Rollene i UH:IntArk

En oversikt over rollene som brukes i IntArk.

TODO: Denne oversikten vil bli justert, når referansearkitekturen for datadeling i UHF-sektoren er klar.

IntArk-koordinator

Hver institusjon som innfører IntArk har sin lokale IntArk-koordinator, som tar seg av dialogen med Datadelingsprosjektet. Dette er en midlertidig rolle, under innføringen, for å sikre en god innføring av IntArk. IntArk-koordinatoren er ansvarlig for at institusjonen gjør det som er nødvendig for å innføre IntArk.

Tilbyder

En tilbyder av autoritative data. Kan være person, enhet eller IT-tjeneste, avhengig av konteksten.

Andre navn på rollen: dataeier og API-eier.

Merk at du kan både være tilbyder og konsument, avhengig av hvilke data du ser på.

Plikter og rettigheter

 • Tilbyder plikter å tilgjengeliggjøre sine autoritative data for andre som trenger det hos institusjonen. Foretrukket teknologi er Web Services.
 • Tilbyder har ansvar for datakvaliteten i sine autoritative data, blant annet:
  • At data er komplette
  • At data er maskinlesbare
  • At data er riktig formaterte
 • Tilbyder plikter ikke å gjøre spesialtilpasninger til konsumentene, men tilby data generelt.

Konsument

En person, enhet eller system som trenger å hente data fra kildesystem.

Merk at du kan både være tilbyder og konsument, avhengig av hvilke data du ser på.

Plikter og rettigheter

 • Konsumenter henter data direkte fra autoritativt kildesystem.
 • Konsumenter bør ikke endre på data fra autoritative kildesystem. Hvis det er feil i data, skal det rettes opp i kilden.

Forvaltningsrådet

TBD: Denne rollen er ikke bestemt, men er en mulig rolle. Avventer at referansearkitektur og forvaltningsmodell kommer på plass.

Øverste organ i UH:IntArk, som "eier av UH:IntArk".

 • Avklarer og beslutter retningslinjer og styringsregler relatert til IntArk, etter hvert som uavklarte spørsmål aktualiseres.
 • Koordinerer og prioriterer integrasjoner som skal utvikles i fellesskap for alle involverte.
 • Forvaltningsrådet rapporterer til Unit.

Institusjonsansvarlig

Hver enkelt institusjon har en person som er ansvarlig for at UH:IntArk følges. Institusjonsansvarlig står fritt til å plassere resterende roller og funksjoner i sin institusjon.

Roller hos institusjonen

 • Dataeiere, som er ansvarlige for sine kildesystem, og at de oppfyllere kravene i IntArk. Eksempelvis at data blir tilgjengeliggjort. Dataeier er også ansvarlig for tilgangsadministrasjonen til sine API.
 • Konsumenter, som er alle som henter data fra kildesystemene.
 • Anskaffere. Disse er ansvarlige for at IntArk følges også ved anskaffelser av IT-tjenester fra tredjeparter.

Se også

Publisert 17. des. 2020 14:53 - Sist endret 30. juni 2021 02:42