Planverk for underavdeling for Brukernære Tjenester (BNT) 2020

Seksjon Klientnær Drift (KD)

Tiltak: Program for administrativ forbedring og digitalisering - Nå 20 RPA-prosesser i produksjon

Som en del av SRF arbeidet under programmet for digitalisering og effektivisering

Frist: T3 2020

Ressurser/finansiering: Program og Ramme

Status: Har 11 i produksjon, 3 under utvikling. Et par nye til godkjenning.

Tiltak: Program for administrativ forbedring og digitalisering - Vedlikeholde og evaluere Chatbot

Chatbot er nå i produksjon ved UB, Jus, Knutepunktet og Houston. Skal vedlikeholdes og evalueres frem mot juni 2020.

Frist: Juni 2020

Ressurser/finansiering: Program og ramme

Status: I prod

Tiltak: Prosjekt IT-Drift - Gå i produksjon med Autopilot.

Nyinnkjøpte maskiner til UiO skal som standard fungere med Autopilot. Planverk ligger i prosjekt IT-Drift.

Frist: Medio februar 2020

Ressurser/ finansiering: Ramme

Status: På plan

Tiltak: Avvikle Windows 7 ved UiO

MS slutter å patche windows 7 den 14. januar. UiO må innen den tid ha migrert alt til Windows 10, eller plassere resterende Windows 7 maskiner på lukket nett.

Frist: 14. januar 2020

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: UiO er på 90% w10 per 4. desember 2020

Tiltak: Samle digital eksamen for UiO og OsloMet i UH-AD

For å gi pålogging for OsloMets studenter med egen brukerkonto, og for å ha et felles driftsmiljø for begge institusjonene, ønsker vi å flytte UiO og OsloMet sine klienter til UH-AD

Frist: 1. august 2020

Ressurser/finanisering: Ramme+fakturering av OsloMet

Status: Diverse sikringstiltak for å forberede/sikre UH-AD er under utredning.

Tiltak: Utrede Azure Information Protection for MS 365

For å støtte opp under migrering av MS Exchange til MS 365 og å kunne ha røde data i MS 365

Frist: 1. august 2020

Ressurser/finanisering: Ramme+fakturering av OsloMet

Status: Diverse sikringstiltak for å forberede/sikre UH-AD er under utredning.

Tiltak: Migrere MS 365 for UiO til Norge

Det vil i løpet av våren 2020 bli mulig for UiO å ha sin primære MS365 site i Oslo-regionen og sekundær site i Stavanger-regionen. Da vil alle Azure-baserte tjenester, med noen unntak som vil være i EU, kjøre i Norge.

Frist: 1. mai 2020

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Enkelte Azure tjenester som settes opp idag i test i regi av Cloudification-teamet plasseres i Norge.

Tiltak: Utrede og legge plan for migrering av Exchange til MS 365

Dersom UiO migrere Exchange til MS 365, får vi vesentlig mer funksjonsrikhet i integrasjon mellom Exchange og andre systemer. Vi vil også spare en del ressurser til serverinfrastruktur på UiO

Frist: 1. mai 2020

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Innledende utredning er under arbeid

Tiltak: Prosjekt IT-Drift - Etablere og evaluere TopDesk pilot for UiO

TopDesk skal i 2020 prodsettes og evalueres for flere pilot-miljøer på UiO.

Planverk ligger i Prosjekt IT-Drift

Frist: 

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Integrasjoner, innledende oppsett og avtaleverk er nesten på plass.

Tiltak: Mulig deltakelse i nasjonalt prosjekt for klientdrift

Plan for fase 2 av konseptutredning nasjonal klientdrift for UH-sektoren, skal behandles i neste møte i Digitaliseringsstyret. Ut fra dette kan det komme behov for deltakelse fra UiO i prosjektet.

Frist: 

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Avventer behandling i digitaliseringsstyret

Tiltak: Etablere styringsmodell for MS 365 og Azure

Det er behov for gruppesynkronisering, policy for forvaltning av Teams-områder/sharepoint-områder, policyer for Azure Information Protection m.m.

Frist: 1. juni 2020

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Policy for automatisk sletting av ubrukte Team er under etablering. Gruppesynkronisering er bestilt av INT.

Tiltak: Prosjekt IT-Drift - Iverksette migrering av så mye som hensiktsmessig av UiOs maskinpark fra gammel Windows 10 løsning, til Autopilot

Etter at Autopilot er lansert og nye maskiner som standard kommer inn i løsningen, skal vi etablere migreringsløsning for eksiterende maskinpark. Planverk er en del av prosjekt IT-Drift

Frist: 1. desember 2020

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Ikke påbegynt

Tiltak: Videreføre arbeidet i UiO Cloudification-team

Arbeidet er delt i to hovedområder

- Saksbehandle og eventuelt etablere nye SaaS-tjenester for UiO, basert på innmeldt liste fra miljøene

- Understøtte etablering av nye skytjenester i PaaS og IaaS segmentene. Gjennomføre piloter og evt. etablere nye tjenester og eller legge til rette for migrering av eksisterende tjenester.

Samt å etablere og utbedre arbeidsprosesser og integrasjoner som understøtter de to områdene over.

Frist: Løpende

Ressurser/finanisering: Ramme

Status: Pågår

Seksjon for integrasjoner og elektroniske identiteter (INT)

Tiltak: Python 3 oppgradering for Cerebrum

Python 2.7 har end-of-life 1.1.2020. Rammeverket må oppgraderes til Python 3 for å unngå risiko for havne i en situasjon der man bruker et rammeverk med sikkerhetshull som ikke fikses.

