Mandat for tjenestegruppe for utvikling- og driftsamarbeid

Formål

Tjenestegruppe for utvikling og driftsamarbeid skal være en samarbeidsarena mellom utvikler- og driftsmiljøer ved USIT. Tjenestegruppen skal, på den ene siden, koordinere utviklermiljøenes behov for infrastruktur og støtte i utviklingsprosessen og samordne disse opp mot driftsmiljøene ved USIT. På den andre siden skal tjenestegruppen være en arena hvor driftsmiljøene kan adressere disse behovene slik at effektive og gode driftsrutiner blir ivaretatt.

Tjenestegruppen skal jobbe med å definere beste praksis for utviklingsaktiviteter, tilrettelegge et helhetlig og koordinert utviklermiljø og sikre at teknologivalg blir fundert gjennom dialog. Gruppen skal stimulere til faglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling mellom utviklingsmiljøene og mellom utviklingsmiljøene og driftsmiljøene ved USIT og UiO.

Oppgaver

Oppgaver som er lagt til tjenestegruppen er listet under. Listen er ikke uttømmende, men gir et bilde av hvor hovedtyngden skal ligge.

Forvalte felles støttesystemer og verktøy for utvikling

Tjenestegruppen forvalter felles støttesystemer og verktøy for utvikling, og skal koordinere nye ønsker og behov utviklingsmiljøene har.

Det er et mål både økonomisk, og i forhold til faglig samarbeid, å etablere beste praksis for bruk av støttesystemer og verktøy. Før innføring av nye felles verktøy eller støttesystemer skal relevant utviklerforum diskutere dette.

Tjenestegruppen har ansvar for administrasjon av støttesystemene, og skal sikre tilgang, forsvarlig drift og tilstrekkelig dokumentasjon.

Tjenestegruppeleder er ansvarlig for at anskaffelser skjer etter gjeldende praksis ved USIT når det bl.a. kommer til lisenser, databehandleravtaler, sikkerhetsvurderinger m.m.

Forvalte beste praksis for utviklingsaktiviteter

Tjenestegruppen forvalter sjekkliste for gjennomføring av utviklingsaktiviteter i samarbeid med utviklingsmiljøene. Sjekklisten beskriver beste praksis og skal sikre bl.a. tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet ved utvikling, videreutvikling og innføring av nye applikasjoner ved USIT og UiO.

Sjekklisten skal ligge til grunn for all utvikling av nye applikasjoner, videreutvikling av funksjonalitet i eksisterende applikasjoner og innføring av nye applikasjoner ved USIT.

Koordinere teknologibruk

Tjenestegruppen skal være en arena for å diskutere teknologivalg ved utvikling av applikasjoner.

Det er et mål både økonomisk, og i forhold til faglig samarbeid, å etablere en beste praksis for dette. Det er mål for USIT å standardisere så mye som hensiktsmessig på dette området, og samtidig bevare en fleksibilitet som fremmer smidighet og innovasjon. Det er ønskelig med en kultur der det er rom for å teste og ta i bruk ny teknologi ved behov.

Tjenestegruppen skal forvalte oppdatert oversikt over foretrukken teknologibruk ved utvikling av applikasjoner. Nye teknologivalg som antas å ha en allmenn interesse skal diskuteres i relevant utviklerforum. Det skal argumenteres særskilt ved beslutninger om å ta i bruk ny teknologi. Endelig beslutning om teknologivalg, inkludert eventuelt standardisering, ligger hos respektive linjeledere.

Arena for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling

Tjenestegruppen skal bidra til bærekraftige fagmiljøer innen utvikling ved å stimulere til kompetansedeling og faglige diskusjoner, bl.a. ved å koordinere utviklerforum for ulike fagområder. Alle utviklermiljøer ved USIT og UiO oppfordres til å stille med lyntaler med jevne mellomrom.

Agenda og lenker til presentasjoner publiseres på nettsidene som trekkes ut på for-ansattesidene til USIT.

Organisering

Tjenestegruppen eies og forankres hos BNT-direktøren. Tjenestegruppen er rådgivende, og skal legge fram saker til BNT-direktøren for beslutning. Gruppen kan på eget initiativ løfte saker gruppen mener er av betydning for å drive effektiv og god applikasjonutvikling.

Tjenestegruppen skal være et viktig bindeledd i USITs organisasjon og skal derfor bestå av representanter fra både BNT og andre utvikler- og driftsmiljøer ved USIT. Tjenestegruppen skal bl.a. koordinere drift av støtteverktøy opp mot IT-drift og spesifikke utviklermiljøer der egen drift er hensiktsmessig innenfor rammen av det som defineres som forsvarlig drift. Tjenestegruppen skal være pådriver for en god kultur for involvering av IT-sikkerhet og IT-jurister i forbindelse med utvikling av applikasjoner.

Samarbeid på UiO

Tjenestegruppens mandat gjelder i all hovedsak internt på USIT og valg som følger beslutningslinjer på USIT. Det er et ønske at alle valg som gjøres er transparente, og tjenestegruppen oppfordres til å samarbeide med andre utviklingsmiljøer på UiO.

Arbeidsmengde

Det forutsettes at grupper med utviklermiljø og nærliggende driftsmiljøer setter av 10% (2 dager i måneden) av en stilling til å arbeide i regi av tjenestegruppen. Leder av gruppen må påregne noe mer arbeid. Disse gruppene skal avsette resurser:

Det er ønskelig at representanter fra de ulike gruppene er rullerende etter en gitt tidsperiode. Tjenestegruppen definerer selv perioden medlemmene bør delta av gangen.

Mandatet ble godkjent på IT-direktørmøtet 13. juni 2017.

Publisert 10. mai 2017 14:19 - Sist endret 22. mars 2019 12:47