Faggruppe for Bygg-IT og IoT

Gruppen skal arbeide for å samkjøre arbeider og valg rundt Bygg-IT og IoT (Internet of Things) på universitetet på tvers av avdelinger, underavdelinger og seksjoner. Med Bygg-IT forstås all automasjon, sensorikk og IT systemer som brukes til drift, vedlikehold, overvåkning, kontroll og prosjektering av eiendomsmassen til UiO.

 

Informasjon og kontakt

Hvis du har spørsmål om eller er interessert i faggruppens arbeid så ta kontakt per e-post, på Teams eller direkte med ett av de faste medlemmene. 

Under møtereferater så vil det være detaljerte referater fra alle gruppens fellesmøter. Hvis du er interessert i å bli innkalt og/eller få tilsendt saksliste før møtene så ta kontakt. Har du innspill til sakene som er omtalt i møtereferatene så hører vi gjerne fra deg.

Under 'ByggIT og IoT systemer på UiO' vil det komme oversikt med dokumentasjon for slike systemer som er innført på UiO. Dette betyr at disse systemene er integrert og fungerende på UiO sin eksisterende infrastruktur, og at gjenbruk av disse systemene der det er lignende behov kan være smart. Man kan også få ideer til systemer som kan avhjelpe andre steder.

Under mappen 'Prinsipper og Standarder' vil det komme oversikt og detaljerte beskrivelser med de krav som stilles til innføring av ulik ByggIT og IoT teknologi på UiO. Dette skal være en hjelp i valg av nye systemer og løsninger.

Mandat

Gruppens er kun rådgivende, og vil henvise til de ulike linjene på USIT og EA for beslutninger. Gruppen skal se fagfeltet i helhet på tvers av avdelinger, seksjoner og underavdelinger, og deretter kunne foreslå tiltak, strategier og teknologi for de som har ansvaret for de ulike feltene. Saker som berører flere deler av UiO, eller som krever investeringer skal gå tjenestevei. 

Formål

Gruppens formål vil være femdelt:

 1. Forbedre dagens systemer. Hele tiden forbedre rutinene som brukes når byggautomasjon og bygningsdrift møter IT. Hjelpe til med å videreutvikle de IT-verktøyene som finnes på UiO innen dette feltet i dag og finne nye IT-verktøy.
 2. Fagressurs for IT i byggeprosjekter og byggforvaltning. Være et fast kontaktpunkt for spørsmål rundt IT i byggeprosjekter og byggforvaltning. Tilrettelegge for tidlig involvering av IT i byggeprosessene. 
 3. Forberede for forventet teknologisk utvikling. Daglig drift gir sjeldent rom for å se opp og bruke tid på å legge til rette for den teknologiske utviklingen som kommer inne slike felt. Denne gruppen skal ha tid og ressurser til å sette seg inn i den teknologiske utviklingen og komme med forslag på hvordan eksisterende UiO infrastruktur kan, og i noen tilfeller må, tilpasse seg dette.
 4. Utforske muligheter og nye ideer innen feltet. Når byggautomasjon og IT systemer stadig beveger seg nærmere hverandre vil det muliggjøre bruk av IT teknologi direkte i byggenes drift på en ny måte hvor stikkord er API, Big Data og Maskinlæring. I tillegg kommer stadig økende muligheter for interaksjon med påkoblede mobile brukere og en IoT verden. Her må gruppen tenke nytt på hvordan forskjellige systemer og fagressurser på UiO kan jobbe sammen. Gruppen skal også søke ut andre miljøer og prosjekter for å se hva som er tenkt og gjort andre steder.
 5. IoT strategier. Gruppen skal sammen med annet nøkkelpersonell på UiO vurdere hvilke veivalg og strategier som skal gjøres i møte med en IoT verden på UiO.

Punkt 1 og 2 jobbes det med kontinuerlig, men det er formålstjenlig å formalisere dette arbeidet. Spesielt for grensesnittet mot byggeprosjekter og veivalg innen byggeteknikk, men også for å synliggjøre ressursene som trengs. Punkt 3 og 4 blir vanligvis nedprioritert til fordel for daglig drift. Det håpes at ved organiseringen av denne faggruppa at man kan frigjøre medlemmene fra noe daglig drift slik at de har tid til å jobbe med formålene i punkt 3 og 4 over.

Visjoner

Det er en potensielt veldig stor gevinst for UiO om Bygg og IT kan nå potensialet som ligger her. Gevinster på energieffektivitet, lavere vedlikeholdskostnader, bedre utnyttelse av fagressurser, bedre prosjektering og ikke minst mer fornøyde brukere. Det er ønskelig å utnytte dataene som ligger i forskjellige systemer til å automatisere systemer, gjøre systemer til å stand til å gjøre mer predikativ drift og til å øke brukernes trivsel i byggene. Samtidig er det viktig at gruppen arbeider for at dagens virkelighet innen Bygg og IT blir mer effektiv og at UiO således kan spare ressurser innad og ikke minst på eksterne innleide ressurser. Dette gjelder prosjekter hvor uklare grensesnitt og forskjellige forventninger skaper forsinkelser og merarbeid, men også innen daglig drift hvor driftspersonell kan få bedre verktøy til å gjøre mer effektiv drift og vedlikehold.

