Årsplan UAV 2014

Detaljerte årsplaner seksjoner

 1. Seksjon ITF
 2. Webseksjonen
 3. Seksjon for administrativ IT
 4. Seksjon ITU

Årsplan 2014 UAV

Årsplanen er delt inn i fire satsingsområder. Disse er :

 • område nr 1: forskning og formidling
 • område nr 2: utdanning, undervisning og studier
 • område nr 3: administrative og tekniske tjenester
 • område nr 4: basis IT-tjenester og fellestjenester.

Alle tiltak på UAV-nivå er kopiert fra seksjonenes årsplaner og projektplaner.

Område #1: Forskning og formidling

Om handlingsområdet

Overordnet mål

USIT bidrar til universitetets mål om å fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner (mål 1 i Strategi 2020). UiOs årsplan 2014-2016 poengterer at ”forskningskvalitet understøttes av styrking av vitenskapelig utstyr”. I raskt økende takt betyr dette e-infrastrukturer av tekniske løsninger, programvare og kompetanse som kobler IT og fag. IT effektiviserer forskningen, men åpner også for å stille nye spørsmål, undersøke nye typer data og nye sammenhenger, og utvikle nye metoder og analysemåter. USIT skal i tråd med dette tilby og videreutvikle en fremragende e-infrastruktur for forskning, bidra med kompetanse og erfaringsutveksling. Som en del av dette målet skal USIT også etablere et vefungerende tilbud for innsamling av alle typer data, tjenester der forskere kan samarbeide på tvers av institusjoner, og en arkitektur for nettbasert formidling av resultatene av forskningen.

Tiltak #1: Etablere tjenester for sikker behandling av sensitive forskningsdata (fase II)

 Beskrivelse: 

Målet for tiltaket er å ta neste steg (jf.Sensitive forskningsdata – fase I) i forhold til lagring av sensitivt materiale og etablere tjenester for ulike former for behandling (analyse), innhenting, deling, arkivering og arbeid med sensitive forskningsdata. Dette omfatter tjenester for:

 1. beregninger av samme type som gjøres på dagens beregningsanlegg (Titan), men her for sensitive data,
 2. sikker datainnsamling via webbasert skjema
 3. løsning for anlyse av video med sensitivt innhold

Tiltak #2: Etablere tjenester for arkivering og deling av forskningsdata

Beskrivelse: 

Målet for tiltaket er at UiO som ledende forskningsuniversitet skal kunne tilby tilstrekkelige lagringsressurser til våre forskere. Forskningsrådet gjennom UNINETT Sigma har etablert et nasjonalt prosjekt for lagring og arkivering av forskningsdata (NorStore). I samarbeid med Uninett Sigma og de øvrige breddeuniversitetene skal UiO øke sin kapasitet for lagring av forskningsdata, og etablere tjenester for arkivering, styring og distribusjon av slike data. Tiltaket innbefatter at UiO vil delta internasjonalt i EU-prosjektet EUDAT, som er EUs e-infrastrukturprogram for forskningsdata. En prosess for gjennomføring av investeringer er startet som vil resultere i at USIT utvider lagringskapasiteten høsten 2014

Tiltak #3: Utvide tilbudet av forskningsverktøy tilgjengelig gjennom portaler

Beskrivelse: 

Målet for tiltaket er å samle tilgangen til forskningsverktøy (bl.a. et antall analyse- og beregningsverktøy på beregningsanlegget titan), prosesstøtte- / samarbeidsverktøy og administrative verktøy i en webbasert omgivelse. Dette for å senke terskelen for forskere, forbedre tilgangen til slike verktøy og støtte internasjonalt forskningssamarbeid. Tjenesten vil bli utviklet av USIT i samarbeid med UNINETT (NorStore) og UiOs fagmiljøer, i første versjon primært innenfor Life Science (ELIXIR) og lingvistikk v/ Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway (CLARIN). Tiltaket er påbegynt i 2011

Tiltak #4: Utvikle tjenester nye områder

Beskrivelse: 

Målet for tiltaket er å bygge ut e-infrastruktur og støttetjenester til å omfatte nye faglige målgrupper. Life Science er et strategisk satsningsområde for UiO, og USIT skal bidra til denne satsningen, både i planleggingsfasen og etter etablering av nytt bygg. Det humanistiske fakultet ligger høyt på internasjonale rankinger på sine områder, men benytter tradisjonelt lite IT-verktøy og IT-metoder i sin forskning, liksom samfunnsvitenskapene og humsam forøvrig. Dette fordrer en annen dialog med fagmiljøene fra USITs side.

