Utforskning av muligheter for å bruke rom 1205 KNH som kontor

Det er for tiden stort behov for kontorplasser på Kristen Nygaards hus. I den anledning har det vært et ønske å se på muligheten for at rom 1205 kan gjøres om til kontor. 

Bakgrunn: 

I dag er rom 1205 kategorisert som teknisk rom og leies av USIT. Det inneholder noe teknisk utstyr som man gikk ut fra at ikke var i bruk og enkelt kunne fjernes. Rommet har vinduer og ventilasjon, og burde, etter oppussing og innredning, kunne tas i bruk som kontor.

Undersøkelser:

Det ble i møte mellom Henrik Bøhle (ITI/Nettdrift) og Gyda Kjekshus (Eiendomskoordinator/IT-dir stab) den 22. september slått fast at det tekniske utstyret i rommet faktisk er i bruk både av UiO og Telenor. UiOs utstyr kan, med en del jobbing, flyttes eller plassoptimaliseres, men man må da finne ressurser til å utføre jobben og eventuelt en alternativ plassering.

Telenors utstyr er mer usikkert. Det er mulig at det kan slås av, men Bøhle anslår at det vil ta en del tid og ressurser bare å finne riktig kontaktperson hos Telenor. Han anslår at man kan ha en avklaring ved utgangen av desember 2020. Om Telenors utstyr faktisk er i bruk, vil også det måtte flyttes før rommet eventuelt kan tas i bruk til annet formål. 

I tillegg viser det seg at rommet er belastet med kraftig støy fra ventilasjonsanlegget og at adgang til ventilasjon / tekniske installasjoner går via servicedør i 1205. Det er tvilsomt om denne servicedøren kan flyttes. Støyen i rommet er mye kraftigere enn den i for eksempel 2410, som man har valgt å ikke bruke som kontorareal nettopp pga støy.

Konklusjon: 

Det ser ikke ut til at 1205 kan bygges om til kontorareal uten betydelig innsats både med flytting av teknisk utstyr og støydemping. Det er dessuten ikke sikkert at støydemping er mulig pga adgangsdør til tekniske installasjoner som ikke kan flyttes.

Et annet aspekt ved 1205 bør likevel tas videre, og det er at det ikke benyttes av USIT, men USIT betaler husleie for det. Siden de tekniske installasjonene tilhører Telenor og UiO, er det ikke USIT som skal betale for rommet. Dette bør tas videre med riktige ansvarlige på USIT.

Når romsituasjonen er såpass presset som den er på KNH, er det andre lokaler som kan omdisponeres til kontorer med større eller mindre ombygninger:

  • 3128 (driftssenteret)
  • Ekspedisjonen (Ikke direkte utsyn, mye areal brukes ikke i dag, kan deles opp for å gi kontorplasser)
  • 3212 (møterom i dag, ikke direkte utsyn)
  • 2410 (møterom i dag pga støy)
  • 2411 (møterom i dag pga støy)
  • 2227 (kursrom i dag, men ikke i bruk pga varme)
  • 1301 og 1310. Disse leies i dag av andre, men det kan være en mulighet å undersøke om USIT kan overta leie av disse lokalene og bygge dem om.

 

Publisert 5. okt. 2020 13:47 - Sist endret 5. okt. 2020 14:30