Lagring og deling av forskningsdata

Med dagens dataintensive forskning blir gode løsninger for lagring og deling av forskningsdata en forutsetning for god forskning. Dette har blant annet medført at EU, Forskningsrådet og andre nå stiller krav til lagring, behandling og tilgjengeliggjøring av forskningsdata i prosjekter de finansierer.

Om rapporten

Arbeidsgruppa som har utredet retningslinjer for lagring og deling av forskningsdata ved Universitetet i Oslo har levert sin rapport “Dataeksplosjonen – en stor utfordring, og en gedigen mulighet!” til Rektoratet til behandling på Rektoratmøte 21. mai 2015.

Om arbeidsgruppa

Dekanmøtet 14. mai 2014 behandlet “Deling og lagring av forskningsdata ved Universitetet i Oslo” og ba universitetsdirektøren oppnevne en arbeidsgruppe med følgende mandat:

 • Kartlegge eksisterende tjenester og praksis, og forskernes behov for lagring og deling av forskningsdata ved UiO
 • Utvikle forslag til prinsipper og retningslinjer for lagring og deling/tilgjengeliggjøring av forskningsdata som ivaretar vitenskapelige ansattes rettigheter
 • Anbefale løsninger som samsvarer med finansiørenes økende krav til lagring og deling, og forskernes egne behov

Sammensetning

Arbeidsgruppa ble oppnevnt høsten 2014 med Prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, professor Svein Stølen som leder og med følgende medlemmer:

 • Senioringeniør Torben Leifsen (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)
 • Førsteamanuensis Tor Endestad (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
 • Senioringeniør Torgeir Christiansen (Det utdanningsvitenskapelige fakultet)
 • Overingeniør Tore Miøen (Det odontologiske fakultet)
 • Instituttleder Alexander Refsum Jensenius (Det humanistiske fakultet)
 • Senioringeniør Espen Uleberg (Kulturhistorisk museum)
 • Forskningssjef Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum)
 • Rådgiver Katrine Ore, Det medisinske fakultet inkl BIO og NCMM

Sekretariat

I arbeidet har dette sekretariatet bistått arbeidsgruppa:

 • Seksjonssjef Hans A Eide, Seksjon for IT i forskning (ITF), USIT
 • Hovedbibliotekar Live Kvale, Universitetsbiblioteket
 • Rådgiver Margaret Fotland, Avdeling for fagstøtte
 • Juridisk rådgiver Einar Noreik

Se arbeidsgruppas nettsted for mer informasjon om bakgrunn og arbeidet med rapporten.

Publisert 12. mai 2015 23:28 - Sist endret 12. mai 2015 23:51