Årsplan for IT-juridisk gruppe

Årsplan for 2014 godkjent 29. februar 2014.

Sist endret 7. oktober 2014 av Märtha Felton.

Innledning

[-- Valgfri innledende beskrivelse av virksomheten --]

Ressursoversikt

Oversikt over personer og timer allokert til målene og tiltakene finnes i ressursoversikten.

Mål #1: Stabsjurist USIT

Beskrivelse: Bistå IT-direktøren og enheten  USIT

Tiltak #1: Rådgivning, utredninger

Ansvarlig: <Märtha>

Beskrivelse: <Foreløpig liste:>

 • Feide
 • Anonyme Proxier
 • Lagring av logger og backup
 • Utvikling av CT

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Feide dato
 • Märtha

 • liste
4 8 12 Spørsmål knyttet til Feide kom til Juristene etter at høringsfrist var utgått. Det arbeid som må gjøres er forberedelse til ny versjon. Samarbeider med Bård Jakobsen om dette.
M2 lagring av logger og backup 23.12.2014
 • Maren
 • Märtha
  4 8 12 Det foregår et prosjekt ved USIT ledet av Kjetil Kirkebø som skal "samkjørt og modernisert logghåndtering ". Vi ser at dette prosjektet er overlappende med vårt og har derfor tilbudt å bistå her. Dette medfører at vår plan vil bli endret avhengig av Kjetils leveranse.
M3 Utvikling av CT 1.7.2014
 • Märtha
  4 8 12 Ferdig

Tiltak #2: Regel rutinearbeid informasjonsarbeid

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Sikre at alle rutiner er dokumentert og publisert. Utform minimumsrutiner etterspurt av enhetene.>

 • Ferdigstille IT-reglementet med påfølgende rutiner

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <Ferdigstille IT-reglementet med påfølgende rutiner> er ferdig 12. april Märtha
 • Maren
4 8 12

- Nytt IT-reglementet ble vedtatt av Universitetsdirektøren i august-14

- IT-reglementet vil bli kommunisert 3 tertial 2014

M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  

Tiltak #3: Avtaler og kontrakter

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Delta inn i arbeidsgruppe/referansegruppe til oppdragsvirksomheten>

 • Bistå Fredrik/Bård med avtale knyttet til randsoneenhetens bruk av exchange
 • Bistå siste del av BOX.com avtalen
 • Revidere avtaler for tjenester/produkter som vurderes tatt i bruk

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <Bistå Fredrik/Bård med avtale knyttet til randsoneenhetens bruk av exchange> er ferdig 28. mars Märtha
 • liste
4 8 12 Ferdig
M2 Når <Bistå siste del av BOX.com avtalen> er ferdig Ultimo Mai Märtha
Maren
Bård
  4 8 12

Estimert ferdig før 1. juli 2014

Denne avtalen er ikke ferdigstilt. Vi jobber med å komme til enighet med Uninett.

Tiltak #4: Hendelseshåndtering

Ansvarlig: <Märtha /Maren>

Beskrivelse: <Håndtere avvikende behandlinger av personopplysninger, eller andre klare lov eller rutinebrudd,  og annet slik som innsynsbegjæringer og henvendelser fra pressen. Arbeidet er hendelsesstyrt, og innsats beror på saken det gjelder. Avgjøres i hvert enkelt tilfelle.>

Ressurser: Dette arbeidet er hendelsesstyrt og har høyeste prioritet.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Universitetets adgangssystem, avvik dato Märtha
 • liste
4 8 12 Hendelsen ble oppdaget 2. februar, og vi brukte hele februar samt deler av mars til å håndtere hendelsen. Dette omfatter både undersøkelser, avviksrapportering, mediehåndtering, bistand til UiOledelsen  samt oppfølging av tiltak.
M2 Avvik ved JUS   Märtha   4 8 12 Hendelsen ble rapporter medio mai, og vi brukte mye tid til å håndtere hendelsen. Dette omfatter både undersøkelser, avviksrapportering, mediehåndtering, bistand til JUS sitt personvernteam samt oppfølging av tiltak og vedtak fra Datatilsynet.
M3 Avvik ved Mat.Nat   Märtha         Hendelsen ble rapporter 7. mai, og vi brukte  tid i mai og juni til å håndtere hendelsen. Dette omfatter både undersøkelser, avviksrapportering, mediehåndtering samt oppfølging av tiltak..
M4 Avvik ved HF   Märtha         Hendelsen ble rapporter 9. mai, og vi brukte  tid til å håndtere hendelsen. Dette omfatter både undersøkelser, avviksrapportering samt oppfølging av tiltak.
M5 Innsynsbegjæringer   Märtha
Maren
       

UiO og USIT mottar jevnlig innsynsbegjæringer som er av en slik art at juristenen må bidra.

