Prosjektmandat for BaaS

Mandat for Backup as a Service (BaaS)

Roller

Oppdragsgiver

Internt prosjekt

Prosjekteier ved USIT

Lars Oftedal

Andre aktører

Involverte/prosjektgruppe: Kjetil Kirkebø, Morten Werner Forsbring, Magnus Hovland, Erna Årsetøy

Andre ressurspersoner: IT-juristene og IT-sikkerhet.

Styringsgruppe består av Lars Oftedal og Lill Mardal.

Prosjektleder

Anette Wilberg

Bakgrunn og begrunnelse

USIT ønsker å tilby Backup as a Service (BaaS) til institusjoner i UH-sektoren, noe som er mulig etter anskaffelse av ny softwareløsning for backup. Ved å selge backup som en skytjeneste gjør vi det mulig å lage et robust fagmiljø rundt backup, som kan bidra til en bedre utvikling av tjenesten, både for UiO og for kunder i sektoren. I tillegg vil Backup as a Service gi oss erfaring i etablering en skytjeneste, noe som vi vet vil bli viktig for USIT i de kommende årene. 

Formål

Prosjektets skal implementere backup som en skytjeneste som kan selges til sektoren via UH-sky. Særlig skal prosjektet fokusere på mekanismene som er spesielle for skytjenester og jobbe for at erfaring i etablering av disse mekanismene kan gjenbrukes ved senere utvikling av skytjenester ved USIT. Dette dreier seg særlig om metoder og rutiner for etablering av priser, avtaleverk og spesifisering av selvbetjeningsfunksjonalitet i samråd med kunder. 

Prosjektet skal utvikle tjenesten gjennom en pilot med HiOA som kunde.

Resultatmål og leveranser

Prismodell

Prosjektet skal avdekke USIT sine reelle kostnader for å levere BaaS innenfor de aktuelle tjenesteområdene med forventet kvalitet til HiOA.

Prosjektet skal etablere en prismodell for tjenesten som inneholder elementer som:

  • Kostnader for komponentene i tjenesten
  • Overhead og risikopåslag
  • Timer/personell
  • Investeringer og avskriving
  • Tjenestepakker med forskjellig pris avhengig av f.eks. lisensiering, backupmetode o.l.

Avtaleverk

Prosjektet skal etablere maler for ROS-analyse og databehandleravtale for tjenesten.

Det skal etableres tjenesteavtaler for de forskjellige tjenestepakkene. Tjenesteavtalene skal være ferdige avtaler som beskriver tjenestenivå for den aktuelle tjenestepakka. Det vil være forskjellig pris for de forskjellige tjenestepakkene og kundene kan velge den pakken som passer best til behovet. Tjenesteavtalene skal være standardiserte. Det kan være at tjenestepakken vil ha organisatoriske og bemanningsmessige konsekvenser i form av behov for vaktordninger og beredskap. Prosjektet skal beskrive disse konsekvensene og komme med forslag til løsning.

For piloten skal det etableres en intensjonsavtale som har som mål å gjøre det tydelig hva partene i forplikter seg til, og kan forvente av hverandre, i pilotperioden. Denne avtalen skal brukes som mal for senere piloter USIT gjennomfører.

Selvbetjeningsportal

Selvbetjeningsportal er en forutsetning for salg av BaaS til kunder. Prosjektet skal bruke kravspesifikasjon fra HiOA som innspill til funksjonalitet i portalen, men også sørge for at den er brukervennlig og enkel i bruk. Prosjektet skal også spesifisere rapportbehov for flere målgrupper, som kan legges i portalen. 

Overlevering og etterarbeid

Som beskrevet i formålet er det et viktig poeng at USIT klarer å bruke erfaringene som opparbeides i dette prosjektet til å gjøre det enklere å utvikle skytjenester fremover. For å beskrive og tilgjengeliggjøre de metodene og mekanismene som har vært brukt i prosjektet, skal seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging (BO) følge opp resultatene fra prosjektet. Ansvaret for salg av tjenesten må også overleveres til linjen etter at prosjektet er avsluttet. Hva som ligger i dette ansvaret og hvor det skal plasseres må vi komme tilbake til.

Rammer

Tidsramme:

Pilot går fra oktober 2015 til 1. mars 2016. 

Direkte kostnader:

Implementering av selvbetjeningsportal kan føre til ønske/behov for innleid kompetanse. Det er foreløpig for mange ukjente til å si noe om sannsynlighet for dette og evt omfang av arbeidet.

Timeverk/årsverk:

Anette: 200

Erna: 40

Kjetil: 150

Werner: 100

Andre: 70

Andre rammer:

Det jobbes parallelt med en forvaltningsmodell for UH-sky, som vil legge en del premisser for tjenester som skal leveres til sektoren via UH-sky. Prosjektet må følge utviklingen her og sørge for at tjenesten etterhvert tilfredsstiller kjente krav fra UH-sky.

Prosjektet vil også ha flere felles punkter med prosjektet for profesjonalisering av oppdragsvirksomheten, og må samkjøre med dette når det er aktuelt.

Hovedmilepæler og ressursestimat

Datoene er foreløpige og ikke komplette. Punktene vil allikevel gi en liten pekepinn på aktivitetene som må gjennomføres for å komme i mål.

  Milepæl Ansvarlig Frist
M1 Prismodell Kjetil 1. desember 
M1.1 Kostnadsoversikt komponenter Kjetil 1. november
M1.2 Utarbeide tjenestepakker med innhold Kjetil 1. desember
M1.3 Investeringer og avskrivinger Erna 1. november
M1.4 Timer for drift og videreutvikling Kjetil 1. november
M2 Avtaleverk Anette 1. mars
M2.1 Maler for ROS og databehandleravtale Anette 1. mars
M2.3 Tjenesteavtaler for de forskjellige tjenestepakken Anette 1. februar
M2.4 Intensjonsavtale for pilotperiode med HiOA Anette 1. november
M2.5 Intensjonsavtale for pilotperiode med UiA Anette ?
M3 Spesifikasjoner Anette  
M3.1 Kravspesifikasjonen for tjenesten inkl. selvbetjeningsportal fra HiOA Anette  
M3.2 Identifisere krav utover dagens løsning Kjetil  
M3.3 Utarbeide spesifikasjon for rapporter og funksjonalitet i selvbetjeningsportal for andre målgruppe Anette  
M3.4 Kravspesifikasjon fra UiA Anette  
M4 Teknisk implementasjon Werner  1. desember
M4.1 Gjennomføre testperiode Werner 1. januar
M5 Implementere organisatoriske konsekvenser Anette ?
M5.1 Identifisere behov for endring av bemanning og rutiner basert på tjenesteavtalene Anette 1. februar

 

Publisert 10. apr. 2015 11:08 - Sist endret 14. okt. 2015 09:58