Om arbeidet med masterplanen

Universitetsstyret behandlet Årsplan for Universitetet i Oslo for 2018-20 på møte 20. juni 2017. I årsplanen er IT-infrastruktur for forskning og utdanning ett av ti virksomhetsovergripende tiltak.

IT-infrastruktur for forskning og utdanning

Omtalen av dette tiltaket i Årsplan for Universitetet i Oslo for 2018-20:

“For å sikre at UiO prioriterer utvikling av IT-tjenester, -løsninger og -infrastruktur som best støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan for IT. Masterplanen skal være et overordnet styringsdokument og gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-investeringer ved UiO.”

Behandling

Rektoratet behandlet arbeidet med tiltaket 9. november 2017 og besluttet å etablere en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide Masterplan for universitetets IT, se mandat, tidsplan, arbeidsgruppe og styringsgruppe.

Saken ble behandlet i dekanmøtet 29. november 2017, se saksgrunnlaget “Masterplan for universitetets IT”.

I Disponeringsskriv for 2018 for Ledelse og støttenheter (LOS) er ansvaret for oppfølging av dette virksomhetsovergripende tiltaket i universitetets årsplan lagt til USIT. IT-direktøren leverte plan for arbeidet med tiltaket 15. desember 2017.

Forventete leveranser

Med utgangspunkt i formuleringen i universitetets årsplan skisserer rektoratet følgende forventninger til leveranser:

 1. En oppsummering av nåsituasjonen når det gjelder universitetets bruk av IT i sin virksomhet
 2. En oversikt over de viktigste trender og utviklingstrekk på området:
  • I universitetets bruk av IT i virksomheten
  • I sammenlignbare virksomheters IT-bruk
  • I teknologisk og tjenestemessige utvikling og andre ytre forhold som kan påvirke universitetets IT-bruk
 3. Visjon og målbilde
 4. Utfordringer og brukerbehov
 5. En vurdering av finansieringsbehov og aktuelle finansieringsmodeller
 6. En anbefaling av tiltak for hensiktsmessig bruk av IT for å nå universitetets mål

Leveransen skal inneholde:

 • Oppfølging av Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for UH-sektoren
 • Digitaliseringsstrategi for universitetet
 • Leveransestrategi (‘sourcing-strategi’)
 • Veikart for universitetets IT-infrastruktur

Styringsgruppe, arbeidsgruppe og sekretariat

I tråd med rektoratets behandling er følgende arbeidsgruppe er oppnevnt for å lede masterplanarbeidet:

 • Leder av arbeidsgruppa: Dekan Sten Ludvigsen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Representanter for utdanning:
  • Studiedekan Erling Hjelmeng, Det juridiske fakultet
  • Studiedekan Solveig Kristensen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Representanter for forskning:
  • Leder av Fagråd for eInfrastruktur Lex Nederbragt
  • Nestleder av RITMO Alexander Refsum Jensenius
 • Representant for innovasjon:
  • Visedekan Kristin Vinje, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Representant for Universitetsbiblioteket:
  • Håvard Kolle Riis, UB Digitale tjenester
 • Representant for IT-ledernettverket:
  • Willy Syvertsen, IT-leder v/Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Representant for studentene:
  • Johannes Saastad, Studentparlamentet
 • Konsultativt medlem:
  • IT-direktør Joakim Nejdeby, Universitetet i Linkøping

Rektoratet opprettet følgende styringsgruppe for arbeidet:

 • Viserektor Per Morten Sandset
 • Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen
 • Leder av arbeidsgruppa Sten Ludvigsen

IT-direktør Lars Oftedal og strategisk systemeier Johannes Falk Paulsen med støtte fra USIT er sekretariat for både arbeidsgruppa og styringsgruppa.

Organisering av arbeidet

Styringsgruppa og arbeidsgruppa kan oppnevne egne grupper til å utrede enkeltspørsmål underveis i arbeidet.

USIT skal levere innspill til både en oppsummering av nåsituasjonen sett fra UiOs IT-organisasjon og oversikt over tekniske trender og utviklingstrekk som bakgrunnsinformasjon for arbeidsgruppa og styringsgruppa.

Arbeidet med finansieringsmodeller utredes av en gruppe fra EL/VØS og USIT etter bestilling fra styringsgruppa.

Arbeidet skal organiseres slik at det gir bred forankring og god forståelse for saken i universitetets organisasjon.

Publisert 17. des. 2017 10:42 - Sist endret 26. apr. 2021 15:15