Frist: 31.12.2020

Ressurser/finansiering: Cerebrum-samarbeidet (60% UH, 40% UiO)

Status: Utredning og planlegging pågår

Tiltak: ID-porten autentisering med Passordtjenester

Brukere skal kunne logge inn i Passordtjenester med ID-porten.

Frist: 1.3.2020

Ressurser/finansiering: Cerebrum-samarbeidet (60% UH, 40% UiO)

Status: Utvikling pågår

Tiltak: Leganto integrasjon

Prosjektet som innfører Leganto (pensumlistesystem) ved UiO har bestilt en konnektor (IntArk-mikrotjeneste) for provisjonering av brukerkonti, ansatte, studenter og org.data.

Frist: 1.3.2020 (prosjektets ønske - antagelig lite realistisk)

Ressurser/finansiering: Prosjektmidler (UiO) 

Status: Overordnet løsningsdesign ferdig

Tiltak: Tilgangsstyringsgrupper

Mer automatisering av tilgangsstyring basert på roller fra studentsystem og personalsystem.

Frist: 1.3.2020

Ressurser/finansiering: Prosjektmidler (UiO)

Status: Pågår. Ca. 60-70% ferdig.

Tiltak: Driftsbrukere i Feide

Driftsbrukere skal kunne logge inn med Feide.

Frist: 1.3.2020

Ressurser/finansiering: Ramme

Status: Ikke påbegynt.

Tiltak: BOTT-ØL tilpasninger for Cerebrum

Cerebrum skal integreres med DFØ-SAP, med rolledata inn i Cerebrum og tilgangsstyringsdata ut av Cerebrum.

Frist: 1.7.2020

Ressurser/finansiering: Ramme

Status: Ikke påbegynt, men mye forarbeid gjennomført.

Tiltak: Migrere DNS fra Cerebrum til MREG

Mreg er innført, DNS-modulen i Cerebrum skal avvikles.

Frist: 1.4.2020

Ressurser/finansiering: Ramme

Status: Ikke påbegynt.

Tiltak: Azure AD integrasjon

Det er behov for gruppedata i Azure AD og det skal provisjoneres fra Cerebrum med en konnektor (IntArk mikrotjeneste).

Frist: 1.4.2020

Ressurser/finansiering: Ramme

Status: Overordnet løsningsdesign ferdig

Tiltak: BOTT:IntArk selvbetjeningsportal

Selvbetjeningsportal for RabbitMQ

Frist: 1.7.2020

Ressurser/finansiering: Prosjektmidler (BOTT)

Status: Overordnet løsningsdesign ferdig

Tiltak: Kalenderdata (TP/Exhange integrasjon)

Fase 2 skal rulle ut tjenesten i BOTT.

Frist: 1.3.2020

Ressurser/finansiering: Prosjektmidler (BOTT)

Status: I pilot ved UiO.

Web-Seksjonen (Web)

Tiltak: Jobbe enda mer innsiktsbasert 

I WEB jobber vi med datadrevet utvikling hvor vi undersøker om tjenestene våre treffer brukerene.

 • Google Analytics er et verktøy som gjør det mulig på en effektiv måte å jobbe innsiktsbasert i digitale tjenester.
 •  Ønsker å bruke Google Analytics i tjenestene våre der det er mulig
 • Jobbe med en kulturendring hvor vi i WEB jobber mer innsiktsbasert
 • Konkretisere seksjonens plan og metodikk for innsiktsbaserte arbeid i vår design og utvikling av løsninger.

Tiltak: Øke kompetanse og styrke fokus på universell utforming

 • Gjennomføre UUUke
 • Etablere og gjennomføre UU-prosjekt for UiO

Tiltak: Sektorsatsing

Vortex og Nettskjema har nå etablert seg i sektoren. USIT har et uttalt ønske om å være en bidragsyter og "leverandør" i UH-sektoren. Målet med å satse i sektoren er å høste synergier ved samarbeid, samt lavere kostnader ved å dele drift og utvikling på flere.

 • Markedsføre Nettskjema og Vortex
 • Profesjonalisering kunder og samarbeidspartnere

Tiltak: Videreutvikle Nettskjema

 • Nettskjema på OpenShift

 • Følge opp brukerundersøkelse

 • Tetter kobling med TSD

Tiltak: Videreutvikle Vortex

 • Full utrulling av EPN
 • Bedre bildehåndtering i Vortex
 • Ny forsideredigering
 • Forelesningsopptak på electron

Tiltak: Videreutvikle UiOs Nettsted

Tiltak: Videreutvikling av Forskpro

 • Hente prosjektinfo fra NSD
 • Varslinger på epost

Tiltak: Mine studier

Antagelig en satsning i 2020. Flere søknader inne for finansiering.

Tiltak: Forvalte og utvikle mobilapper

 • Utvikle nye mobilapper
 • Drifte og forvalte eksisterende apper

Tiltak: Forvalte og utvikle nettsteder

 • Utvikle nye nettsider på oppdrag
 • Forvalte og utvikle eksisterende nettsteder

Tiltak: Forbedring av søkeopplevelsen på UiO sitt nettsted

 • Gjennomføre UX-forbedringer (overflyttet fra årsplan 2018 og 2019)
 • Utrede bruk av Google søk for åpne dokumenter
 • Justere og gjennomføre den årlige brukerundersøkelsen som måler gjennomføringsgrad

 

Publisert 4. des. 2019 09:56 - Sist endret 13. jan. 2020 07:48