Årsplan for USIT for 2017-19

Årsplanen oppsummerer USITs prioriterte tiltak for utvikling av universitetets IT-virksomhet i 2017-19.

Om årsplanen

Mål og prioriteringer i USITs årsplan for 2017-19 er resultatet av en lengre prosess der mange interessenter både utenfor og innad på USIT, har vært involvert:

Årsplanen følger opp arbeidet som startet høsten 2015 med “Strategisk retning og prioriteringer” og har følgende deler:

 1. Forskning og utdanning først #1: IT i forskning
 2. Forskning og utdanning først #2: IT i utdanning
 3. Cloud og BYOD er modellen (plattformen)
 4. Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet er kriteriene
 5. Styring og organisering av IT-virksomheten
 6. Videreføring av eksisterende virksomhet

Årsplanen er samlet på en nettside og i en utskrivbar pdf-utgave. IT-direktørens presentasjon av Prioriteringer for USIT i 2017 (pptx).

Om mål og prioriteringer i USITs årsplan

USITs virksomhet er styrt av universitetets prioriteringer slik de framgår av “Strategi 2020”, universitetets årsplan for 2017-19 og andre vedtak i overordnete organer. I USITs årsplan oppsummeres de mål og prioriteringer som skal sette organisasjonen i stand til å imøtekomme brukernes og universitetets behov for IT-tjenester og IT-ressurser. Samtidig skal IT-virksomheten utvikles i tråd med brukernes behov og krav til tjenestene og ta nye tekniske løsninger i bruk på en formålstjenlig måte og støtter opp om universitetets virksomhet.

Universitetets årsplan for 2017-19

Endring er det sentrale stikkordet i universitetets årsplan for 2017-19:

 • Oppfølgingen av SAB-rapporten og anbefalingene fra SAB-arbeidsgruppene er “et sentralt og gjennomgående grep i planperioden”. Det er ingen egen plan for dette, i stedet er tiltakene innarbeidet i årsplanen der de hører hjemme tematisk
 • Universitetet skal gjennomføre “tiltak som gir et løft for utdanningskvaliteten og studentenes læring skal stå i fokus”. Studentene skal “nyte godt av oppdatert teknologi i utdanningen” og arbeidet med digital eksamen videreføres. I tillegg kommer “et særlig fokus på bedre koordinering av støtteressursene for utdanning”
 • IT-infrastruktur er “en vesentlig faktor i arbeidet for å nå målene i universitetets strategi” og skal bidra til “å skape flere og bedre resultater innen forsknings- og utdanningsvirksomheten, samt å effektivisere administrative rutiner”

Ambisjonen i årsplanen er å styrke universitetets “internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet” som skal gi “høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning” og som skal etablere “et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø for livsvitenskap”. I tillegg pekes det på de to tverrfaglige satsingsområdene (UiO:Norden og UiO:Energi) og utpekingen av fem miljøer (innen medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag) som svar på regjeringens satsing på verdensledende miljøer.

Universitetsstyrets årsplanvedtak omfattet en ekstraordinær tildeling på 29 millioner kroner til fire tiltak i 2017 og med føringer for oppfølging de nærmeste årene:

 • 11 millioner kroner til stamnettet i 2017, så 7,0 millioner i 2018 og 6,0 millioner i 2019
 • 6 millioner kroner til trådløsnettet i 2017, så 6,0 millioner i 2018 og 1,0 millioner i 2019
 • 7 millioner kroner til eInfrastruktur i 2017, så 10,0 millioner i 2018, 12,0 millioner i 2019 og 15 millioner i 2020
 • 5 millioner kroner til effektivisering av saksbehandling gjennom ny arkivløsning i 2017, så 6,0 millioner i 2018 og 4,0 millioner i 2019

Ytterligere om prioriteringene i universitetets årsplan i “IT i universitetets årsplan”.

Strategisk retning og prioriteringer

Arbeidet med å sette framtidig retning for USITs virksomhet startet høsten 2015 og pågikk gjennom hele 2016. I “Strategisk retning og prioriteringer” ble dette oppsummert i 3 deler:

 1. Forskning og utdanning først
 2. Cloud og BYOD er modellen (plattformen)
 3. Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet er kriteriene

Forskning og utdanning først gir seg selv utfra både universitetets virksomhet og oppdrag og ut fra prioriteringene i både “Strategi 2020” og universitetets årsplan. I langt større grad enn tidligere er det forskningens og utdanningens behov som skal være førsteprioriteten i IT-organisasjonens virksomhet.

Cloud og BYOD er modellen (plattformen) er et svar på utfordringene som den teknologiske utviklingen med skyteknologi og mobile brukere stiller USIT og andre IT-organisasjoner overfor. Dette er en utvikling som på den ene side endrer betingelsene for alle former for leveranse av IT-tjenester; utviklings-, tilretteleggings-, forvaltnings-, drifts- og støttetjenester. På den andre siden åpner den for nye muligheter for brukernes anvendelse av IT i sin daglige og langsiktige virksomhet.

Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet innebærer prioritering av tiltak som gjør IT-bruken enklere og bedre for brukerne og gir brukerne tjenester som imøtekommer krav til kvalitet, brukbarhet, stabilitet, tilgjengelighet og funksjonalitet. Samtidig skal det sørges for at virksomheten skjer innenfor IT-sikkerhetsmessig tilfredsstillende rammer og i tråd med lov- og regelverk.

Digitalisering av universitetets virksomhet

[-- Omtale av tiltak og aktiviteter knyttet til dette er ikke ferdig --]

Publisert 8. jan. 2017 20:17 - Sist endret 7. aug. 2017 21:44