Rapport, desember 2020

APPS - Analyse av Portal og Programvare for Studier

Prosjektgruppens utgangspunkt

Prosjektgruppen har vurdert anbudsgrunnlaget for Tredjepartsportalen fra UiB, og innhentet behov fra undervisere og relevante grupper ved UiO for å se om det er aktuelt å utløse opsjonen i anskaffelsen.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i UiB sine presentasjoner av løsningen: AppsAnywhere.  Valg av leverandør er ikke avklart før anbudsprosessen konkluderer.

Foreløpig konklusjon

På bakgrunn av kartlagte behov anbefaler ikke prosjektgruppen å benytte opsjonen i anbudet fra UiB. De fleste behov dekkes i dag ved UiO, av eksempelvis UiO Programkiosk og VDI. De innmeldte behov som ikke dekkes av UiO vil heller ikke anbudet dekke da disse gjerne bygger på kraft vedrørende maskinvare i bakkant, slik som mer OpenGL til studenter, og en form for bedre verktøy for samskriving, slik som Google Colab som UiO kunne sett på implementering av på nåværende infrastruktur.

Avdelingene som har vært involvert i prosjektet, SADM, LINK og USIT har ikke erfart at dette behovet har vært meldt inn via andre tjenester.

Behov

Prosjektgruppen har tatt utstrakt kontakt med relevante undervisere og grupper for å kartlegge og innhente behov som kan dekkes av Tredjepartsportalen. Prosjektgruppen har vært i dialog og i flere møter med MatNat, HF, Medisin, IMV, MineStudier, fakultetsnettverket for Canvas, SK-ITU og Studentparlamentet om de eller noen i deres kontaktnettverk har behov som ikke er dekket fra UiO i dag, som anbudet fra UiB vil kunne dekke. I denne prosessen har det ikke vært behov for en slik løsning.

Canvas

UiBs anbud retter seg særlig mot læringsplattformen Canvas. Prosjektet har deltagere fra kjerneteamet og vært i dialog med fakultetsnettverket rundt Canvas. Det har ikke kommet inn behov til kjerneteamet fra enhetene eller nettverket ute på fakultetene. Prosjektet har vært gjennom flere brukerhenvendelser til kjerneteamet og aktivt søkt etter saker som kunne handlet om en slik løsning. Her har man også tatt kontakt med noen bruker man kunne tolke hadde tilsvarende behov, men etter dialog med saksinnmelder har ikke prosjektet sett at behovet er tilstede.

LINK har også brukt sine nettverk ut mot undervisere og forhørt seg med aktuelle brukere. Heller ikke her har de man har snakket med vært veldig opptatt av en en løsning som UiB presenterer.

Det er ikke kommet mye tilbakemeldinger om behov fra studentene, og de behovene som er kommet inn til prosjektgruppen er ikke noe som kan dekkes av tredjepartsportalen i så måte.

En enkel gjennomgang av de behovene som kom inn under samtalene med de respektive kontaktene kan nevnes:

MineStudier

Mine studier har tidligere hatt en runde med behovsinnhenting på UiO vedrørende utviklingen av MineStudier. De har etterspurt behov/ønsker for å opprette en god portal for studenter, men har som prosjektgruppen APPS hatt problemer med å få tilbakemeldinger. De har heller ingen behov i forbindelse med Tredjepartsportalen, da Kiosk gjerne dekker det meste.
Det de kunne tenke seg er en løsning som ikke krever noe stor forberedelse i forkant, de nevnte at det må gjøres en del før studenter kan benytte Zoom, slik som nedlasting av applikasjonen, autentisering og flere gjøremål. Siden vi ikke vet hva som kommer ut av anbudet til UiB vet vi ikke om en tredjepartsportal vil være formålstjenlig for å bli kvitt noen få steg i forbindelse med start av enkelte applikasjoner. De ville gjerne være med på et framtidig prosjekt dersom det skulle vise seg at tredjepartsportalen kommer til UiO.

Andre innkommende ønsker:

  • VDI med mye GPU. OpenGL er mye brukt, av typen Gold og Platinum, noe som ikke kommer studenter til gode. Det er et behov/ønske for å gjøre dette lettere tilgjengelig til studenter.
  • Google Colab benyttes mye, hadde dette vært noe å fått inn under UiO med tanke på data og sensitivt innhold?
  • Overleaf Latex Editor brukes av +/-25 brukere. Her er det lisensspørsmål inne i bildet.

Kostnader

UiB estimerer at kostnaden for fullskala (ca. 18000 student FTE) bruk ved UiB vil ligge et sted mellom 1,2 og 1,8 MNOK pr år eks. mva. Infrastruktur, pakking og intern ressursbruk er ikke medregnet i dette estimatet. De har skrevet inn en forventning om en skalerbar prismodell i anskaffelsen, slik at institusjonene som velger å gjøre avrop på avtalen kan bestemme hvor stor skala og hvordan de ønsker å evt. oppskalere bruken selv. (UiO har omlag 27.000 studenter så estimatene for oss vil være mellom1,5 og 2,4 MNOK årlig)

Det er først når anbudet er ferdig man får detaljer og det blir mulig å beregne mer helhetlig og nøyaktig.

Publisert 4. des. 2020 18:45 - Sist endret 8. des. 2020 09:52