Enda en ny innsikt - Bygg skjema

Nå som vi virkelig skal starte arbeidet på byggeren i Nettskjema, krever dette ett dypdykk i hvordan våre brukere bygger skjemaer.

Hvem vi spurte

Vi er så heldige at vi har en egen dedikert gruppe av brukere som hjelper oss med å utvikle Nettskjema, i form av tilbakemeldinger, tester og spørreskjema. Denne gruppen er sammensatt av ulike personer fra ulike institusjoner med ulike roller i bruken av Nettskjema.

Nettskjemas hjelpere´s logo

Denne gruppen består i dag av 136 personer, hvor vi fikk en svarrate på 40%. Dette kan skyldes at undersøkelsen ble sendt ut i sommer, når en del mest sannsynlig var på ferie, og resterende er litt ferieklare.

Av de som svarte, havnet 96% innenfor målgruppen av de som har bygget et skjema selv. Det var et klart flertall som oftest laget store skjemaer, som vil si skjemaer med ti spørsmål eller mer.

Store eller små skjema?

De som har laget små skjema er godt fornøyd med hvordan byggeren er, mens de som bygger større skjemaer er ikke direkte misfornøyde, men har litt mer problem med byggeren.

Blå bokser med spørsmålstegn
Trykk på bildet for å gjøre det større

Det største problemet er at ved store skjemaer med mange elementer og funksjoner, kan applikasjonen henge seg i noen tilfeller. Dette skyldes nok mest brukerens internettforbindelse.

Vi fikk også kommentarer på at det kunne vært enklere å flytte på elementene og navigere blant disse.

"Routing" av spørsmål

Routing av spørsmål er spørsmål som kun blir synlige basert på hva som ble svart på et tidligere spørsmål.

Blå bokser med koblinger til hverandre
Trykk på bildet for å gjøre det større

De som har brukt denne funksjonen mener at denne er bra og funksjonell å bruke. Funksjonen med å få oversikt over hvilke elementer som er avhengige av hverandre er den funksjonen de fleste har mest problemer med. Både det å finne innstillingen og bruke innstillingen finner de fleste uproblematisk. At dette er en mulighet, bør være bedre og tydeligere kommunisert før man må gå inn i innstillingene.

Disse tilbakemeldingene reflekteres i kommentarene brukerne har gitt, som at så lenge man vet at den finnes, er den enkel å bruke. For at denne funksjonen skal bli optimal, kom det en del ønsker som at det kan bli enklere å navigere ved å nummerere skjemaelementer. Oversikten over hvilke elementer som er avhengige, kan visning av dette skje i et flytdiagram. Eller en annen løsning som kombinerer begge er å legge denne oversikten i en interaktiv sidemeny som er synlig når man lage skjemaet.

Et ønske som går igjen i alle de innsiktene vi har hatt, er en bedre og tydeligere dokumentasjon som viser systemets muligheter.  

Sideelementer

Liste med sideelementene: mellomtittel, tekst, bilde, sideskift

På spørsmålet om hvilke sideelementer som brukes og hvor ofte, er det tekst og mellomtittel som blir desidert mest brukt, med tekst i tet. Det sideelementet som brukes minst er å legge til et bilde, noe som kan henge sammen med at flere ikke vet at dette er en funksjon. Men slik som er Nettskjemas natur, så er de elementene som brukes minst, ekstremt viktig for noen.


Folk er generelt fornøyde med bruken av de ulike sideelementene. Sideskift og bilde er de elementene som kommer dårligst ut, noe som kan henge sammen med at de ikke blir brukt i noen særlig stor grad. De som har brukt sideskift og bilde er derimot godt fornøyde med elementene og deres funksjon.

Kakediagram som viser fordelingen av hvor ofte elementene er brukt
Trykk på bildet for å gjøre det større

En kommentar belyser problemet med at det er for liten synlig visuell forskjell på de ulike tekstelementene, som overskrift, tekst, spørsmålstekst og beskrivelse. Det er flest ønsker knyttet til tekst-elementet, her blant annet at de vil endre størrelser på fontene, kunne stile hele, eller deler av tekster med fet, kursiv etc.

Spørsmålselementer

Liste med spørsmålselementene

De spørsmålselementene som desidert blir brukt mest, er spørsmål med radioknkapper, etterfulgt av spørsmål med avkrysningsbokser og de med tekstsvar. Lineær skala er det spørsmålselementet som er minst brukt, men dette kan henge sammen med at dette er det elementet de fleste ikke visste at var en funksjon.

De aller fleste er veldig førnøyde med hvordan det er å bruke de ulike skjemaelementene, med spørsmål med tekstsvar som det elementet de er mest fornøyde med. De elementene som kommer nederst på listen er lineær skala og nedtrekkliste, da disse er de med høyest score på at de ikke har blitt brukt.

Kakediagrammer som illusterer hvor ofte hvert av spørsmålselementene brukes
Trykk på bildet for å gjøre det større

Kommentarer og ønsker

Ett av de problemene som går igjen er at brukerne synes det er vanskelig å vite hva som er radioknapp og hva som er avkrysningsbokser, hva er det disse står for? De mener det er vanskelig å se hvilke muligheter som det egentlig er i Nettskjema. En kommentar var at grunnen til at de ikke bruker noen av spørsmålselementene er at de mener at respondentene ikke forstår disse, om det er bruken eller selve elementet vet vi ikke. Det kommer også kommentarer om at de ønsker mer veiledning om hvilke elementer som bør brukes når.

Viser forskjellen på radioknapper(enkeltsvar) og avkrysningsbokser(flersvar)
Trykk på bildet for å gjøre det større

Det brukerne våre ønsker seg er en mer visnings-nær bygger, mer og bedre brukerdokumentasjon og kunne bytte mellom spørsmålselementer. Det er også ønske om at tekstfelt skal utvides automatisk når respondentene skriver i feltet.

