Vedlegg 2: Utkast til mandat for eInfrastrukturutvalget

Dette utkastet til mandat for det foreslåtte eInfrastrukturutvalget ble utarbeidet på et tidligere tidspunkt og følger med som innspill til arbeidet med et eventuelt nytt mandat for Forskningsinfrastrukturutvalget.

Et eInfrastrukturutvalg nedsatt av UiOs forskningsinfrastrukturutvalg skal være UiOs sentrale organ for strategiske vurderinger vedrørende eInfrastruktur, bestå av fire personer - hvorav minst én person fra MedNat og minst én fra HumSam, og ledes av et medlem av forskningsinfrastrukturutvalget. USIT er eInfrastrukturutvalgets sekretariat.

Utvalget skal ha følgende mandat:

  • Vurdere UiOs anvendelse av midlene som bevilges til eInfrastruktur via rammetildeling i basis og foreslå en strategi for og dimensjonering av ressursinnsatsen på grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding. Dette dekker midlene til deltakelse i nasjonal eInfrastruktur og midler til IT i forskning over USITs ramme.
  • Vurdere satsingsforslag og gi tilrådning om fordeling av sentralt avsatte midler til dette formål, herunder midler til etablering av hub-node strukturer. Tilrådningen baseres på samlet strategisk vurdering av prioriterte behovslister fra enhetene.
  • Ivareta kunderollen innen deltakelse i nasjonal eInfrastruktur (Sigma2), ha ansvar for å følge opp UiOs investeringer i den nasjonale eInfrastrukturen og sørge for at behov og strategiske prioriteringer for forskningen ved UiO i størst mulig grad ivaretas innenfor ordningen.
  • Klarlegge hvilke ressurser (intern og ekstern finansiering, egenandeler, «in-kind»-bidrag, kompetansestøtte osv.) som tilflyter eInfrastruktur, og overvåke USITs og enhetenes satsing på eInfrastruktur.
  • Ha overordnet tilsyn med UiOs forskningsdata og vurdere retningslinjer, tjenestetilbud og eInfrastruktur for slike data.
  • Utrede bruk av eInfrastruktur for utdanningsformål. 

Publisert 26. okt. 2015 18:57 - Sist endret 26. okt. 2015 18:57