APPS - Analyse av Portal og Programvare for Studier

Formålet med prosjektet er å se om USIT skal være med som opsjonshaver i anbudet rundt Tredjepartsportalen for UiB. Vi ønsker å se på behov, funksjonalitet og kost-nyttefunksjon, og vurdere om dette er noe som passer for UiO.

Bakgrunn og formål

Prosjektet skal vurdere anbudet rundt Tredjepartsportalen fra UiB, vurdere de forskjellige komponentene og se om dette vil være løsninger som gir merverdi for UiOs forelesere og studenter, samlet som en total-løsning eller enkelte av komponentene. Prosjektet ser spesielt på de komponentene som gir underviserne muligheter for selvbetjening for publisering av utvalgte applikasjoner som en berikelse av undervisningsplattformer, både i Canvas og Minestudier.

Videre vil prosjektet vurdere hvordan en slik løsning, eller deler av den, kan passe inn i UiOs eksisterende infrastruktur og gjøre en vurdering av merverdien dette vi gi for brukerne våre. Målet er å se på hvordan man på en bedre måte enn i dag kan tilgjengeliggjøre applikasjoner/ tjenester i plattformene Minestudier, Canvas eller egen løsning for selvbetjening.

Et av delmålene vil være å skape et kunnskapsgrunnlag for å kunne beslutte om UiO skal knytte seg til opsjonen til UiBs anbudsprosess.

Områder som skal vurderes er dagens applikasjonsdistribusjon og konsum til studenter. Dette involverer deltagere fra flere deler av USIT.

Målet er at studenter skal kunne få enkel tilgang til applikasjoner fra UiOs tjenesteportefølje. Applikasjonene skal kunne konsumeres fra studentenes selvvalgte arbeidsstasjon, laptop eller annen device.

Undervisere skal enkelt kunne tilrettelegge for distribusjon av relevant fagnære applikasjoner på en bedre måte enn i dag.

Prosjektet skal vurdere brukerbehov og opplevelse, funksjonalitet, tekniske rammevilkår og økonomi. Dette inkluderer også IT-sikkerhet og juridisk kompetanse.

Prosjektet er vedtatt på IT-dir møtet 8. september 2020

Mål og hovedleveranser
• Dele opp kravspesifikasjonen fra UiO i enhetlige delsystemer, og dokumentere hvilke behov de forskjellige delsystemene skal dekke
• Kartlegge hvilke av behovene over UiO ikke allerede har dekket i dag av eksisterende løsninger
• Kartlegge gjenstående behov ut fra funksjonalitetsønsker fra UiOs undervisere og studenter.
• Vurdere og komme med anbefaling rundt anbudet til UiB.
• Beskrive eventuelle fremtidige tiltak for å imøtekomme behov og funksjonalitetsønsker UiO ikke har dekket med eksisterende løsninger

Rammer og begrensninger
• Prosjektet skal ikke beslutte om UiO skal bli med på anbudet til UiB
• Prosjektet har ikke teknisk leveranseansvar for implementering av tilbudet og løsningen fra UiB
• Prosjektet har ikke teknisk leveranseansvar for implementering av behov eller funksjonalitetsønsker


Prosjektstart: Medio september 2020

Prosjektslutt: Medio januar 2021


Hovedleveranser:

 • Hovedleveranse 1, September 2020:
  • Prosjektgruppen skal se på behov og forankring hos sluttbrukers ønsker og arbeidsprosesser i plattformene
  Canvas og Minestudier.
  • Dele opp, prioritere og oversette behov og ønsker til funksjonalitet
 • Hovedleveranse 2, Oktober 2020
  • Vurdere behov og funksjonalitet opp mot anbudet til UiB.
  • Vurdere behov og funksjonalitet opp mot eksiterende infrastruktur og tjenesteportefølje
 • Hovedleveranse 3, November 2020
  • Komme med vurdering og anbefaling av behovet for en løsning
  • Komme med anbefaling om anbudet fra UiB løser UiOs behov.
 • Hovedleveranse 4, Desember 2020
  • Anbefale tiltak og videre prosess for hvordan UiO skal imøtekomme behov og funksjonalitet fra
  undervisere.
  • Anbefale strategi for brukeradopsjon og forankring hos fagmiljøene.
 • Hovedleveranse 5, Januar 2021
  • Skrive avsluttende prosjektrapport
  • Levere prioritert tiltaksliste og tydelig veivalg videre.

Prosjektstatus:

[Tabellen oppdateres etter hvert som prosjektet går fremover. Faser som er fullført kan markeres med grønn farge. Legg gjerne inn lenke til f.eks. referat fra styringsgruppemøte der godkjenningen ble vedtatt eller andre relevante dokumenter i tabellen.]

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Fase 1 - Pågående Fase 2 - Pågående Fase 3 - Pågående Fase 4 - Pågående  Fase 5 - Pågående    
                 
Publisert 2. okt. 2020 09:57 - Sist endret 22. mars 2021 15:55