Anbefalinger fra arbeidsgruppa

Arbeidsgruppas rapport overlevert universitetsdirektøren (docx) (pdf-utgave) vedlagt

Om arbeidet med Masterplan for universitetets IT

Universitetsstyrets behandling

Masterplan for universitetets IT behandles på styremøte 18.-19. juni 2019

Utarbeiding av Masterplan for universitetets IT er ett av seks virksomhetsovergripende tiltak i universitetets årsplan for 2019-21:

“UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende forskning og utdanning.”

I årsplanen stilles det følgende forventninger om resultater i løpet av 2019:

 • Masterplan for IT er et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet
 • Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktiviteter
 • Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning og forskning

Arbeidet med Masterplan for universitetets IT er utført av en arbeidsgruppe ledet av professor Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, se Om arbeidet med masterplanen.

På grunnlag av opprinnelig mandat har arbeidsgruppa for Masterplan for universitetets IT arbeidet vel et år med å etablere et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta riktige grep om IT i universitetets virksomhet. Arbeidsgruppas funn har vært diskutert i ulike sammenhenger og lagt fram, blant annet møte med rektorat, dekaner og fagdirektører 12. desember 2018 og diskutert på møte i universitetsstyret 5. februar 2019, se saksdokument og presentasjoner framført på styremøtet.

Anbefalinger fra arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa skal levere sin rapport med anbefalinger av innretting og satsinger i videreutviklingen av universitetets IT-virksomhet 1. april 2019. Rapporten vil inneholde følgende kapitler:

 1. Innledning med oppsummering av arbeidsgruppas anbefalinger
 2. Innretningen av universitetets bruk av IT i sin virksomhet de nærmeste årene
 3. Spesifikt om IT i forskning
 4. Spesifikt om digitalisering av utdanning og studier
 5. Spesifikt om administrativ IT
 6. Prioritering og koordinering av universitetets IT-virksomhet
 7. Organisering av universitetets IT-virksomhet
 8. Finansiering av universitetets IT-virksomhet med vedlegg:
  • Finansieringsbehov og budsjettinnspill 2020-2023

Bakgrunnsmateriale

I regi av arbeidsgruppa er det samlet inn en stor mengde informasjon som ligger til grunn for for arbeidet med rapporten:

Publisert 3. feb. 2019 11:00 - Sist endret 19. juni 2019 18:40