Årsplan UAV 2015

Struktur for årsplaner (under arbeid)

Mål eller målsetting er en klart formulert tankeide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand eller sluttpunkt et individ eller organisasjon planlegger å oppnå.

Tiltak (resultatmål) beskriver hva en handlingsplan eller et prosjekt skal oppnå og er knyttet til dets resultater og leveranser.

Milepæler beskriver presist leveanser (målbare) i en handlingsplan eller et prosjekt.

Eksempel på mål, tiltak og milepæl.

 

Detaljerte årsplaner seksjoner

  1. Seksjon for WEB
  2. Seksjon for IT i forskning
  3. Seksjon for IT i utdanning
  4. Gruppe UAIT (seksjon ADMIT)

Årsplan 2015 for UAV 

 Årsplan er delt inn i fire områder:

  • område nr 1: forskning og formidling
  • område nr 2: utdanning, undervisning og studier
  • område nr 3: administrative og tekniske tjenester
  • område nr 4: basis IT-tjenester og fellestjenester.

Alle tiltak på UAV-nivå er kopiert fra seksjonenes årsplaner og projektplaner.

Område #1: Forskning og formidling

Om handlingsområdet

Forvalte og videreutvikle IT-tjenester til forskningen. Bistå forskere med kunnskap og kompetanse om bruk av IT-verktøy til forskningen. 

Mål: Understøtte datainnsamling for forskningsgrupper og prosjekter (Webseksjonen)

Det er gjennom nettskjema utviklet løsning for datainnsamling av sensitive forskningsdata med lagring på sikker server. Denne skal videreutvikles i samarbeid med ITF.

Mål: Videreutvikle tjenester for sikker behandling av sensitive forskningsdata (ITF)

Tjenesten skal i 2015 etablere stabil drift slik at alle forskningsprosjekter ved UiO som forsker på sensitive data skal ha tilgang til tjenesten. Det er også et mål å tilby tjenesten for andre enheter i Norge og Norden som forsker på sensitive data. Det skal etableres en tjenestegruppe for TSD. Det er flere pågående prosjekter i regi av TSD som i 2015 vil utvikle ny funksjonalitet til TSD. TSD skal også kobles mot CRIStin.

Mål: Etablere tjenester for arkivering og deling av forskningsdata ved UiO (ITF)

Lagring, gjenfinning og deling av forskningsdata er et viktig og vesentlig satsningsområde for UiO. Det utvikles både nasjonale og lokale tjenester for lagring og deling av data. UiO har iverksatt en arbeidsgruppe som skal utrede behove og anbefale løsninger for UiO. Det skal også utvikles metoder for sikring (invariant) av sensistive forskningsdata i TSD. 

Mål: Nasjonal e-infrastruktur - Sigma2 (ITF)

UiO er deltager i det nye nasjonale e-infrastruktur programmet Sigma2. Dette er et langsiktig program og vil få betydning for USIT. Avtaler er under forhandling og konsekvensen for USIT av forhandlinger og avtaler for UiO forventes å bli tydelige i løpet av 2015. Arbeidsgruppen IT i forskning lever sin rapport i begynnelsen av året og må også sees i sammenheng med det nye nasjonale e-infastruktur programmet.

Mål: Utvide tilbudet av forskningsverktøy tilgjengelig gjennom portaler (ITF)

USIT skal videreutvikle tilgangen på forskerverktøy gjennom portaler i 2015. Dette er et viktige tjenester og gjennom disse portalene er det mulig å tilby forskere tilgang til verktøy de ellers ikke ville kunne utnytte uten mye lokal støtte fra IT-ressurser med forskningskompetanse.

Mål: Utvikle tjenester for LifeScience (ITF)

USIT har tradisjonelt vært mye rettet mot medisin og naturvitenskaplige forskningsmiljøer. I 2015 skal USIT utvikle flere IT-tjenester mot LifeScience.

Mål: Utvikle tjenester for HumSam (ITF)

USIT har tradisjonelt vært mye rettet mot medisin og naturvitenskaplige forskningsmiljøer. I 2015 skal USIT utvikle flere IT-tjenester mot HumSam.

Mål: LIMS og Instrumentnett (ITF)

Begge prosjekter er utredningsprosjekter som skal levere anbefalinger til leveranser/prosjekter. Mandat for prosjekt instrumentnett er her. Oppstart av prosjektet etter påske 2015.

