Årsplan for underavdeling for IT-infrastruktur 2018

Trådløst

Trådløst nett har fått øremerkede midler (i 2016-2018). Her skal sentral infrastruktur skiftes og gis økt kapasitet. I tillegg skal alle gamle aksesspunkter skiftes. Aktiviteten skal også utbedre dekning og øke den trådløse ytelsen i alle student og fellesarealer.

Tiltaket eies av Underdirektør for ITI.

Inne utgangen av 2018 skal infrastruktur for trådløst nett være på plass. Det skal også driftsverktøy og driftsrutiner, inkl dokumentasjon. Dekningen i alle student og fellesarealer skal være gjennomgått og utbedret.

Tiltaket er avhengig av innsats fra Lokal IT på fakultetene og nettdrift på USIT.

Detaljene er beskrevet på en egen nettside.

Stamnett

Stamnettet har fått øremerket bevilgning i perioden 2017-2019 til oppgradering av kapasitet og modernisering av utstyr.

I kjernenettet skal utdatert utstyr skiftes og kapasitetene økes. På Nedre Blindern må også strukturen på kjernenettet endres ved at det lages et nytt knutepunkt i Helga Engs hus.

Forbindelsen til UNINETT skal oppgraderes til 100G, og den skal fortsatt være redundant.

Aksessnettet ut til telematikkrommene oppgraderes fortløpende med høyere kapasitet (10G blir standard).

I maskinrommene i OJD og KNH skal eksisterende nettverkskjerne skiftes. Det skal også vurderes nyere teknologi (SDN-basert).

2017 ble i stor grad benyttet til å velge teknologier og forberede den konkrete utrullingen.

I løpet av 2018 skal stamnettet på Blindern og resten av de store UiO-lokasjonene i Oslo være oppgradert. UNINETT-forbindelsen skal også være oppgradert og flyttet til den nye infrastrukturen. Maskinrommene i OJD og KNH skal ha en ny nettverkskjerne for nye systemer og arbeidet med å flytte over gamle systemer skal ha startet.

I 2019 vil oppgraderingene fortsette på mindre steder samt fullføring av maskinrommene.

Kravet om kryptering av datatrafikken på linjer utenfor campus-områdene vil muligens endre rekkefølgen på aktivitetene noe.

Tiltaket eies av Underdirektør for ITI.

Tiltaket er i hovedsak avhengig av nettdrift på USIT, med noe innsats fra Lokal IT på fakultetene. Omlegging av nettene på maskinrommene er avhengig av alle driftsgruppene på USIT.

Detaljene i tiltaket er beskrevet på nettsiden.

Lagring

UiOs sentrale lagringsløsning (Hiatchi) har "End of Life" (EOL) 1. april 2019. Arbeidet med å få på plass en ny løsning må starte i 2018 for å kommer i mål i tide.

Tiltaket må vurdere alternativer og velge ny(e) løsning(er) som dekker UiOs lagringsbehov i årene fremover. Det må være et sterkt samarbeide med Forskningslagringsprosjektet slik at felles løsninger velges.

Eier er Seksjonsleder for ITI/GD.

TIltaket er beskrevet på nettsiden <MANGLER>

Adminkiosk

For å sikre tilgangen til og informasjonen i en rekke administrative systemer har USIT fått bevilget penger fra SKAIT for å lage en "kioskløsning" med god ytelse og god sikring for disse administrative systemene.

I første fase (som er den som er finansiert så langt) skal det lages et oppsett for "Proof of Consept" (PoC) for et eller flere systemer og som kan testes av pilotbrukere. Dette skal så brukes som grunnlag for fase to som skal utvide løsningen til flere systemer og alle relevante brukere.

Eier på USIT er Seksjonsleder for ITI/TD.

Tiltaket har en nettside.

Oppgradering av RT

I 2017 bevilget SKAIT midler til oppgradering og videreutvikling av RT.

I 2018 fullføres dette tiltaket.

Tiltaket utføres i nært samarbeide med BNT/KD/SDS og krever noe innsats derfra.

Detaljene er beskrevet på nettsiden <MANGLER??>

Dynamisk DNS

Tiltaket skal i første omgang gi Windows 10 klienter mulighet til dynamisk tildeling av IP-adresse og tilhørende tilrettelegging i AD. For å få til dette må UiOs AD utvides med et eget subdomene for disse Windows 10 klientene, og dette ADet må også få ansvar for DNS til disse klientene.

Arbeidet startet i 2017 og er forventet ferdig før sommeren 2018.

Det kreves stor innsats fra BNT/KD/GDW samt flere grupper i ITI for å få gjennomført arbeidet.

Tiltaket har egen nettside <MANGLER>

DNSinfo

Cerebrum har over tid fått innebygget relativt mye driftsfunksjonalitet. En av disse er håndtering av UiOs IP-adresser og tilhørende oppdatering av DNS.

Det er både et behov for å utvide funksjonaliteten og et sterkt ønske om å flytte funksjonaliteten ut av cerebrum.

Arbeidet vil kreve stor innsats fra BNT/INT og flere grupper i ITI.

Eier er Seksjonsleder for ITI/GD.

Tiltakets nettside gir mer informasjon <MANGLER>

CMDB

I 2017 startet et prosjekt for å vurdere og eventuelt implementere en CMDB (Configuration Management DataBase) på UiO.

Første fase er gjennomført og sluttrapporten er godkjent.

Fase 2 har startet og skal være klar 2. mars.

Eier er Seksjonsleder ITI/GD.

Prosjektet kraver bred deltagelse både fra hele USIT og fra Lokal IT.

Prosjektet har egen prosjektside.

WKS

Prosjektet Windows KonfigurasjonsStyring (WKS) startet i 2017 og skal se på bedre systemer for konfigurering av Windows-servere.

Prosjektet startet i 2017 og skal være ferdig i august 2018.

Eier er Seksjonsleder ITI/GD.

Deltagere er i hovedsak fra ITI, men det er også med ressurser fra Lokal IT på fakultetene.

Prosjektet har egen prosjektside.

Lastbalansering

Eies av Petter

Backuptjenesten

Eies av Werner

Felles drifts/dokumentasjonsrutiner, inkl vaktrutiner

Eies av Are

OpenShift (sammen med BNT og ITF)

Foreslått flyttet til BNT eller fjernet

DevOps   (sammen med BNT, kanskje et BNT-tiltak vi er med på?)

Foreslått fjernet

Varsling/overvåking

Tjenesteovervåking basert på eksisterende verktøy. Ansvar: Tjenesteeierne

Lage liste over tjenester. Opp til hver tjenesteeier å legge inn.

Sikkerhet

Grunnsikring

Dokumentasjon av driftsverktøy

 

 

 

 

 

 

Publisert 19. jan. 2018 12:23 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36