Tjeneste for etablering og forvaltning av nettsteder

Webseksjonen tilbyr miljøer ved UiO egne nettsteder som bruker UiOs publiseringsløsning Vortex. Innenfor gitte rammer utarbeider vi bl.a. funksjonalitet i publiseringsløsningen, informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og grafisk utforming av nettstedet.

Ønsker dere å etablere et nettsted, ta kontakt med web-mottak@usit.uio.no.

Målsetning med tjenestetilbudet for etablering og forvaltning av nettsteder er å støtte opp om UiOs ambisjoner slik disse er beskrevet i Strategi 2020, Ambisjoner og prioriteringer for UiO.no og Mål og målgrupper for UiO.no. Tjenestetilbudet baserer seg primært på funksjonalitet i UiOs publiseringsløsning, Vortex, men i tilfeller der det anses som hensiktsmessig, benyttes også andre løsninger i samspill med Vortex. Implementasjon av en helhetlig grafisk design for nettstedene er basert på UiOs designmanual. Utforming av interaksjonsdesign og struktur er knyttet til utformingen av UiOs hovednettsted, uio.no.

UiOs nettsted er et stort nettsted. Det består av nettsteder for UiO sentralt, fakulteter, institutter, sentre, bibliotek, museer, foreninger, randsone-enheter, aviser, magasiner og andre samarbeidskonstellasjoner og formidlingsaktiviteter. For å kunne håndtere dette mangfoldet på en kostnads- og ressurseffektiv måte, er det etablert et differensiert tjenestetilbud.

Hva tilbyr vi?

Tjenestetilbudet er delt opp i fire ulike kategorier:

UiOs standard nettsted

Med standard nettsted menes nettsteder som skal følge UiOs offisielle design. I denne kategorien finner man i hovedsak nettstedene til fakulteter, institutter, sentre, bibliotek og museer. Det er for denne kategorien nettsteder vårt hovedfokus på utvikling av design, informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign, forvaltning av kodekvalitet og tilpassning av UiOs publiseringsløsning ligger.

Kunnskapsressurser og eksterne samarbeid

I enkelte situasjoner gis det unntak fra UiOs offisielle design. Hvert unntak må godkjennes av UiOs nettredaktør, og unntak gis i hovedsak til profilerte formidlingsaktiviteter eller enkelte eksterne samarbeidskonstellasjoner der det ikke er naturlig at UiOs offisielle design er førende. For slike unntak tilbyr vi etablering av nettsteder innenfor gitte rammer. Rammene for det ulike områdene i slike prosjekter er skjematisk beskrevet i tabellen under.

Grunnet stor pågang er omfanget av disse prosjektene stipulert til 30 - 50 timer. I prosjekter hvor det behov for bistand utover dette omfanget avtales gjensidige forpliktelser innledningsvis og enheten faktureres i henhold til USITs satser for oppdragsvirksomhet.

Foreninger

Studentforeninger, fagforeninger m.m. kan få et nettsted på foreninger.uio.no. Slike nettsteder settes opp innenfor strengt avgrensede rammer, og vi har begrenset kapasitet til å bistå i etableringen av disse nettstedene utover dette.

Randsone og andre oppdrag

Randsone-enheter som har driftsavtale med USIT/UiO kan få etablert et nettsted. Vi bistår i implementasjon av grafisk design innenfor gitte rammer, samt utarbeidelse av informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign. Det avtales innledningsvis rammer for samarbeidet, og oppdraget faktureres enheten i henhold til USITs satser for oppdragsvirksomhet.

Oversikt over tjenestetilbudet, fordelt på kategori

  UiOs standard nettsted (standard design) Kunnskapsressurser og eksterne samarbeid Foreninger Randsone og andre oppdrag
Implementasjon av grafisk design Ja Ja, basert på UiOs standard rammeverk Nei, kun oppsett basert på UiOs standard rammeverk Ja, basert på UiOs standard rammeverk
Utvikling og oppsett av IA / IxD Ja Ja Nei Ja
Migrering fra eksisterende nettsted Ja Ja, etter avtale Nei Ja, etter avtale
Utvikling av funksjonalitet i publiseringsløsning (Vortex) Ja Ja, etter avtale Nei Ja, etter avtale
Forvalting av kodekvalitet, universell utforming, tilgjengelighet av ny funksjonalitet o.l. Ja Ja Ja Ja
Drift av publiseringsløsning (Vortex) Ja Ja Ja Ja
Kurs i bruk av Vortex Ja Ja Nei* Ja, etter avtale
Brukerstøtte Ja, via superbruker Ja, via superbruker Ja, begrenset Ja, etter avtale
Redaksjonell oppfølging** Ja Ja Nei Nei

* En kortfattet innføring i bruk av Vortex kan tilbys.

** Følges opp av Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (ikke Webseksjonen).

Forklaring av aspekter ved tjenestetilbudet

Implementasjon av grafisk design

Utforming av grafisk design for UiOs standard nettsted er strengt knyttet til UiOs designmanual, som forvaltes av Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS). Alt innhold og alle tjenester på UiOs standard nettsted må forholde seg til denne.

Utforming av design for kunnskapsressurser, eksterne samarbeid, randsone og andre oppdrag er noe friere. Men for at vi skal kunne ivareta hensyn til universell utforming, og for at vi skal kunne gjøre ny funksjonalitet tilgjengelig for alle nettsteder o.l., er dette tilbudet begrenset til å ta utgangspunkt i UiOs interaksjonsdesign. Muligheter og rammer for design er beskrevet i et eget dokument.

