fase-2

Hovedleveranse 2, Oktober 2020

  • Vurdere behov og funksjonalitet opp mot anbudet til UiB.
  • Vurdere behov og funksjonalitet opp mot eksiterende infrastruktur og tjenesteportefølje - Hvilke behov gjenstår ut vedrørende funksjonalitetsønsker fra undervisere og studenter?

Prosjektgruppens vuderinger

UiB sin visjon:

Mål:
"Tilgjengeliggjøre tredjepartsverktøy til undervisning og vurdering i et skalerbart, selvbetjent grensesnitt på studentenes eget utstyr"

UiB løsning fordrer stor infrastruktur - stor kostnad - ikke kompatibel med eksisterende infrastruktur og pakkebygging.

Prosjektgruppa har gått bredt ut og forespurt om behov som ikke dekkes ved UiO i dag, men som kan dekkes av Tredjepartportalen.

Prosjektgruppen har forespurt MatNat, HF, Medisin, IMV, MineStudier, Fakultetsnettverket for Canvas, SK-ITU og studentparlamentet om det var noen behov som ikke er dekket i dag, som anbudet fra UiB vil dekke. Prosjektgruppa har ikke fått inn noe håndfast om dette fra de etterspurte. Det som er nevnt om behov er integrasjoner mot Canvas og MineStudier, og ellers andre behov som knytter seg til allerede gjeldende infrastruktur.

På bakgrunn av allerede eksisterende løsninger er nok det meste av ønskene/behovene som UiB skisserer allerede dekket gjennom UiO Programkiosk, Jupyterhub, MS 365 og VDI-løsningen

  • For prosjektgruppen fremstår det som om UiO per i dag har løsninger for tilgjengeliggjøring av programvare for studenter/undervisere som overlapper tredjepartsportalen.
  • Tredjepartsportalen gir en noe enklere brukeropplevelse.

Matrise over behov som er kommet inn til prosjektgruppa:

Behov Underviser Studie administrativt Student
Tilgang til programvare på egen laptopp

Ja - dekket

Kiosk, VDI

Ja - dekket

Kiosk, VDI

Ja - dekket

Kiosk, VDI

Bedre LTI integrasjon Ikke innmeldt Nei Nei
Tilgang til Google Docs Ønskelig Ønskelig Ønskelig
Selvbetjeningsportal for programvare i Canvas Ikke meldt Nei Nei
Kunne velge programvare i MineStudier Nei Nei Lenket opp til UiO Programkiosk
Tilgang til programvare via Kiosk Ja Ja Ja
VDI med mye GPU - OpenGL Ja Nei Ønskelig
Overleaf LaTeX Editor Ja - ønskelig med flere lisenser Nei Ja- ønskelig med flere lisenser
       

Canvas

UiBs anbud retter seg særlig mot læringsplattformen Canvas. Prosjektet har deltagere fra kjerneteamet og vært i dialog med fakultetsnettverket rundt Canvas. Det har ikke kommet inn behov til kjerneteamet fra enhetene eller nettverket ute på fakultetene. Prosjektet har vært gjennom flere brukerhenvendelser til kjerneteamet og aktivt søkt etter saker som kunne handlet om en slik løsning. Her har man også tatt kontakt med noen bruker man kunne tolke hadde tilsvarende behov, men etter dialog med saksinnmelder har ikke prosjektet sett at behovet er tilstede.

LINK har også brukt sine nettverk ut mot undervisere og forhørt seg med aktuelle brukere. Heller ikke her har de man har snakket med vært veldig opptatt av en en løsning som UiB presenterer.

Det er ikke kommet mye tilbakemeldinger om behov fra studentene, og de behovene som er kommet inn til prosjektgruppen er ikke noe som kan dekkes av tredjepartsportalen i så måte.

En enkel gjennomgang av de behovene som kom inn under samtalene med de respektive kontaktene kan nevnes:

MineStudier

Mine studier har tidligere hatt en runde med behovsinnhenting på UiO vedrørende utviklingen av MineStudier. De har etterspurt behov/ønsker for å opprette en god portal for studenter, men har som prosjektgruppen APPS hatt problemer med å få tilbakemeldinger. De har heller ingen behov i forbindelse med Tredjepartsportalen, da Kiosk gjerne dekker det meste.
Det de kunne tenke seg er en løsning som ikke krever noe stor forberedelse i forkant, de nevnte at det må gjøres en del før studenter kan benytte Zoom, slik som nedlasting av applikasjonen, autentisering og flere gjøremål. Siden vi ikke vet hva som kommer ut av anbudet til UiB vet vi ikke om en tredjepartsportal vil være formålstjenlig for å bli kvitt noen få steg i forbindelse med start av enkelte applikasjoner. De ville gjerne være med på et framtidig prosjekt dersom det skulle vise seg at tredjepartsportalen kommer til UiO.

Andre innkommende ønsker:

  • VDI med mye GPU. OpenGL er mye brukt, av typen Gold og Platinum, noe som ikke kommer studenter til gode. Det er et behov/ønske for å gjøre dette lettere tilgjengelig til studenter.
  • Google Colab benyttes mye, hadde dette vært noe å fått inn under UiO med tanke på data og sensitivt innhold?
  • Overleaf Latex Editor brukes av +/-25 brukere. Her er det lisensspørsmål inne i bildet.

I tillegg ser prosjektgruppen at dette vil kreve mye fra organisasjonen med tanke på endring av eksisterende ressurser og løsninger som fungerer i dag. Prosjektgruppen ser at UiO allerede har systemer og infrastruktur som dekker UiB sine behov gjennom blant annet UiO programkiosk, VDI-løsninger, Jupyter, RDP og tungregnemaskiner/statistikk. Dette dekker alle punkt som er skissert ovenfor: 
"På studentenes utstyr (BYOD), Raskt, når som helst, hvor som helst, sikkert, skalerbart, selvbetjent."


Tall fra UiO programkiosk viser at det i perioden 05/08-20 til 13/11-20 har vært 8671 unike brukere innlogget og benyttet seg av løsningen.
Tall fra VDI-løsningen viser 1310 unike brukere i samme periode.

Publisert 23. okt. 2020 15:09 - Sist endret 17. des. 2020 10:48