Tiltak #5: Organisering av IT til forskning ved UiO og deltakelse i nasjonal e-Infrastruktur

Beskrivelse: 

(Mangler beskrivelse i ITFs handlingsplan. Må hentes derfra når den er på plass.)

Tiltak #6: Internasjonalisering – Delta i europeisk e-infrastruktursamarbeid

Beskrivelse: 

Målet med tiltaket er – i tillegg til planens øvrige tiltak som alle bidrar til å styrke UiOs evne til å delta i internasjonalt forskningssamarbeid – å delta i europeisk samarbeid om e-infrastruktur. UiO ved USIT utfører oppgaver innenfor det europeiske beregningssamarbeidet Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Vi deltar i European Data Infratructure (EUDAT), Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN), EU infrastructure project in bioinformatics (ELIXIR), mfl. Gjennom disse aktivitetene skal USIT tilby tilgang til beregningsressurser og kompetanse til internasjonale forskere, gjennomføre et prosjekt på framtidas teknologi for avanserte beregninger, delta i utviklingen av lagringsløsninger og av faglig e-infrastruktur.

Tiltak #7: Tilrettelegge for anvendelser av publiseringsløsningen

Beskrivelse: 

Webeksjonen utvikler og forvalter skreddersydde løsninger for forskningsformidling og forskningsprosjekter, forskningsgrupper og forskningsnettverk. Gjennom UiOs nettsted og egne nettsteder legges det bl.a. til rette en arbeidsflate for samhandling i prosjekter og grupper, koblinger mellom personer og prosjekter, uthenting av publikasjoner registrert i Cristin for presentasjon på personer og enheters egne sider. Innen utgangen av året skal det på plass konferansestøtte (integrasjon mellom Vortex (UiOs nettsted), Nettskjema (påmelding) og Epay (betaling)), og skreddersydde løsninger for forskningsformidling og forskningsprosjekter, forskningsgrupper og forskningsnettverk være forvaltet hensiksmessig, ved siden av at det skal tilbys løsning for å gjøre det enkelt å finne en forsker innen et gitt fagfelt.

Område #2:Utdanning, undervisning og studier

Om arbeidsområdet

Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge læringsinfrastruktur og tjenester for studier, undervisning og læring på universitetet med fokus på løsninger for produksjon, lagring og publisering av innhold. Ved siden av videreutvikling er det en hovedoppgave å forvalte det eksisterende tilbudet, og veilede i anvendelsen av det.

Overordnet mål

Underavdelingens overordnete mål for området er å gi støtte til UiOs organisasjon slik at den blir gjort i stand til å tilby studentene et godt, tidsriktig og konkuransedyktig undervisningstilbud. Vi etterstreber også en effektiv anvendelse av ressurser ved å bygge på et så standardisert tilbud som overhodet mulig.

Tiltak #1: Læringsplattform: LMS 2015

Beskrivelse: 

Etablere et klarere bilde av hvilken framtid LMS bør ha i vår portefølje av læringsstøtteteknologi. Dette før noen utlysning finner sted, slik at resultatet kan utgjøre beslutningsgrunnlag for om det skal være en anbudskonkurranse. Handlingsområdet vil bli gjennomført som et utredningsprosjekt, jf. prosjektmandat.

Tiltak #2: Læringsplattform: MOOC

Beskrivelse: 

Leveransen for handlingsplanområdet er opparbeiding og vedlikehold av praktisk pedagogisk, teknisk, produksjonsmessig og organisatorisk kompetanse ved UiO knyttet til MOOC og MOOC-utvikling. I tillegg vil vi etablere beslutningsgrunnlag for veien videre når det gjelder plattformer og policy.