Etter avtale kan vi implementere design som har omfang utover det dokumentet over beskriver. I såfall vil implementasjon av designet faktureres i henhold til USITs satser for oppdragsvirksomhet.

For foreninger har vi liten kapasitet til å følge opp en designprosess og tilbyr kun et begrenset sett med muligheter for tilpassing.

Webseksjonen besitter ikke selv kompetanse på utforming av grafisk design, men kjøper grafiske tjenester dersom budsjett og ambisjon tilsier det.

Utvikling og oppsett av IA / IxD

Utvikling og oppsett av informasjonsarkitektur (IA) og interaksjonsdesign (IxD) består i å kartlegge målgrupper og behov som nettstedet skal dekke, utarbeide en struktur for nettstedet og presentere innhold og tjenester som ivaretar bruksmønstret for nettstedet på en god måte.

Oppsett av interaksjonsdesign tar utgangspunkt i eksisterende dokumentmaler (artikler, arrangementer, personpresentasjoner o.l.) og opplistinger av innhold (artikkelliste, arrangementsliste, personliste o.l.) som utformes og utvikles for UiOs standard nettsted. Muligheter for tilpassing av disse visningene for kunnskapsressurser, eksterne samarbeid, randsone og andre oppdrag, er beskrevet i eget dokument muligheter og rammer for design.

Utvikling og oppsett av informasjonsarkitektur for UiOs standard nettsted gjøres løpende når nye behov dukker opp og i samråd med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) (evt. lokale nettredaktører). Informasjonsarkitektur for kunnskapsressurser, eksterne samarbeid, randsone og andre oppdrag utarbeides i egne prosjekter. For foreninger har vi kun kapasitet til å komme med innledende råd ved oppsett av nettstedet.

Migrering fra eksisterende nettsted

Der det er behov for å flytte innhold fra eksisterende nettsted over til et nytt nettsted kan vi bistå med å migrere dette innholdet til Vortex. Dette tilbudet gjelder for nettsteder som skal flyttes inn på UiOs standard nettsted, kunnskapsressurser og eksterne samarbeid. For randsone og andre oppdrag kan dette eventuelt gjøres gjennom avtale.

Utvikling av funksjonalitet i publiseringsløsning (Vortex)

Fokus for utvikling av funksjonalitet i UiOs publiseringsløsning, Vortex, er UiOs standard nettsted. Unntaksvis blir det for profilerte kunnskapsressurser utviklet eller tilpasset funksjonalitet i et begrenset omfang. Utover dette er nettstedstilbudet for kunnskapsressurser, eksterne samarbeid, foreninger, randsone og andre oppdrag av kapasitetshensyn begrenset til å bruke eksisterende funksjonalitet hvis ikke annen avtale er inngått.

Forvalting av kodekvalitet, universell utforming, tilgjengelighet av ny funksjonalitet o.l.

Et essensielt aspekt ved vårt nettstedstilbud er å etterstrebe brukskvalitet for alle. Dette betyr at det for alle nettsteder vi forvalter skal etterstrebes at både brukere med og uten nedsatt funksjonsevne (blinde, svaksynte, hørselshemmede m.m.) kan finne frem til innhold og tjenester de er på jakt etter. I Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger foreslås det for nettløsninger å bruke retningslinjer i standarden Web Content Accessibility Guidelines, versjon 2.0 (WCAG 2.0) på nivå A og AA som norm, med visse unntak. Dette stiller bl.a. krav til kodekvalitet i nettstedets grafiske grensesnitt.

En annen viktig forutsetning for nettstedstilbudet er et mål om å til enhver tid gjøre ny funksjonalitet tilgjengelig for alle nettsteder vi forvalter.

Drift av publiseringsløsning (Vortex)

Drift og vedlikehold av publiseringsløsningen inngår i USITs driftsarkitektur. Dette innbefatter drift av applikasjoner, servere, database o.l. Gjennom denne driftsarkitekturen sørger vi for at nettstedet er driftsikkert, stabilt og har nødvendig ytelse og responstid for brukerne av nettstedet.

Brukerstøtte

Henvendelser knyttet til bruk av UiOs publiseringsløsning skal for UiOs standard nettsted primært gå via superbruker som er nettredaktør på fakultetene/museene/ub. Der disse rollene ikke er etablert har vi et brukerstøtteapparat for å besvare henvendelser på e-postlisten vortex-hjelp@usit.uio.no. Henvendelser skal normalt besvares innen 2 dager, men ved stor pågang vil henvendelser fra superbrukere/nettredaktører bli prioritert.

Kurs i bruk av Vortex

UiO tilbyr i regi av AKS kurs i nettpublisering og Vortex. Målgruppa er publisister som oppdaterer på UiOs nettsted. For randsone og andre oppdrag med egen design tilbyr USIT egne introduksjonskurs i bruk av Vortex. Slike kurs avhenger av kapasitet hos USIT og avtales i det enkelte oppdrag.

Redaksjonell oppfølging

Hjelp og retningslinjer for redaksjonell oppfølging av kvaliteten på nettstedets innhold følges opp av UiOs nettredaksjon.

Publisert 12. okt. 2012 14:27 - Sist endret 22. okt. 2021 10:09