Prosjektforslag for Bilagslønn

1. Prosjektmandat

< Lenk til prosjektmandatet >

< Hvis du ønsker å utdype nærmere noe som er beskrevet i mandatet om bakgrunn, begrunnelse, formål, omfang, avgrensninger, resultatmål og leveranser, kan du legge til egne avsnitt for dette. Særlig kan det være aktuelt med ytterligere detaljering av resultatmål og leveranser hvis disse var overordnet beskrevet i mandatet. >

2. Prosjektets avhengigheter

< Beskriv så kort som mulig hvilke interne og eksterne avhengigheter prosjektet har - dette omfatter tilgang til ressurser/kompetanse, interne og eksterne leveranser, endringer i rammebetingelser, tilgang til data, innkjøp etc >

3. Interessenter/målgrupper

< Nevn de antatt viktigste interne og eksterne interessentene for prosjektet og vis til interessentanalysen.  >

4. Prosjektorganisering

< Beskriv prosjektorganisasjonen blant annet prosjekteteier, prosjektleder, eventuell styringsgruppe, eventuell referansegruppe og alle deltakere i prosjektet.  Beskriv de ulike rollene med tilhørende ansvar. >

5. Overordnet milepælsplan og ressursbehov

< Angi forventet overordnet tidsplan og milepæler for prosjektet. Lag en kortfattet plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres.  Det anbefales at milepælsplanen  føres inn i egen mal for milepælsplan og ansvarskart, og lenkes opp her.

Ressursbehovet må spesifiseres både mht faglig kompetanse og omfang. Det må gå klart frem hvilke deler av organisasjonen som må involveres og i hvor stor grad. Dette gjelder både for prosjektet og linjeorganisasjonen etter overlevering. >

6. Risikoanalyse

<Beskriv kort hovedfunnene fra risikoanalysen og vis til risikoanalysen>

7. Økonomiske rammer

< Kort beskrivelse av finansiering og økonomiske rammer for prosjektet >

 

 

 

Publisert 18. juni 2013 22:29 - Sist endret 27. juni 2013 14:08