Innstillingene for spørsmålselementene

De innstillingene som er brukt, synes de fleste brukerne er greie å bruke. Brukerne synes at det å gjøre et spørsmål obligatorisk er det som er best og enklest å bruke, mens det å markere ett svaralternativ som forvalgt, kommer nederst som en dårlig funksjon.

Den funksjonen som er minst brukt er å legge til bilde for et svaralternativ, dette henger nok sammen med at dette er det elementet flest ikke viste at var en funksjon.

En bruker kommenterer at det er dumt at man ikke kan angre hvis man har kommet borti «markere svaralternativ som forvalgt». Her fikk vi noen av de gøye kommentarene, som at denne undersøkelsen har hjulpet de med å oppdage flere funksjoner de ikke viste om.

Også her kommer ønsket om å kunne nedre spørsmålselement, slik at det meste av tekst og innstillinger kommer med.

Matrisespørsmål

Liste med matrisespørsmålstyopene, med radioknapper eller avkrysningsbokser

Matriser finnes i Nettskjema i 2 ulike typer, den en med avkrysningsbokser og den andre med radioknapper, som vil se en som tillater flere svar og en som kun tillater ett svar per alternativ. Matriser med radioknapper er desidert mest brukt, hvor flere svarer at de bruker denne hver gang de skal ha en matrise.

De aller fleste er godt fornøyde med hvordan det er å bruke disse, da særlig matriser med radioknapper.

Kakediagram som viser hvordan brukerne rangerer bruken av matrisetypene
Trykk på bildet for å gjøre det større

Ønsker og kommentarer rundt matrisespørsmål omhandler det å ha muligheten til å kopiere svaralternativer fra tidligere spørsmål.

Spesialfelter

Liste med spesialfeltene: person-id, fullt navn, brukernavn, e-postadresse, vedlegg, dato og tall

Spesialfelter i Nettskjema er enkelte felter som er tilgjengelige for de med mer administrative brukere enn de aller fleste, som supportbrukere og superbrukere.

Det er, ikke rart, ikke så mange som har brukt noen av disse feltene. Av de som er brukt er det e-postadresse som er brukt mest. Det er flere av disse spesialfeltene som brukerne ikke vet hva er, som vedlegg, referanse-id og dato.

Av de spesialfeltene som har blitt brukt, er det generelt positive tilbakemeldinger på bruken av disse. Også her kommer feltet med e-postadresse best ut.

Kakediagram som viser at kun 44% har brukt spesialfelter
Trykk på bildet for å gjøre det større

Ønsker og kommentarer

Siden digitaliseringen går litt tregere i kommunal sektor, er det problemer med at telefonnummer-funksjonen kun tar mobiltelefonnummer. Det er også et problem at respondenter kun kan legge til ett vedlegg for hvert skjema.

Det kommer ønsker om ny funksjonalitet slik at Nettskjema kan brukes til mer enn det kan i dag. Ett av disse ønskene er at det skal være mulig å opprette avidentifiserende id-koder for hver enkelt respondent, slik at det kan brukes i forbindelser med eksamen og lignende.

Det er også ønske om flere nye spesialfelter, som å laste inn kodeverk (xlm/excel-fil).

Helt til slutt

For å avslutte undersøkelsen ga vi brukerne muligheten til å gi tilbakemelding med sine egne ord. Vi spurte om det var noe de mente byggeren mangler, her kom det opp flere kommentarer som også kom opp i tidligere spørsmål, men vi velger å ta disse med her også.

Flere mener at det bør være mulig å gjenbruke deler av skjema/kombinere elementer fra ulike skjemaer.

Det kommer betydelig mange ønsker om bedre dokumentasjon og veiledning til hvordan man skal bruke Nettskjema.

 Det kommer også inn flere forbedringsforslag til eksisterende skjemaelementer, som større frihet til datoformat, andre måter å legge inn alternativer og flere muligheter til å stile tekst.

Hva tar vi med oss fra denne undersøkelsen

I denne undersøkelsen har vi fått et innblikk i hvordan våre brukere ser og benytter seg av byggeren. Ønskene og kommentarene som kommer inn har vi sett før i egentlig alle innsiktene vi har gjort, så dette viser at det er virkelig dette brukerne har problemer med, ønsker seg eller er nysgjerrige på.

De elementene eller funksjonene vi skal fokusere på å ta med oss videre i utviklingen:

 • En enklere måte å flytte på elementer og navigere blant disse
 • En bedre visning av hvilke spørsmål som er avhengige av hverandre
 • Kopiere spørsmål slik at alle innstillinger og de fleste tekstinput blir med
 • En bedre måte å få oversikt over hvor man er i skjemaet og kunne navigere i denne oversikten
 • Bedre og tydeligere dokumentasjon som viser systemets muligheter
 • Kunne endre hvem som kan svare etter at man har opprettet skjemaet
 • Flere og tydeligere nivåer av overskrifter, samt tydeligere skille på tekst, overskrift, spørsmålstekst og beskrivelser
 • En mer visningsnær bygger
 • Kunne endre spørsmålselement

Bildet kan inneholde: sirkel, begivenhet, gjøre, elektrisk blå, mønster.

 

Se presentasjonen: Innsikt byggeren

Av Iselin Tomsdatter Ellingsen
Publisert 17. aug. 2021 11:28 - Sist endret 18. aug. 2021 21:10
Tegneblokk med håndtegning av et brukergrensesnitt

UX-bloggen

En blogg for deg som er interessert i gode brukeropplevelser, tips og triks, nyttige UX-verktøy og erfaringer fra prosjekter vi i Gruppe for Brukeropplevelse arbeider med.