvedtak og beslutninger i overordnete organer og organisasjonsledd er førende for USITs prioriteringer, se oppsummering av IT-føringer i årsplan for 2016-18 for Universitetet i Oslo og for Ledelse og støtteenheter (LOS).

Rapporten “Build a Ladder to the Stars” fra Strategic Advisory Board (SAB) oppsummerte sterke behov for utvikling og endring av universitetets virksomhet for å nå målene i Strategi 2020. ITs potensielt sentrale rolle i dette var tema på møte 29. september 2015 i SAB-arbeidsgruppe for organisasjons- og beslutningsstruktur der IT-direktøren presenterte “IT for et fremragende universitet”.

Rapportene om IT i forskning og IT i utdanning ble overlevert universitetets ledelse ved årsskiftet 2014/15. Oppfølging av disse rapportene, samt rapport om lagring og deling av universitetet forskningsdata, digital eksamen og andre saker knyttet til IT i forskning og utdanning, ble besluttet på møte i rektoratet 8. oktober 2015, se “Rektoratets vedtak: ‘Samordning av prosesser og beslutninger innen IT i forskning og utdanning’”.

møtene med fakulteter og andre enheter høsten 2015 ble det redegjort for USITs arbeid i 2015 og presentert forslag til prioriteringer i årsplanen for 2016-18. Utover allmenn tilslutning til de forslag til mål og tiltak USIT presenterte på møtene, kom det få innspill fra fakultetene og enhetene på og i etterkant av disse møtene, se felles oppsummering (pdf) fra møtene.

USITs prioriteringer var tema på USITs ledersamling 8.-9. oktober 2015, se oppsummering av innspill til årsplanarbeidet fra denne samlingen. Med utgangspunkt i dette leverte IT-direktøren 17. oktober 2015 forslag til mål og tiltak i årsplan for 2016-18 for Ledelse og støtteenheter (LOS).

Strategisk retning og prioriteringer

Behandlingen av "IT for et fremragende universitet" og prioriteringene av mål og tiltak i USITs årsplan på møtene med fakulteter og andre enheter, møter i IT-ledernettverket, på USITs ledersamling med mer, avdekket at det var behov for å etablere en tydeligere strategisk retning som grunnlag for planarbeidet.

Strategisk retning og prioriteringer og forslag til mål og tiltak i årsplan for 2016-18 for USIT var sak på møte i IT-ledernettverket 25. november 2015, i møte m/universitetsdirektøren 2. desember 2015, på møte i Direktørnettverket 2. desember 2015 og IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 8. desember 2015, se presentasjon (pptx) framført på disse møtene.

Arbeidet med strategisk retning og prioriteringer var i tillegg tema på følgende møter:

 • IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 12. januar 2016
 • Møte i IT-ledernettverket 20. januar 2016
 • Allmøte på USIT 21. januar 2016

På disse møtene presenterte USITs seksjonssjefer prioriteringene i egen seksjons årsplan i lys av strategisk retning, se presentasjonene (pptx).

På IT-direktørmøte 12. januar 2016 ble organisering av arbeidet med strategisk retning og prioriteringer besluttet og ansvar og oppgaver delegert koordinatorene for de ulike områdene av strategisk retning.

Arbeidet med “Strategisk retning og prioriteringer” og “USIT 3.1 – Evaluering av USIT 3.0” gjorde at arbeidet med USITs årsplan ikke ble tatt opp igjen før IT-direktørmøtet 19. april 2016. En av anbefalingene fra USIT 3.1-prosjektet var en vesentlig endring av opplegget for USITs planarbeid.

Publisert 22. mars 2015 18:35 - Sist endret 4. aug. 2016 15:34