USITs årsplan 2019-21

Årsplanen oppsummerer USITs prioriterte bidrag til arbeidet med prioriteringene i universitetets Strategi 2020 og Årsplan for 2019-21. 

Årsplanutkastet det skal arbeides på.

IT-direktørmøtets beslutning om prioriteringer i årsplanen

På IT-direktørmøtet 6. november 2018 ble følgende tiltak prioritert i USITs årsplan for 2019-21:

 • Masterplan for universitetets IT
  • Arbeid fram mot diskusjonssak i universitetsstyret 5. februar 2019 og vedtakssak 12. mars 2019
  • Plan for oppfølging av styrevedtaket
 • IT-drift-prosjektet
  • Fase 1: Kartlegging og prioritering av prosesser
  • Fase 2: Endring av prosesser
 • Skytjenester i tjenestetilbudet
  • Cloudification team
  • Tilrettelagte rutiner for å ta skytjenester i bruk
 • Forskning
  • TSD-light – Forskningsomgivelse for forskning som ikke krever TSD-sikring
  • TSD 3.0 – Oppgradering
 • Digitalt læringsmiljø
  • Inngangsvei for studenter (og undervisere?)
  • Computing in (all) Education
 • IT-infrastruktur
  • Gjennomføring av satsningene på nett, lagring etc
  • Informasjonssikkerhet

Etter IT-direktørmøtet er det foreslått i ta følgende inn som prioritert tiltak i årsplanen:

 • Digitalisering, automatisering, effektivisering
  • RPA – Robotic Process Automation, Chatbot, Nettskjema (brukt til prosessforbedring), samordning av kalendere i Exchange med mer

Om arbeidet med USITs årsplan for 2019-21

Universitetsstyret vedtok Årsplan for Universitetet i Oslo for 2019-21 og Fordeling 2019 på styremøtet 19. juni 2019. For LOS ble føringene konkretisert i Foreløpig disposisjonsskriv for LOS datert 29. juni 2018, se oppsummeringen i IT og universitetets årsplan for 2019-21

Føringer for enhetenes arbeid med årsplan for 2019-21 og prognose for 2019-23 ble publisert på nettstedet for Virksomhetsrapportering 12. oktober 2018. For årsplanarbeidets vedkommende er bestillingen fra universitetsdirektøren, malen for enhetenes årsplan og veiledningen for utarbeiding av årsplan de viktigste. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet et forslag til mal for USITs årsplan.

Enhetene har fått 14. desember 2018 som frist for å levere forslag til årsplan for 2019-21. Muligens vi denne blir noe kortere for LOS-avdelingene. Forslag til tidsplan for arbeidet med USITs årsplan fram til 14. desember:

 • Prioriterte tiltak i årsplanen på IT-direktørmøte 6. november 2018
 • Beskrivelse av tiltakene på IT-direktørmøte 13. november 2018
 • Behandling på ledersamling 21. november 2018
 • Behandling i IT-ledernettverket 5. desember 2018
 • Beslutning på IT-direktørmøte 11. desember 2018

Grunnlag for prioriteringer i USITs årsplan for 2019-21

I bestillingen til årsplanarbeidet fra universitetsdirektøren understrekes det at enhetenes årsplan skal utarbeides med utgangspunkt i Strategi 2020 og Årsplan for 2019-21 for Universitetet i Oslo:

“I årsplanen skal enhetene operasjonalisere UiOs tiltak under fremragende utdanning og læringsmiljø, grensesprengende forskning, ta kunnskap i bruk og en helhetlig personalpolitikk i egne aktiviteter. Aktivitetene skal sikre at enheten når styrets forventete resultater ved utgangen av årsplanperioden. Enhetene kan i tillegg utarbeide egne årsplantiltak utover dette.

Enhetene står fritt til å strukturere egen årsplan, men det skal tydelig framkomme hvilke aktiviteter som er en operasjonalisering av UiOs tiltak. Resultater av disse aktivitetene vil systematisk bli fulgt opp i styringsdialog og tertialvis rapportering.”

Se ellers oppsummeringen IT og universitetets årsplan for 2019-21.

For USITs årsplan vil følgende ligge til grunn for utforming av årsplantiltakene:

I tillegg vil prioriteringene i USITs årsplan måtte ta hensyn til departementets føringer for IT og digitalisering av virksomheten i UH-sektoren (dette er skrevet for ett år tilbake og tar ikke hensyn til konsekvenser av etableringen av UNIT, DIKU, Digitaliseringsstyre og annet som er kommet i 2018).