Tiltak #3: Forvaltning av Fronter

Beskrivelse: 

Arbeidsområdet omhandler Forvaltning læringsplattformen Fronter. For 2014 innebærer dette normal driftdialog med Fronter, aktiviteter knyttet til nedleggelse av fronter.uio.no og overgang til fronter.com/UiO,  kurs og brukerstøtte til UiOs ansatte, og etablering av endringer i supportapparatet med utvidede rettigheter til Houston.

Tiltak #4: Porteføljeprosjekter

Beskrivelse: 

Handlingsområdet skal organisere og gjennomføre USITs bidrag til portefølje for strategiske midler til IT i forskning og utdanning 2014. Prosjektene reflekterer strategiske områder for UiO, på flere måter. For det første omfatter de aktivitet ved vårt eneste senter for fremragende utdanning. For det andre adresserer de to strategiske områder: nyskaping i vurderingsformer / digital eksamen, og nyskaping i undervisning med digitale læringsomgivelser.

Tiltak #5: Digital eksamen

Beskrivelse:

(Mangler beskrivelse i ITUs handlingsplan. Må hentes derfra når den er på plass.)

Tiltak #6: Min Side (studenttilpassede sider) 

Beskrivelse:

Utvikle et integrasjonslag for studieinformasjon og utvikle løsning for persontilpasset informasjon til alle studenter ved UiO med timeplan og beskjeder. På bakgrunn av integrasjonslaget skal det også utvikles nye sider for informasjon om tid og sted for undervisning, samt ny løsning for eksamensinformasjon.

Tiltak #7: Medierakiv 

Beskrivelse: 

Tilby en infrastruktur for lagring av video og lyd som gjør materialet tilgjengelig på alle plattformer og som legger til rette for automatikk knyttet til opptak av forelesninger. 

Tiltak #8: MineStudier Medfak 

Beskrivelse: 

Fristille løsningen fra Vortex og begynne innnfasing av MEDFAK inn i fellesløsninger. Fagstøtte er ansvarlig for å tilpasse de studieadminstrative løsningene til medfaks behov, USIT er ansvarlig for å konvertere data, og formidle behov til prosjektet "Min side". Alle øvrige utviklingsoppgaver håndteres innen rammene av prosjektet "Min side".

Tiltak #9: Digital eksamen basert på jus-piloten 

Beskrivelse: 

Overføre løsningen for gjennomføring av skoleeksamen som er blitt gjennomført på jus til stabil drift. Sørge for at løsningen kan anvendes av alle på UiO som ønsker det.

Tiltak #10: Ivareta stabil drift av studieinformasjon

Ivareta stabil drift av studieinformasjon og støtte tekniske oppgaver som skal gjøres i redaksjonelt årshjul for studieinformasjon på nett

Område #3:Administrative og tekniske tjenester

Om arbeidsområdet

Arbeidsområdet omhandler .

Overordnet mål

Tiltak #1: Digitalisering av prosesser

Beskrivelse: 

Innenfor dette handlingsområdet finner vi prosjekter igangsatt for utvikling og effektivisering av prosesser ved UiO ved bruk av IT og systemeierstøtte. Vi skal utvikle it-tjenester for UiO som støtter opp under forbedring og effektivisering av prosesser ved UiO. Støtte systemeiere i forvaltning og videreutvikling av administrative IT-tjenester slik at vi har en helhetlig systemportefølje som støtter opp under UiOs behov innen administrativ IT

Tiltak #3: SAPUiO

Beskrivelse: 

Området omfatter forvaltning og videreutvikling av SAPUiO. Vi skal levere gode tjenester innen SAPUiO: stabile og tilgjengelig  lønns- og personalsystem for UiO som støtter effektiv lønns- og personal administrasjon ved UiO

Tiltak #4: eValg

Beskrivelse: 

Seksjon for administrative IT-tjenester er ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av løsningen for å avholde elektroniske valg. eValg benyttes av, og videreutvikles for flere insititusjoner i UH-sektoren. UiO og noen andre institusjoner har sin egen instans av eValg, mens andre benytter eValghotell, som er en variant av eValg, der flere insitusjoner kan betjenes av samme instans.

