Mandat for tjenestegruppe for katalogtjenester

Mandat versjon: 1.0
Godkjent av USITs ledermøte: N/A
Tjenestegruppeeier:  Knut Borge, USIT/IT-DRIFT/TD
Tjenestegruppeleder:  Elisabeth Ytterdal, USIT/IT-DRIFT/TD/KIA

 

Bakgrunn

Gruppen IT-DRIFT/TD/KIA har fått ansvar for en del tjenester som før omorganiseringen har vært driftet andre steder av andre personer enn de som er plassert hos KIA. For å ta vare på disse tjenestene med dagens organisering, ressurs- og bemanningssituasjon bør det etableres det en tjenestegruppe for å få koordinert aktivitetene som i dag gjøres forskjellige steder.

Deltagere

 • Knut Borge, IT-DRIFT/TD/ - tj.gruppeeier
 • Elisabeth Ytterdal, IT-DRIFT/TD/KIA - tj.gruppeleder
 • Trond Hasle Amundsen, IT-DRIFT/GD/GSD -DHCP
 • Mikael Dalsgard fra IT-DRIFT/GD/GSD - DNS
 • Mathias Meisfjordskar fra UAV/ADMIT/UAIT - LDAP/Weblogin
 • Øystein Gyland fra IT-DRIFT/GD/nettdrift - Radius
 • Einar Jerpseth fra IT-DRIFT/TD/GAD - AD/Kerberos

Gruppens ansvar og oppgaver

Katalogtjenestene er viktige byggeklosser i svært mange av tjenestene USIT tilbyr. Tjenestegruppens ansvar ligger innenfor ansvarsområdet til KIA og er ment å forsterke de ressursene som allerede finnes I KIA inntil KIA eventuelt kan forsterkes med egne årsverk. Den skal være en ressursgruppe av fagpersoner som skal eie og videreutvikle områdene og i størst mulig grad sette ut daglig drift til Houston/1.linje. Tjenestegruppen vil være ansvarlig for rådgivning, utvikling, oppsett og drift av følgende katalog- og autentiseringstjenester på UiO (DNS, DHCP, Radius, Weblogin, AD/Kerberos (forsterkninger) og LDAP (forsterkninger)):

 • Teknisk installasjon, oppsett/oppgradering av tjenestene
 • Overvåkning
 • Sikkerhet
 • Vedlikehold
 • Backup
 • Driftdokumentasjon
 • Brukerdokumentasjon
 • Rådgiving

Linjeledere som stiller ressurser til tjenestegruppa har møte- og tale- og forslagsrett på driftsmøter i tjenestegruppa.

Rapportering

Det skal leveres statusrapporter og årsrapport på slutten av året, ihht gjeldene rapporteringsrutiner for tjenestegrupper på USIT.

Tjenestegruppen skal rapportere til Knut Borge.
 

 

Publisert 7. mai 2013 09:21 - Sist endret 7. mai 2013 09:27