Tertialrapport for Bilagslønn, 2. tertial 2013

For perioden: 01.05 - 30.08

Fremdrift og leveranser i perioden

 • Ny nødvendig funksjonalitet i WebID er laget.
 • Tekniske spesifikasjoner er laget for applikasjonene "Registrering av personopplysninger", "Registrering av kontrakt" og "Akseptering av kontrakt".
 • Interaksjonsdesign er laget for applikasjonen "Akseptering av kontrakt".
 • Interaksjonsdesign for "Registrering av kontrakt" har vi gått bort fra da dette skjer i HR-portalen og fordi SAP har veldig faste rammer og begrensninger i forhold til design.
 • Utvikling av applikasjonene "Registrering av personopplysninger", "Registrering av kontrakt" og "Akseptering av kontrakt" startet i juni, og er således godt i gang.
 • Design av løsning for nødvendige endringer OM (OrganisasjonsModulen i SAP) er laget. Denne skal iverksettes i september/oktober.
 • Løsning for automatisk lagring av kontrakter direkte i ePhorte er funnet. EIS (ePhorte Integration Services) er kjøpt inn i arkivtjenesten og denne skal når den er satt i drift kunne løse dette. Det vil ikke være mulig å få dette på plass innenfor vår prosjektperiode.
 • Risikoanalyse, interessentanalyse og kommunikasjonsplan er laget.
 • Prosjektsider på web er flyttet over i ny mal

Avvik fra plan og forsinkelser

 • Pilot var planlagt fra 7. oktober. SAP drift har bestemt at den må flyttes til 15. oktober. De ønsker ikke å produksjonssette en såpass stor ny løsning et par dager før lønnskjøring.
 • Ved utgangen av 2. tertial er utviklingen ca en uke etter tidsplanen. Dette skyldes at utviklingen har tatt noe mer tid enn planlagt.

Fremdriften kan følges på prosjektets websider, http://www.usit.uio.no/prosjekter/bilagslonn/aktiviteter/

Risiko og konsekvens for forsinkelsene

Risikoen for ytterligere forsinkelser ansees å være noe lavere nå etter at utviklingen er kommet omtrent halvveis. Utviklingen har i stor grad gått som planlagt med bare mindre uforutsette utfordringer. Dette gjelder både for utviklingen vi selv står for og det Solid Group leverer. For mer informasjon se risikoanalysen.

Samarbeid

Vi har et tett samarbeid med OPA siden vi er et delprosjeket underlaget IHR Bilagslønn. Vi har regelmessige prosjektmøter, kjernegruppemøter og plangruppemøter for å administrere alt arbeidet både internt på USIT og med OPA, samt med eksterne konsulenter fra Solid Group.

Samarbeidet fungerer bra.

Ressursbruk

Det er i 2. tertial brukt totalt 1154 timer av USITs personer. Dette fordeler seg som vist i tabellen under. Timene er hentet fra CT.

Oppgave Mai Juni Juli August Sum
Generelt prosjektarbeid 117 87 31 115 350
Utvikling 180 221 182 222 805
Sum 296 308 213 337 1154

Det er også brukt konsulenter fra Solid Group i denne perioden: 

Konsulettype Mai Juni Juli August Sum
Konsulent 0 128 105 455,5 688,5
Seniorkonsulent 0 163,5 125 184 472,5
Sum 0 291,5 230 639,5 1161
 

Disse konsulentene fakturerer via gjeldene avtale med Zalaris.

Videre prioritert arbeid

Utviklingen vil bli prioritert fremover slik at pilot kan starte 15. oktober. Det er også planlagt en testperiode på ca en måned i forkant av pilot for å kunne kvalitetssikre at løsningen i størst mulig grad skal fungere som ønsket. Dette arbeidet er viktig og vil også bli høyt prioritert.

Publisert 18. sep. 2013 17:03 - Sist endret 16. nov. 2014 21:58