I annet tertial har vi vært tungt inne i en innsynssak på Basalmedisin sammen med arkiv. Denne saken har tatt mye tid.

Tiltak #5: Strategiarbeid, konferanser og networking

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Nokios 25 og 26 Oktober Märtha
 • liste
4 8 12 tekst
M2 KDs juristkonferanse 25 og 26 oktober Maren   4 8 12  

Tiltak #6: Sikkerhetsarbeid

Ansvarlig: Märtha/Maren

Beskrivelse: <Bidra inn i sikkerhetsarbeidet - IT-sikkerhetssjef og CERT - både knyttet til prosjekt men også etterbehov>

Ressurser: Dette arbeidet er hendelsesstyrt og har høyeste prioritet.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Se avvikshåndtering over dato person
 • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  

Tiltak #7: Ledelse av IT-juridisk tomannskontor...

Ansvarlig: Märtha

Beskrivelse: Motta og fordele oppgaver, og veilede ved behov.

Ressurser: Dette arbeidet er kontinuerlig, og håndteres daglig.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Kontinuerlig dato Märtha
 • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  

Tiltak #8: Samhandling i skjæringspunktet Jus/sikkerhet/administrative IT-systemer - ferdig tekst kommer

Ansvarlig: Märtha

Beskrivelse: Gjennomføres ved sammarbeidsmøter en gang i uken.

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Ukentlige statusmøter dato Maren
Märtha
 • liste
4 8 12 tekst
M2 Planlegging og gjennomføring av Sikker Oktober   Märtha Maren 4 8 12  

Mål #2: Bistå Universitetsdirektøren og UiO

Tiltak #1: Nasjonale prosjekter

Ansvarlig: Märtha/Maren

Beskrivelse: Foreløpig mulig oversikt:

 • Digital eksamen - Norgesuniversitetet/Uninett
 • Nansen - Uninett
 • Generelt samarbeid med Uninett på et nasjonalt nivå
 • Mooc - KD?

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Lede arbeidet med å utrede juridiske problemstillinger knytte ttil digital eksamen 25. juni 2014 Maren Märtha 4 8 12

Digital eksamen er prioritert 1. tertial

Dette prosjektet har blitt ferdigstilt, og rapport er overlevert oppdragsgiver samt distribuert internt på UiO.

M2 Notat Juridiske spørsmål knyttet til eksamen ved MOOC   Märtha
Maren
  4 8 12 Juristene ved UIST fikk i februar spørsmål om vi kunne utrede juridiske spørsmål knyttet til gjennomføring av eksamen i forbindelse med MOOC. Notatet ble oversendt KD 14. mars 2014
M3 Informasjonssikkerhet og JUS knyttet til UHsky   Märtha         Espen og Märtha har vært på et møte i forbindelse med dette arbeidet. Det er uklart hva status er per i dag 10.9.2014

Tiltak #2: Utforme høringssvar

Ansvarlig: Märtha / Maren

Beskrivelse: Kjent per i dag:
- Endring i personopplysningsforskriften - overføring av personopplysninger

- Revisjon av Forskrift om IT-standarder i forvaltningen

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Høringssvar Endring i personopplysningsforskriften 1.4.2014 Märtha
 • Maren
4 8 12 Ferdigstilt
M2 Høringssvar Endring i forskrift om IT-standarder i forvaltningen 5.9.2014 Märtha Maren
Bård...
4 8 12 Ferdigstilt

Mål #3: Behandleransvaret

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1: Besvare henvendelser

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Daglig oppfølging - kontinuerlig dato Maren
Märtha
 • liste
4 8 12 Arbeidet består i den daglige oppfølgingen gi informasjon og veiledning, utrede problemstillinger for hele UiO, holde presentasjoner osv.

Tiltak #2: Informasjonsarbeid

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
 • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  

Tiltak #3: Dokumentasjon og rutinearbeid

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
 • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  

Tiltak #4: Internkontroll og stedlige kontroller

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 3 Tertial Mat.nat dato Märtha Maren 4 8 12 tekst
M2 3 tertial Medisin   Märtha Maren 4 8 12  
  3 tertial: gjennomføre den årlige internkontrollen   Märtha Maren        

Tiltak #5: Avvikshåndtering

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Se over under pkt. 4 dato person
 • liste
4 8 12 tekst
M2 Se over under pkt. 4       4 8 12  

Tiltak #6: Rapportering

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Den årlige internkontrollen dato Märtha
 • liste
4 8 12 For 2013 - ferdigstilt i annet tertial
M2 Årsrapport   Märtha   4 8 12 For 2013 - ferdigstilt i annet tertial
Publisert 1. aug. 2014 14:02 - Sist endret 14. jan. 2015 10:04