Mål: Etablere og delta i prosjekt for ny IT-arkitektur for MUSIT (ITF)

Musit er fra medlemsinstitusjonene tilført et betydelig beløp for å oppgradere/oppdatere MUSIT sin applikasjonsarkitektur. Midlene er bevilget for dette formål etter en rapport (2013) om MUSIT sin nåværende og fremtidige arkitektur. USIT skal i samarbeide med MUSIT planlegge og anbefale gjennomføring av et slikt prosjekt.

Mål: Internasjonalisering – Delta i europeisk e-infrastruktursamarbeid (ITF)

USIT er på vegne av UiO deltakere i flere internasjonale e-infrastrukturprogrammer.

Område #2:Utdanning, undervisning og studier

Om handlingsområdet:

Forvalte eksisterende løsninger som understøtter UiO´s behov på området. Kompetanse på løsningene for å støtte den pedagogiske anvendelsen av dem. Hovedfokus for 2015 vil være å bygge opp løsninger for gjennomføring av digital eksamen, digitale vurderingsformer, og generelt digital innlevering.

Mål: Utarbeide en arkitektur, og etablere løsninger, for digitale vurderingsformer ved UiO (Webseksjonen)

Prosjektet skal understøtte de behovene som identifiseres av UiO´s prosjekt for gjennomføring av digital eksamen

Mål: Forvalte UiOs nettsted som en plattform for studie- og undervisningskvalitet (Webseksjonen)

Seksjonen utvikler og forvalter en rekke skreddersydde løsninger for UiOs studietilbud og undervisningsinformasjon på nett. Det finnes et stort malverk til støtte for presentasjon av studieprogrammer og studieretninger, emnebeskrivelser, semestersider, utvekslingsavtaler m.m.

Mål: Etablere løsning for forelesninger på nett (Webseksjonen)

Framdriftsplan for forelesningsvideo på nett

Mål: Understøtte datainnsamling i undervisningen ved UiO (Webseksjonen)

Nettskjema er et verktøy for å utforme og administrere datainnsamling ved hjelp av skjemaer på nettet, bl.a. til studentrespons.

Mål: Forvalte, forbedre og sørge for at UiOs eksisterende læringsteknologi blir godt pedagogisk anvendt (ITU)

UiOs undervisere skal ha enkel tilgang til USITs portefølje av eksisterende IT-løsninger, og de skal få støtte til å anvende disse i tråd med faglige og pedagogiske mål

Mål: Bidra med kunnskapsutvikling og strategisk arbeid for å utvikle universitetets utdanningsvirksomhet (ITU)

USIT skal bidra til UiOs strategi 2020 og årsplanens målsettinger om at UiO skal tilby varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer som møter studentenes forventninger og behov. Digitale ressurser tas i bruk der det fremmer faglige og pedagogiske mål. I tråd med føringer er den pedagogiske anvendelsen av digitale vurderingsformer etablert som eget resultatmål.

Mål: Prosjektvirksomhet for nytenking i bruk av IT i undervisningen / Educational Technology (ITU)

USIT/UAV/ITU leder eller deltar i prosjekter som bidrar til nytenkning og utvikling studentaktive læringsformer. Prosjektene skal følges opp med erfaringsdeling, evaluering og eventuelle endringsinnspill til UiOs øvrige ledelse. 

Mål: Opptak av forelesninger

TBD

Område #3:Administrative og tekniske tjenester

Om handlingsområdet

Mål: Utvikle løsning for internkommunikasjon ved UiO (Webseksjonen)

Seksjonens årsplan 

Mål: Utvikle og forvalte UiOs publiseringsløsning (Vortex) med tilhørende støttesystemer i tråd med ambisjonsnivået for uio.no (Webseksjonen)

Målsetningen innebærer å følge opp de systemer som utgjør kjernen i UiOs publiseringsplattform; Vortex, Søk (solr,) webstatistikk og integrasjonspunkter mot autorative kilder som SAP for personsøk, Cristin for publikasjoner, FS for studieinformasjon.

Ambisjoner og prioriteringer for uio.no

Mål: Integrasjon og Cerebrum

TBD

Område #4: Basis IT-tjenester og fellestjenester

Om handlingsområdet

 

Publisert 4. juli 2014 14:34 - Sist endret 26. sep. 2017 13:24