Hva er UH:IntArk (eller Datadelingsplattformen)

Her finner du informasjon om hva universitets- og høgskolesektoren sin integrasjonsarkitektur - UH:IntArk - er for noe.

Hva er UH:IntArk?

UH:IntArk er et sett med prinsipper, styringsregler og anbefalinger for hvordan data skal gjøres tilgjengelig, hvordan integrasjoner skal fungere, og hvordan informasjon skal forvaltes. UH:IntArk gjelder både internt hos institusjoner, mellom institusjoner, og mot eksterne utenfor sektoren.

Fellestjenesten for Datadeling inneholder UH:IntArk, inkludert support, rådgivning og teknisk datadelingsplattform.

TBD: Må bli einige i prosjektet om begrepsbruken.

Hvorfor UH:IntArk?

Digitaliseringen krever mer datadeling og flere integrasjoner. En felles integrasjonsarkitektur i universitets- og høgskolesektoren gjør det enklere å dele data, både internt hos en institusjon, mellom institusjoner og med resten av verden.

UH:IntArk fokuserer på det som gir mest verdi for UH-sektoren som helhet. Løsninger skal kunne samhandle, uavhengig av leverandør og lokasjon. Prinsippene bidrar til at sektoren henger med i utviklingen og kan tilby tidsriktige løsninger av høy kvalitet.

Hvordan henger UH:IntArk sammen?

TODO: Et nytt forsøk på å forklare IntArk:

 1. Målbildet:
 2. Realiseringa, implementasjonen eller operasjonaliseringa:
  • "Rammeverket" (det vi ikkje skal starte med) (TODO: Er det dette som er IntArk?)
   • Styringsregler - Overordna føringar du følge for å følge IntArk. Desse er prøvd utbrodert lenger ned.
   • Anbefalingar, gode praksiser og retningslinjer - Anbefalingar og anna du anbefalast å følge, for å få meir verdi ut av IntArk. Du ikkje følge dette for å vere IntArk-kompatibel.
    • Retningslinjer gir uttrykk for hva vi anser som god praksis på nåværende tidspunkt. Faglige retningslinjer er i prinsippet anbefalinger og råd, og skal bygge på god, oppdatert faglig kunnskap. Retningslinjene er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteytere må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

     Retningslinjer er ikke bindende, men kan langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Om du velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra retningslinjene, bør du dokumentere dette og være forberedt på å begrunne ditt valg, og gi tilbakemelding til oss så vi får mulighet til å justere våre retningslinjer. (fritt omskreve etter Helsebiblioteket si beskriving)

  • Teknisk datadelingsplattform - verktøy som hjelper deg å følge IntArk.

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, font, materiell eiendom, elektrisk blå.

UH:IntArk inneholder sentraliserte føringer som vi alle i sektoren må bli enige om og følge, men det legges likevel opp til lokale tilpasninger.

Mer informasjon

Publisert 21. sep. 2020 20:15 - Sist endret 18. aug. 2021 13:20