Årsplan for IT-juridisk arbeid

Innledning

Juristene i IT-direktørens stab har flere funksjoner. De utøver den daglige oppfølgingen av ansvaret som ligger til rollen Behandlingsansvarlig. I tillegggir de juridisk rådgivning til USIT og resten av UiO innen det IT-rettslige området.

Ressursoversikt

Juristene i IT-direktørens stab er Maren Jegersberg og Märtha Felton. Stabsjuristenes oppgaver løses primært av disse to. I tillegg blir det innhentet bistand til konkrete saker etter behov.

Handlingsplan

Tiltaksplan for Juristene ved USIT finner du her.

Mål #1: Utøvelsen av det daglige behandleransvaret

Juristene i IT-direktørensstab følger opp det ansvaret som ligger i rollen Behandlingsansvarlig. Dette innebærer å gjennomføre den årlige internkontrollen og stedlige kontroller. De gir generell og spesifikk informasjon knyttet til behandlinger av personopplysninger ved UiO, holder kurs og foredrag, og er saksbehandlere der det oppstår avvik knyttet til behandlinger av personopplysninger.

Mål #2: Oppfølging av internkontroll; Forskning og Undervisning

I henhold til personopplysningsloven § 13 første ledd skal behandlingsansvarlig gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

I 2015 gjennomførte Stabsjuristene sammen med IT-sikkerhetssjef prosjektet ROSA, risikovurdering av administrative it-system. I første kvartal av 2016 vil dette prosjektet avsluttes samtidig som det vil jobbes med å få etablert et tilsvarende prosjekt for IT-system i utdanning og forskning. I tillegg vil stabsjuristene jobbe målrettet med å sikre at alle fagmiljø som behandler personopplysninger i sin forskning har nødvendig kunnskap  om behandlinger av personopplysninger.

Mål #3: Proaktiv og strategisk rådgivning på det IKT-rettslige området for IT-direktøren og organisasjonen forøvrig 

Juristene i IT-direktørensstab bistår egen organisasjon innen det IKT-rettslige området. Dette arbeidet omfatter alt fra å bistå IT-direktøren i kort og langsiktig strategiarbeid, bistå organisasjonen i avtalehåndtering, foreta juridiske utredninger knyttet til interne prosjekt, sikre at interne regler og rutiner gjennspeiler de til enhver tid gjeldende lover og regler, og samarbeide med IT-sikkerhetssjef i IT-sikkerhetsarbeidet.

Mål #4: Proaktiv og strategisk rådgivning på det IKT-rettslige området for Universitetsdirektøren og UiO forøvrig

Juristene i IT-direktørensstab bistår hele UiO på det IKT-rettslige området. Dette omfatter primært personvernrelaterte vurderinger ved innkjøp av Nye it-system, utforming av høringssvar og deltagelse i nasjonale og internasjonale organisasjoner/prosjekt som UiOs representant.

Publisert 1. des. 2015 12:30 - Sist endret 13. jan. 2016 13:29