Område #4: Basis IT-tjenester og fellestjenester

Om handlingsområdet

Arbeidsområdet omhandler forvalting, drift og viderutvikling av alle de tjenester og produkter som utgjør fundamentet for USITs tjenestetilbud.

Overordnet mål

UAV skal tilby en plattform for forvaltning av eksisterende tjenester, viderutvikling av disse tjenestene, og etablere nye tjenester innen UiOs primærområder, på en slik måte at de understøtter UiOs egne mål for områdene. Plattformen skal i størst mulig grad være felles for de tre områdene, slik at vi sikrer leveransedyktighet med de ressurser vi har til rådighet.

Tiltak #1: Drift og forvaltning av Vortex 

Beskrivelse: 

Arbeidsområdet omhandler utvikling og drift av produktet Vortex. Dette arbeidet innebærer brukerstøtte, kurs, informasjon, dokumentasjon, utvikling av kjernefunksjonalitet, oppsett av nye hoster, drift av systemet m.m. Vortex understøtter UiOs nettsted på områdene publisering, dokumentforvaltning og samhandling, slik at innhold og tjenester støtter opp om og utvikler primærvirksomheten. I dette ligger spesialtilpasninger for forelesere og studenter, for forskningsprosjekter, og spesielle formidlingsbehov.

Målsetningen innebærer å følge opp de systemer som utgjør kjernen i UiOs publiseringsplattform; Vortex, Søk (solr,) webstatistikk og integrasjonspunkter mot autorative kilder som SAP for personsøk, Cristin for publikasjoner, FS for studieinformasjon.

Tiltak #2: Søk 

Området inneholder oversikt over alt kjernearbeid med UiOs fritekstsøk. Tilby fritekstsøk for UiOs nettsted som gir relevante søketreff og god presisjon i resultatsettet, både for åpen og adgangbegrenset informasjon.Hovedfokus i 2014 vil være å forbedre relevans i søkeresultatene og vurdere redaksjonelle verktøy for å forenkle forvaltningen av søketjenesten.

Tiltak #3: UiO-Webservices

Beskrivelse:

Arbeidsområdet omfatter tjenester som beriker UiOs nettsted med data fra eksterne systemer. Sikre at Min side og Vortex har enkel og stabil tilgang til informasjon fra eksterne systemer. Hovedfokus i 2014 vil være å videreutvikle tjenesten til også å omfatte studieinformasjon fra FS og timeplansystem.

Tiltak #4: Forvaltning og videreutvikling av nettstedtilbudet

Beskrivelse: 

Dette arbeidsområdet er knyttet til realisering, vedlikehold og forvaltning av UiOs standard nettsted, nettsteder for foreninger og oppdragsvirksomhet (ved UiO, randsoner mm). Arbeidsoppgavene innebærer rådgivning, oppfølging på bruk av nettstedet, utarbeidelse av informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign, implementasjon av design, oppsett av nettsteder, migrering av innhold, lansering, vedlikehold og brukerstøtte.

Tiltak #5: Arkitektur integrasjon

Beskrivelse: 

Arbeidet er fordelt mellom Web og ADMIT. Beskrivelsen finnes på prosjektsidene, mens ressursene er allokert i seksjonenes handlingsplaner.

Tiltak #6: Forvaltning Cerebrum/brukeradministrasjon

Beskrivelse: 

Cerebrum er en sentral tjeneste for UiOs systemportefølje, hovedsaklig ved at de aller fleste systemene er integrert med Cerebrum som  Brukeradministrasjonssystem (BAS).Vi er ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av Cerebrum, inkludert utvikling av integrasjon mot andre systemer. Cerebrum brukes av, og videreutvikles for en rekke institusjoner i UH-sektoren.

Publisert 25. feb. 2014 09:06 - Sist endret 26. sep. 2017 13:24