Planleggingsmøte 7. november 2018

Sak 1: Åpning

Oppmøte:

 • IT-direktøren
   • Underdirektør Lill R Mardal [Stab og støtte]
 • Underavdeling for Brukernære tjenester
  • Gruppeleder Dagfinn Bergsaker [Utvikling av webapplikasjoner]
 • Underavdeling for IT i forskning
  • Gruppeleder Jon Kerr Nilsen [Forskninginfrastruktur]
 • Underavdeling for IT-infrastruktur
  • Gruppeleder Elisabeth Ytterdal [Katalog, integrasjon og autentisering]
 • Underavdeling for stab og støtte
  • Seksjonssjef Liv-Marit Davidsen [Interne støttetjenester]

Sak 2: Mandat for lederforum

Bakgrunn

Mandat for lederforum ble vedtatt i it-direktørmøtet 21. august:

 • Formålet med forumet er å styrke lederskapet til USITs ledere
  • Lederforumet skal bidra til at USITs ledere styrker sin kompetanse innen lederskap
  • Lederforumet skal styrke lederfellesskapet på USIT
  • Lederforumet skal være en arena for å ta opp generelle spørsmål og dilemmaer man står oppe i som leder på USIT
  • Lederforumet kan benyttes til informasjon og diskusjon av enkeltsaker/saksområder etter behov. Saker kan meldes inn av alle USITs ledere.
  • Lederforumet skal bidra til at USITs ledere styrker sin kompetanse innen administrative prosesser generelt
  • Lederforumet er ikke et besluttende organ
 • Temaer for møtene kan være
  • Faglig påfyll og diskusjon
  • Ulike ledelsestema og -teknikker (eksempelvis motivasjon, kommunikasjon, oppfølging av medarbeidere)
  • Lov og regelverk, for eksempel Forvaltningsloven, Offentleglova, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen, Økonomireglementet i Staten, Lov om offentlige anskaffelser
  • Administrative rutiner og prosesser innen personalforvaltning, økonomiforvaltning mm
 • Det skal være forberedte temeaer i hvert møte. Forslag til agenda legges frem for IT-dir senest 1 uke før hvert møte.
 • Lederforumet møtes 3 - 4 ganger pr år. Forslag om ett møte i høst; 11. oktober.
 • Organisering av forumet
  • Det settes ned en gruppe med en representant fra hver underavdeling som utformer forslag til tema/agenda for hvert møte. Endelig agenda besluttes av IT-dir. Gruppen ledes av Underavdeling for stab og støtte v/LRM. 
  • Forslag møtelengde: inntil 2 timer (avhengig av agenda)

Behandling

Det ble påpekt at det kunne stått noe om motivasjon for lederrollen i mandatet

Det ble diskutert hvorvidt det skal være obligatorisk oppmøte på lederforum for USITs ledere. Vi er enige om at det skal det ikke være, men det er en forventning om at man deltar hvis man kan.

Oppfølging

 • Lill vurderer om mandatet skal oppdateres

Sak 3:Saker til lederforum

Ideer som kom opp i møtet:

 • Kommunikasjon
 • Påvirkningsstiler
 • Møteledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Hvordan lede eksperter (se til Tekna-kurs som eksempel)
 • IT-arkitektur (hva må USITs ledere kunne for å delta i diskusjoner)
 • Hva treffer oss faglig? (RPA, AI, skytjenester osv)
 • Bruke ledersamling 21. november for å få innspill til temaer
 • Kafebord, møt ekspertene
 • Lyntaler om administrative prosesser
 • Lov- og avtaleverk som for eksempel LOA, Offentleglova

Oppfølging

 • Saken tas opp på ledersamlingen 21. august for innspill

Sak 4: Forslag til datoer

Bakgrunn

Vi ønsker å sette av datoer for våren

31. januar ble nevnt som en mulig dato

Oppfølging

 • Lill sender invitasjon
Publisert 20. nov. 2018 08:09 - Sist endret 18. des. 2018 13:42