USITs prioriteringer i 2018

USIT utarbeidet ikke noen ordinær årsplan for 2018-20. I stedet ble oppfølging av 12 prioriterte tiltak fordelt til underavdelingene på IT-direktørmøte 27. februar 2018:

 • T-direktøren:
  • UH-sektoren - leveranser og mottak av tjenester til/fra
  • Masterplan for universitetets IT
 • Underavdeling for brukernære tjenester (BNT):
  • Brukerrettet tjenestekatalog
  • Skytjenester i tjenestetilbudet (m/GT)
  • Digitalisering av universitetet, digital kompetanse
  • Digitalt læringsmiljø – IT i utdanning og studier
  • Klientdrift, BYOD, VDI
 • Underavdeling for IT i forskning (ITF):
  • eInfrastruktur og avansert brukerstøtte – IT i forskning
 • Underavdeling for IT-infrastruktur (ITI):
  • IT i forbedringsprogrammet
  • IT-infrastruktur (for forskning og utdanning)
 • Underavdeling for stab og støtte (SST):
  • Innføring av LSIS, GDPR og klassifisering av data og dokumenter, grunnsikring
  • Oppfølging av USIT 3.2

Prioriteringer fra Masterplan for universitetets IT

I arbeidet med Masterplan for universitetets IT er det noen områder som har utkrystallisert seg som kandidater for prioriterte tiltak. I det store og det hele er dette reflektert i skriveoppdragene som arbeidsgruppa satte ut. De aller fleste av disse vil kreve arbeid og oppmerksomhet fra IT-organisasjonens side. Stikkordsmessig oppsummert gjelder dette:

 • Kompetanseløft for forskere og undervisere spesielt, men også for ansatte og studenter generelt, både fag-/domenenær og generell IT-kompetanse
 • Generelle og fagnære/domenespesifikke støttetjenester, sannsynligvis for vesentlige delers vedkommende bygd på hub/node-modellen der IT-organisasjonen nok vil måtte innta en mer sentral rolle enn tanken har vært hittil
 • Videre utbygging av kapasitet og tjenester innen forskningsinfrastruktur, eInfrastruktur og, som en konsekvens av dette IT-infrastruktur, TSD-light (eller hva det nå vil bli kalt til slutt) vil være et spesielt viktig tiltak på dette området
 • Universitetets digitale (og fysiske) lærings- og studiemiljø og IT i utdanning kommer høyst sannsynlig til å bli det området som masterplanen vier mest oppmerksomhet og som vil komme på topp blant prioriteringene
 • Tilrettelegging av IT-virksomheten for utvikling i to hastigheter, etablering av rammer for lett IT, inkludert integrasjoner med mer er også et område som arbeidsgruppa har viet stor oppmerksomhet
 • Overgangen til et hybrid IT-tjenestetilbud med tjenester levert på egen kjøl, tjenester fra et ‘indre’ marked i UH-sektoren (tjenester universitetet blir pålagt å bruke og interne tjenesteleveranser institusjonene i mellom) og et ‘ytre’ marked av tjenesteleveranser fra kommersielle og ikke-kommersielle leverandører (der ‘Cloud First & Users Are Choosers’ vil være en retningsgivende trend og SaaS (Software as a Service) vil innta en sentral rolle). Oppå dette kommer så behov for et sterkere arbeide med IT-sikkerhet og IT-juss (informasjonssikkerhet)
 • Oppå alt dette skal nye styringsstrukturer og finansieringsmodeller, samt endringer i organiseringen av universitetets IT-virksomhet utformes og iverksettes, inkludert endringer som vil følge av arbeidet i IT-drift-prosjektet

Dette kommer til å ta tid (2-3 år i beste fall) og vil kreve mye arbeid, ressurser og ledelsesoppmerksomhet og det vil involvere styringslinja på universitetet og mange enheter utover IT-organisasjonen.

Satsinger i universitetets budsjett for 2019

I 2019 videreføres tidligere vedtatte satsinger på stamnett, trådløsnett og Fagråd for eInfrastruktur:

 • 6,0 mkr til stamnettet
 • 1,0 mkr til trådløsnettet
 • 12,0 mkr til Fagråd for eInfrastruktur

USIT fremmet et omfattende forslag til satsinger i budsjettet for 2019 og fikk følgende som resultat av behandlingen på møte i universitetsstyret 7.-8. mai 2018:

 • 16,0 mkr til IT-infrastruktur
 • 4,0 mkr til Tjenester for sensitive data (TSD) (i tillegg til tidligere vedtatt øremerking på 4,0 mkr)
 • 2,8 mkr til kryptering av datalinjer

Satsingen på 16 mkr til IT-infrastruktur er oppsummert i denne tabellen:

 

Publisert 30. okt. 2018 09:18 - Sist endret 24. jan. 2019 11:05