Årsplaner for Gruppe for basis systemdrift

Årsplanene oppsummerer gruppas prioriterte mål og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.



Årsplaner i seksjonen

Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplanen: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”.

USITs årsplaner

USITs årplan gir de overordnete prioriteringene i arbeidet med årsplan i underavdelinger, seksjoner og grupper.