Planleggingsseminar for USIT-juristene 6. februar

Agenda

Kl. 12 til 14: Ansvar- og oppgaveområdet for USITs jurister

Fra 12 til 14 styrer Asbjørn/Maren oss med fokus på hva som er ansvar- og oppgaveområdet for USITs jurister og vi jobber med hvordan dette skal håndteres fremover (noen mulige stikkord: innhold, prioritering, arbeidsfordeling, forventninger og tid). Målsetting er at vi skal ha en skisse/plan for fordeling/prioritering/håndtering eller en plan for hvordan vi skal komme dit når vi er ferdig med møtet.

Jfr det dere har jobbet med: https://uio-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/tahem_uio_no/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05f170cb-5e63-4269-93ae-a303921e2d5e%7D&action=default

Diskusjoner i møtet

Maren framla en presentasjon vedrørende roller og ansvar som grunnlag for diskusjon. Rollen som utøver av behandleransvaret ble bl.a. diskutert. Behandleransvaret følger organisatorisk linje, kontrollansvaret ligger til utøver av behandleransvaret (IT-juristene), IT-direktøren har behandleransvaret for USITs IT-løsninger.

Oppsummerte forslag til tiltak:

 • Overføre/avslutte midlertidige oppgaver
  • Godkjenne forskning NSD og medisinsk/helsefaglig forskning
   • Overføre til enheten
   • Være rådgivende
   • Forslaget diskuteres med Forskningsavdelingen, diskutere i dekanmøtet, besluttes av univdirektør og innlemmes i kvalitetssystemet for forskning
   • Lars skal ha innledende dialog med Forskningavdelingen om disse oppgavene
  • Dokumenter nødvendig i forskning (EU, SSB)
   • Tas opp med Forskningsavdelingen
  • Lede arbeid med kvalitetssystemet for forskning
   • Tas opp med Forskningsavdelingen
 • IT-juridisk rolle
  • Definere ansvar og myndighet
   • Ansvarlig for IT-juridiske vurderinger og juridiske beslutninger innen IT-rett med fullmakt/på vegne av IT-direktøren

Kl. 14: Lars innleder om sine tanker rundt ansvar og oppgaver

Kl 14 inviteres Lars til å innlede litt/snakke med oss om sine tanker om ansvar- og oppgaveområder + hvordan vi skal sikre god dialog mellom Lars og juristene. Asbjørn/Maren forteller/oppsummerer det vi har diskutert fra kl 12 til 14. Vi oppsummerer og evnt konkluderer etter praten med Lars.

Diskusjon:

Lars sine tanker/meninger harmonerte godt med det som allerede var diskutert under punktet foran. Lars er svært godt fornøyd med det gode og viktig arbeidet som gjøres av juristene.

Kl. 15: Espen snakker om samarbeid mellom IT-sikkerhet og IT-jus

Kl 15 inviteres Espen til å snakke om hvordan samarbeidet/arbeidsform mellom juristene og IT-sikkerhet skal være + at Espen informerer om mulige arbeidsverktøy sikkerhet kan sette opp for oss.

Diskusjon:

Viktig med struktur i arbeidet og gode diskusjoner mellom juristene og sikkerhet. Passe på at vi tar oss tid til å snakke sammen om hvordan vi skal jobbe sammen, evaluere og justere underveis. Det ble diskutert om man trenger en tilsvarende tydeliggjøring for IT-sikkerhet rollen, samtidig som denne rollen oppleves som tydeligere.

Mattermost er tatt i bruk på USIT, kan være et alternativ også for staben. Teams kan være utfordrende å bruke siden det kun er opp til gule data. Chat holder til de "kjappe avklaringene" hvor man også har historikk.

RT er nyttig til oppgaveplanlegging. Espen og Martin tar et møte med juristene i løpet av februar ift hvordan RT kan brukes med kategoriseringer, frister, klassifisering, tidsstyring av oppgaver, malsvar osv.

Få på plass samsnakkmøtet mellom jurister og sikkerhet hvor det lages en felles angenda. Jevnlige møter med Lars settes opp.

Kl. 16: Avslutning

Middag og kos

 

Publisert 28. jan. 2019 18:10 - Sist endret 6. feb. 2019 15:09