Sak: Rektoratets vedtak om “Samordning av prosesser og beslutninger knyttet til IT i forskning og utdanning”

Til: Dekanmøtet
Fra: USIT
Sakstype: Orienteringssak
Møtedato: 25. november 2015
Notatdato: 19. november 2015
Arkivsaksnr.:  
Saksansvarlig: IT-direktør Lars Oftedal
Saksbehandler: IT-direktør Lars Oftedal

1: Bakgrunn

I forbindelse med behandlingen av rapporten om lagring og deling av forskningsdata ved universitetet 21. mai 2015 ba rektoratet om en samlet oversikt over  prosesser og beslutninger knyttet til IT i forskning og utdanning. Til møtet i rektoratet 8. oktober ble følgende lagt fram:

På møtet orienterte IT-direktøren kort om bakgrunn for saken:

 • Rapporten om lagring og deling av forskningsdata utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Svein Stølen, forskningsdekan ved MN-fakultetet
 • Rapporten om IT i forskning utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Morten Dæhlen, dekan ved MN-fakultetet. Rapporten har vært på høring ved fakulteter og andre enheter, se “Høring av rapporten” med oppsummering av høringssvarene
 • Rapporten om IT i utdanning utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Knut Mørken, MN-fakultetet. Rapporten er vedtatt oversendt SAB-arbeidsgruppe for utdanningskvalitet for behandling og oppfølging
 • Prosjektet “UiO Digital eksamen

2: Hovedproblemstillinger

Hensikten med saken er gjennomgang av beslutningene om samordning av prosesser og beslutninger knyttet til IT i forskning og utdanning på rektoratmøtet 8. oktober 2015.

2.1: Digital eksamen

Status og framdrift i prosjektet “UiO Digital eksamen” ble satt opp som egen sak på møtet, – se saksframlegg. På møtet ble det redegjorde prosjektleder Gry Anita Hemsing for saken, se presentasjon.

Beslutning:

 • Prosjektet “UiO Digital eksamen” arbeider i tråd med foreliggende plan ut 2017
 • Det startes arbeid med å videre med å organisere et prosjekt for videreføring av arbeidet med digital eksamen og digitale vurderinger i tråd med “pådrivermodellen”:
  • IT-direktøren får ansvar utarbeider forslag til prosjektmandat og organisering og styring av dette prosjektet.

2.2: IT i utdanning og SAB-arbeidsgruppe for utdanningskvalitet

Rapporten om IT i utdanning ble vedtatt oversendt SAB-arbeidsgruppe for utdanningskvalitet. I denne arbeidsgruppas rapport fra fase 1 utgjør to av anbefalingene i IT i utdanning-rapporten to av arbeidsgruppas anbefalte tiltak:

 • Utarbeide en visjon for universitetets utdanningsvirksomhet
 • Samordne og koordinere støttemiljøene på området IT i utdanningen

Beslutning:

 • SAB-arbeidsgruppe for utdanningskvalitet tildeles ansvar for videre behandling av rapporten om IT i utdanning
 • Det avholdes et møte med SAB-arbeidsgruppas leder for å avklare hvordan USIT kan bidra til dette arbeidet

2.3: Lagring og deling av forskningsdata

Rapporten om lagring og deling av forskningsdata har sin bakgrunn i krav som stilles i tilknytning til ekstern finansiering av universitetets forskning. Rapporten anbefaler fire tiltak for å imøtekomme dette:

 1. Klare retningslinjer for håndtering av forskningsdata ved universitetet, forslag utarbeidet av arbeidsgruppa
 2. En pilot som skal sørge for etableringen av et program for kompetanseutvikling og gode forskningsstøttetjenester
 3. En klar arbeidsdeling (roller, ansvar  og myndighet) institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt i forhold til behovene for teknisk infrastruktur, og implisitt utviklingen av et tilbud for mellomlagring og deling av forskningsdata med metadatabeskrivelser ved UiO
 4. At UiO medvirker til at en del sentrale problemstillinger som krever nasjonal samhandling reises og løses

Beslutning:

Siden det er mange tilknytningspunkter mellom dette arbeidet og oppfølgingen av rapporten om IT i utdanningen slås oppfølgingen av disse to rapportene sammen.

2.4: IT i forskning

Rapporten om IT i forskning har vært på høring ved fakulteter og andre enheter. Høringssvarene var entydige i sin støtte til rapportens analyse av status og utviklingstrekk og anbefalingene om etablering av et eInfrastrukturutvalg, organisering av forskningsstøtten i en ‘hub-node’-struktur og, med ett unntak, behovet for en ekstra pott av strategiske midler til eInfrastruktur. Et vesentlig punkt der høringssvarene etterlyser avklaring, er forholdet mellom eInfrastrukturutvalget og Forskningsinfrastrukturutvalget.

Beslutning:

På møtet ble det besluttet å inkludere ansvaret for eInfrastruktur i arbeidet med forskningsinfrastruktur ledet av et reorganisert Forskningsinfrastrukturutvalg med utvidet mandat:

 • Det utarbeides forslag til nytt mandat for Forskningsinfrastrukturutvalget der eInfrastruktur og oppfølging av rapporten om lagring og deling av forskningsdata, samt eInfrastruktur for utdanning inngår
 • Utvalgets sammensetning gjennomgås for å sørge for at bredden i universitetets forskning og miljøer med erfaring fra bruk av nasjonal og internasjonal eInfrastruktur er tilstrekkelig representert
 • Etablere sekretariat for utvalget bestående av USIT og Avdeling for fagstøtte
 • Forslag om ekstra midler til eInfrastruktur legges fram av det nye utvalget til behandlingen av budsjettet for 2017

3: Videre framdrift

På møtet blir det orientert om status og planer for oppfølging av rektoratets beslutninger.

 

Publisert 19. nov. 2015 10:11 - Sist endret 26. sep. 2017 11:09