Prosjektplan for Bilagslønn

Mandat

Prosjektet er et delprosjekt under IHR Bilagslønn.

Mandat.

Ressurser

Prosjektets ressursavtaler (per  20.6.2013)

Eventuell uenighet mellom avtalepartene i ressursavtalene skal tas opp med prosjekteier og eventuelt eskaleres i linjeorganisasjonen.

Leveranser

Prosjektet skal levere IT-støtte for prosessene rundt håndtering av bilagslønnede, helt fra tilsetting og frem til lønnsutbetaling. Løsningen er inndelt i fem hoveddeler:

  1. Registrering av personopplysninger
  2. Registrering av kontrakt
  3. Akseptering av kontrakt
  4. Godkjenning av timer og utbetaling
  5. Registrering av timer

Hele prosessen er beskrevet i dokumentet "Beskrivelse av prosess for bilagslønn".

Faser

Fase 1:

  • Registrering av personopplysninger
  • Registrering av kontrakt
  • Akseptering av kontrakt

Fase 2:

  • Godkjenning av timer og utbetaling

Fase 3:

  • Registrering av timer

Milepæler og aktiviteter

Milepæls- og aktivitetsplan med ansvarskart.

Her kan man også se status på aktiviteter og hvor langt prosjektet har kommet.

Rapporteringsrutiner

Rapportering skjer til plangruppe/styringsgruppe hvor systemeier sitter. Det rapporteres også til prosjekteier ved USIT som rapporterer videre til USITs ledermøte og IT-direktøren.

Veiledning for rapportering

Avvikshåndtering

Alle avvik rapporteres fra utviklere og andre ressurser til prosjekleder. Prosjektleder rapporterer videre til prosjekteier eller plangruppe det som er av en viss størrelse og betydning for leveringstidspunkt,  kostnad eller produktet som skal leveres.

Endringshåndtering

Alle endringer rapporteres fra utviklere og andre ressurser til prosjekleder. Prosjektleder rapporterer videre til prosjekteier eller plangruppe det som er av en viss størrelse og betydning for leveringstidspunkt,  kostnad eller produktet som skal leveres.

Kommunikasjon og opplæring

Alle berørte og de som skal/bør informeres er med i komunikasjonsplanen. Dokumentet vil jevnlig bli gjennomgått og oppdatert ved behov.

Kommunikasjonsplan (sentral prosjektside)

Overlevering

<Beskriv planlagt overlevering av prosjektets resultater og avslutning av prosjektet. Videre drift av eventuell tjeneste og hvordan dokumentasjon fra prosjektet skal ivaretas.> 

Oppfølging av interessenter/målgrupper

Interessentanalysen er et levende dokument og vil bli løpende oppdatert. Det vil jevnlig bli behandlet på kjernegruppemøter.

Interessentanalyse (sentral prosjektside)

Risikostyring

Risikoanalysen vil jevnlig bli behandlet og oppdatert både på kjernegruppemøter og plangruppemøter.

Risikoanalyse (sentral prosjektside)

Publisert 18. juni 2013 22:29 - Sist endret 19. des. 2013 10:29