Prosjektmandat for Agressomigrering

Mandat versjon 1, 17.10.2016

Prosjektnavn

Agressomigrering

Roller

Oppdragsgiver

UNINETT ved seksjonssjef Elin Olsen

Prosjekteier ved USIT

Seksjonssjef for tjenernær drift Knut Borge

Andre aktører

Vesentlig aktør er USITs Gruppe for Applikasjonsdrift ved gruppeleder Are Garnåsjordet, som skal avgi ressurser til prosjektet.

Uninett har i dag en aktiv forvalterrolle av Agresso, og vil være en viktig samarbeidspartner i prosjektet.

Videre vil prosjektet kreve samarbeid med bedriften ITNor AS som har ansvar for forvaltning og drift av Agresso-klienten og applikasjonsservere på vegne av UNINETT.

Prosjektet vil kreve bidrag fra USITs Gruppe for databasedrift.

Styringsgruppe

Siden vi velger å organisere dette som et internt USIT-prosjekt, vil styringsgruppen kun bestå av interne medlemmer;  Knut Borge (leder) og Are Garnåsjordet.

Referansegruppen vil bestå av involverte parter fra UNINETT, ITNor og  USIT.

Prosjektleder

Prosjektet vil ha to prosjektledere: Ola Ødegård (merkantile og administrative oppgaver) og Anders Lefébure-Henriksen (tekniske oppgaver).

Bakgrunn og begrunnelse

Bakgrunnen for prosjektet er både teknisk og økonomisk begrunnet. Agresso baserer seg på Trofastplattformen hvor flere fysiske servere har gått ut på dato. Denne benytter også Citrix som terminalserverløsning, som er mer krevende enn alternativer som UHAD. Siden FS og ePhorte nå er flyttet ut av Trofast, bærer Agresso alle felleskostnader på løsningen.

Driftskostnadene ved dagens løsning beløper seg til 1,6 mill. kr årlig (2016), pluss 140 000 kr i lisenskostnad for Citrix som institusjonene bærer, til sammen 1,74 mill. kr. Beregninger vi har gjort med Agressodrift på ny plattform i UHAD viser en årlig driftskostnad på 1,1 mill kr. Lisenskostnader til Citrix bortfaller. Prosjektkostnadene er beregnet til 707 000 kr fordelt på 140 000 kr i infrastrukturkostnader og 567 000 kr i timekostnader. I tillegg må den gamle tekniske løsningen driftes i prosjektperioden. Vi beregner at kostnaden ved migrasjonsprosjektet vil bli spart inn i løpet av 12 - 14 driftsmåneder.

Dette blir den tredje tjenesten som USIT gjør tilgjengelig via UHAD. Pr dags dato er det opp til 1800 samtidige brukere som er logget inn via UHAD. Tjenesten må beskrives som svært stabil. Vi betrakter dette migreringsprosjektet til å ha lav til middels høy risiko.

Formål

Prosjektet har som formål å spare UH-sektoren for unødige kostnader ved å tilby en effektiv plattform for Agressodrift.

USIT har et bredt samarbeid med UNINETT og drift av Agresso er avtalefestet i Trofastavtalen av 2003.

Oppdragsgiver har bestilt dette prosjektet for å spare midler for UH-sektoren.

Prosjektet støtter opp under stor-driftsfordeler ved å benytte UHAD som autentisering og autorisasjon for brukerne.

Alternativ ved ikke å gjennomføre prosjektet, vil medføre rundt 640 000 kr/år i merkostnad for sektorens bruk av Agresso. I tillegg må den eksisterende plattformen uansett oppgraderes, da både hardware og software er på vei ut av support. Det er ikke gjort kostnadsberegninger for dette.

Resultatmål og leveranser

Resultatmålet er å utvikle en tilfredsstillende drift og tilkoblingsløsning av Agresso for brukerinstitusjonene, samt å migrere den gamle plattformen over på den nye UHAD-baserte løsningen. Den tekniske løsningen er fortsatt under utvikling. Alle nye tjenester krever en egen godkjenning av IT-sikkerhetssjefen. Tjenesten er godkjent for testing (15.10.2016), men endelig godkjenning må finne sted før brukerne slippes inn på tjenesten.  Når denne løsningen er i produksjon for alle ca 25 institusjonene, vil de gamle Trofastserverne kunne stenges ned.

Se milepælsplan

Se risiko og interessentanalyse

Rammer

Tidsramme: 6 måneder fra prosjektgodkjenning

Direkte kostnader: Utgifter til drift av servere i prosjektperioden (Infrastruktur) vil beløpe seg til ca. 140 000 kr.

Timeverk/årsverk: Vi beregner at prosjektet vi kreve 700 timer fra USIT-personell

Andre rammer:

Prosjektet vi kreve ressursinnsats fra både ITNor og UNINETT

Hovedmilepæler og ressursestimat

  Milepæls navn Timer Timekostnad Infrastruktur
M1 Planlegging 75 60 750  
M2 Pilotinstallasjon 250 202 500 20 000
M3 Bygge migreringsplan 75 60 750  
M4 Bygge agresso-miljø i UHAD 125 101 250 120 000
M5 Migrering, testing og produksjonssetting 175 141 750  
  Sum 700 567 000 140 000
  Timekostnad 810    

Prosjektkostnadene vil beløpe seg til totalt 707 000 kr. Hovedbidraget til prosjektet vil komme fra TD/GAD, men ca. 8 timer vil komme fra TD/DBD.

Kostnader forbundet med direkte bidrag fra UNINETT og ITNor er ikke med i oversikten, da prosjektet kun omfatter USITs bidrag.

Av Ola Ødegård
Publisert 28. sep. 2016 13:28 - Sist endret 17. okt. 2016 14:59