Mulige sammenhenger mellom systemer

 

 

 

 

Arbeidsfelter

Det er viktig at denne gruppen ikke skal ha fast ansvar for drift av noen systemer eller tjenester. Disse er alltid  forankret hos de respektive seksjonene på USIT og EA. 

IT-oppgaver

Noen aktuelle arbeidsområder

 • Byggautomasjon og nett.
 • Byggautomasjon og skytjenester.
 • Byggautomasjon og alarmering.
 • Sikker fjerntilgang til byggautomasjon for leverandører.
 • Brukerutstyr og status/alarmering.
 • Integrasjoner med dagens SD-anlegg.
 • Visjoner og integrasjoner for FDV.
 • Test- og opplæringsmiljø for SD.
 • Håndtering av konfigurasjonsfiler og passord til byggautomasjon.
 • IoT og nett.
 • Management og autentisering av enheter på byggnett.
 • 5G og byggautomasjon.
 • Sporingsteknologier.
 • Sikkerhet rundt byggtekniske kommunikasjonsprotokoller. 
 • Big Data og maskinlæring for SD.
 • Sensorikk i eksisterende bygninger.
 • ... med mer.

Byggeprosjekter

En viktig funksjon er å være delaktig i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter på UiO sammen med andre ressurser fra UiO. Slike prosjekter vil være muligheter til å tenke nytt og innføre nye systemer og arbeidsformer hvis det er gunstig. Samtidig må det sørges for at nye løsninger fungerer godt med eksisterende UiO infrastruktur. Livvitenskapsbygget er et viktig satsningsområde, men også i andre prosjekter er det viktig å være delaktig så mye som mulig.

Ressurser

Faste medlemmer bør regne med å bruke rundt 10% av sin tid på gruppens arbeid. En del mer for gruppeleder og nestleder i perioder. Denne prosentandelen vil etter all sannsynlighet ikke komme som ekstra belastning på medlemmene, siden gruppen vil strukturere og effektivisere jobb som allerede utføres av de aktuelle personene.

Medlemmer

Det er faste medlemmer fra Seksjon for Applikasjonsdrift og Seksjon for Nettdrift ved USIT. I tillegg er det ønskelig med deltagelse fra andre på USIT basert på hvilken sak det jobbes med.
Eiendomsavdelingen vil ha flere faste representanter hvorav en må snakke for byggautomasjon. Andre personer fra drift, prosjekt og byggningsteknikk bør holdes orientert og involveres der det er relevant.

Samarbeid

Det skal være tett samarbeid med byggesakergruppen på USIT, og det er naturlig å tro at BITIoT kan fungere som en fagressurs for byggesaker ved behov.

IT-sikkerhet må involveres direkte når det er relevante saker, men i tillegg ha en fast kobling mot BITIoT. Enten ved at faggruppeleder møter hos IT-sikkerhet ved jevne mellomrom eller representant fra IT-sikkerhet møter hos BITIoT ved jevne mellomrom.

 

Arbeidsform

Gruppemøter

Det planlegges å ha møter 2 ganger i måneden med de faste medlemmene i gruppen. Andre personer som jobber med tilstøtende arbeidsoppgaver skal inviteres på møtene minst en gang i halvåret for fortelle om sitt arbeid og lufte ideer. De må ikke delta på hele møtet om de ikke vil. Gruppeleder har ansvar for å organisere dette, og skal aktivt søke ut ansatte på UiO som kan være relevante.


På mal fra andre grupper og møter på USIT vil det være rullerende møteleder og referent på hvert møte. Det vil være fritt frem å melde inn saker til møte, også fra personer som ikke deltar i gruppen til vanlig. Møteleder sørger da for å invitere eventuelle relevante personer for sakene utover de vanlige deltagerne.

Vortex vil være et vitkig sted for dokumentasjon. Gruppen vil sammen velge andre arbeidsplatformer som Teams eller Mattermost. 

Prosjektmøter

De faste deltagerne vil være representert i byggeprosjekter. Dette er erfaringsmessig mye møter i perioder og det er opp til gruppen å fordele ansvaret og dekke for hverandre ved behov. Formålet vil være å gjøre UiO sin deltagelse og kunnskap litt mindre personavhengig.

Opplæring og studiereiser

Hvis det blir tilgjengeliggjort ressurser til dette vil det være ekstremt nyttig for gruppen å kunne dra på studiereiser for å se hva andre relevante institusjoner og prosjekter har gjort. Tid og penger til selvstudium eller kursing innen aktuell teknologi vil også være viktig for å oppnå alle formålene og visjoner. 
 

Av Sten Solli
Publisert 2. mars 2020 23:32 - Sist endret 11. juni 2020 03:20