Bilagslønn

Dette er et delprosjekt under IHR Bilagslønn.

En del informasjon finnes også på websider fra utredingsfasen av prosjektet og på de sentrale IHR-sidene.

Bakgrunn

I dag gjøres det mye manuelt arbeid rundt bilagslønn. Et stor antall nyansatte registreres manuelt hvert semester, det er også mye dobbeltregistrering. I tillegg registreres et stort antall bilag manuelt. Prosessen rundt dette arbeidet er relativt lite standardisert slik at stordriftsfordelene uteblir.

IHR Bilagslønn har definert en del nye prosesser og rutiner. Dette skal ligge til grunn for IT-støtten som dette prosjektet skal levere. Alt er beskrevet i dokumentet Høringsdokumenter for bilagslønn.

Det er gjennomført et forprosjekt for å skissere løsning(er). Dokumentet Arbeidsflyt og prosesstøtte for registrering og bruk av bilagslønnsdata beskriver dette.

Formål

Formålet er å effektivisere arbeid som i dag gjøres. Dette er arbeid rundt håndteringen av bilagslønnede, både under tilsetting og senere under registrering av timer. Det er og et mål at løsningen skal kunne brukes for andre grupper.

Resultatmål og leveranse

Prosjektet skal etablere IT-løsninger som støtter prosessene rundt bilagslønn. Datafangst skal desentralisere og automatiseres slik at manuell registrering i størst mulig grad unngås.

 

Publisert 18. juni 2013 22:32 - Sist endret 26. sep. 2017 13:11