Årsplan for Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen

Innledning

Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT) er nedsatt av universitetsdirektøren for å gi råd om styringen av de administrative IT systemene på UiO. Til det er det satt ned en Rådgivings og sekretariatsfunksjon (RSF) som er lagt til IT-direktørens stab. Oppgaven til RSF er å bistå SKAIT med å gjennomføre deres mandat som er å ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet, gi brukervennlige og mer kosteffektive administrative IT-løsninger for UiO gjennom bedre samhandling rundt initiering, innføring, forvaltning og drift og avvikling av administrative IT-systemer.

Ressursoversikt

Oversikt over personer og timer allokert til målene og tiltakene i årsplanen finnes i ressursoversikten.

Mål #1: Forbedre brukermedvirkningen og samordningen av de administrative IT systemene.

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1: Revidere rammeverk for forvaltning av de administrative systemene

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse:Rammeverket for forvaltning av administrative IT systemer er vedtatt som en del av IHR prosessen. Dette rammeverket har nå vært i bruk i et par år og det er på tide å gå gjennom rammeverktet for å se om det fungerer etter hensikten og om bruken har avslørt svakheter og forbedringspotenialer.

Ressurser: <…>

Tiltak #2: Forbedre rutiner og etablerer rammeverk for styring av prioriteringer mot de nasjonale systemene

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #3: Etablere systemgruppeforum

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #4: Drifte sekretariat SKAIT

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #5: Delta i arbeidet med nytt prosjektrammeverk for UiO

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #6: Delta i arbeidet med å få på plass rutier for endringshåndtering, inkludert endringsråd, for UiO

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #7: Delta i arbeidet med ROS-analyser av alle nivå 1&2 systemer

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

 

Mål #2: Sikre etterlevelse av pålegg utenfra

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1: Sikre etterlevelse av digitaliseringsrundskrivet

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #2: Bidra til digitalisering av arbeidsprosesser på UiO

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

 

Mål #3: Delta på relevante arenaer for kompetansebygging og nettverking

Beskrivelse: UiO har behov for å få med seg ting som skjer innen administrativ IT i statlig sektor, Norge og verden forøvrig. For å sikre at våre interesser blir ivaretatt og vi er oppdatert på endringer som kommer er det viktig å være til stede på relevante arenare.

Tiltak #1: Delta på NOKIOS og andre relevante statlige konferanser om administrativ IT

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #2: Delta på kurs eller konferanse for å øke egen kompetanse

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: Har ikke rukket å sette meg inn i hva som vil være relevant for året enda, men skriver det opp som et litt generelt punkt.

Ressurser: <…>

Publisert 14. nov. 2014 11:19 - Sist endret 21. jan. 2015 12:49