Styringsmodellen til UH:IntArk

En beskrivelse av hvordan styringsmodellen til UH:IntArk fungerer, og hva det har å si for institusjonene.

Det er viktig å se forholdet mellom IT-løsning og organisasjon, og IT-løsning og menneskene som skal benytte løsningen.

TODO: Dette er under diskusjon i Datadelings-prosjektet. Dette vil bli oppdatert når referansearkitekturen er satt.

TBD: Er styringsmodellen klar nok til å beskrivast?

Målet med styringsmodellen

UH:IntArk skal gjøre integrasjonsarbeidet ryddigere og enklere å forholde seg til, med tydelige ansvarslinjer, samtidig som at rammeverket skal være fleksibelt å bruke.

Rammeverket skal gi hver institusjon autonomitet og selvstyre, men sette føringer der det er hensiktsmessig for UH-sektoren som helhet. Du kan sammenligne det med trafikkreglene: Du er for eksempel pålagt å kjøre på riktig side av veien, slik at alle kan komme seg trygt og effektivt til sitt mål

Om styringsmodellen

Her skal modellen beskrivast, når referansearkitekture er klar.

Punkt som skal beskrivast:

 • Korleis styringsmodellen fungerer internt hos institusjonen, og for sektoren
 • Kven som styrer kva
 • Autonomi og governance (grad av sjølvstyre)
 • Distribuert behov
 • Føringar for sentralisering - stordriftsfordeler
 • Risiko og verktøy for å unngå desse

Konsekvenser for institusjoner

Ut mot UH-sektoren:

 • TODO: Unit bestemmer...

Intern hos institusjonen:

 • Ansvar må/bør plasseres
 • Institusjonen bestemmer selv organisering, men noen forhold anbefales sterkt:
  • TODO

Lenker

TODO: Se kapittel i referansearkitekturen.

TODO: Se mer detaljert dokument med bakgrunn og utredninger for styringsmodellen.

 

 

TODO: Gammel:

Modellen

UH:IntArk sin modell er laget for å fungere i heterogene organisasjoner der beslutninger tas mest mulig lokalt. Mange universiteter og høgskoler er organisert på denne måten. Modellen bestemmer både hvordan beslutninger og ansvar plasseres, og hvordan tekniske komponenter spiller sammen. Modellen prøver også si noe om samspillet mellom IT og virksomhet. TODO: Bedre forklaring.

Modellen er en kombinasjon av:

 • Internettmodellen, der alle bestemmer for seg selv i et nettverk. Alt ansvar plasseres lokalt, og du snakker med den du selv vil i nettverket. TODO: Enklare forklaring.
 • Nærhetsmodellen, som er en desentral modell som plasserer ansvar og myndighet både sentralt og lokalt nivå i en organisasjon. Modellen brukes for beslutningslinjene på Universitetet i Oslo. TODO: anna, meir generelt namn? fjerne det om UiO?

En illustrasjon av modellen:

Illustrasjon som viser modellen: Aktører er autonome, men noen løsninger er sentraliserte når det er stordriftsfordeler.

TODO: Lag ny figur, med namn på boksane, og ulike fargar. Rundingane er ei sentrale løysingar, og firkantar er aktører.

 • Hver aktør er autonom, og bestemmer selv hvem de skal kommunisere med. Kommunikasjonen går direkte, og ikke via tredjeparter.
 • Der det er hensiktsmessig for organisasjonen som helhet, dvs. der det er stordriftsfordeler, lages det sentraliserte fellesløsninger. Sentraliserte løsninger er i utgangspunktet valgfrie for aktørene å bruke.

 

TODO: Gammel:

I arbeider med ny integrasjonsarkitektur var det viktig for oss å påpeke at det er mennesker som skal bruke arkitekturen. Det ble gjennomført workshops med systemeiere og utviklere der de viktigste og mest samstemte tilbakemeldingene fra samlingene var at forutsigbarhet, handlingsrom og autonomi var sterkt ønsket. De ville også ha ett punkt man kunne henvende seg til for å få veiledning og hjelp. Menneskets produktivitet motiveres av autonomi, følelsen av tilhørighet og at man har rett kompetanse.[1]

[1] Ref: 
A general theory of human motivation applicable to leadership. Deci and Ryan (1989) Self-Determination Theory (SDT).

Organisatorisk springer arbeidet med integrasjonsarkitektur ut av, og er forankret i, Universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet”:

“Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til arkitektur og integrasjonsrammeverk.”

Horisontal og vertikal koordinering

For å ivareta helheten i tjenestelandskapet, samtidig med å tilby systemeiere et handlingsrom, er det laget prinsipper og best-practices. Ved å følge praksis kan for eksempel SV og HF lage hver sine IT-løsninger uten å snakke sammen, men løsningene deres kan fortsatt utveksle informasjon. De er interoperatible. Vi kaller dette horisontal koordinering. Dette i kontrast til vertikal koordinering, som omhandler eskalering og beslutningskjeder. For integrasjonsarkitekturen er det besluttet at eskalering og beslutningskjeden er:

Systemeier -> Prioriteringsråd -> SKAIT

Det er i skrivende stund noen forbehold:

Prioriteringsrådets oppgave er å ta forretningsbeslutninger rundt integrasjon. Det har en proaktiv rolle med tanke på hva som kommer av oppdrag samt organisasjonens endringskapasitet og gjennomføringsevne. Eksempelvis er det i det pågående ERP-anbudet langt flere systemer som er planlagt utskiftet enn vi kan håndtere samtidig. Hvordan UiO gjør IT, ligger ennå til IT-Direktør iht. Universitetsdirektørens delegering. Systemeier løfter typisk en sak til prioriteringsråd hvis det reises uenighet. Hvis saken er utenfor mandat, eller det ikke oppnås en enighet, kan saken løftes til SKAIT.

Integrasjonsarkitekturens hovedprinsipp er kost/nytte. Kost/nytte skal vurderes for hele virksomhetens systemlandskap under ett med et langsiktig perspektiv. Integrasjonsarbeidet ved UiO skal med andre ord gi en helhetlig verdi for virksomheten, der prioriteringsrådets oppgave er å og anbefale rekkefølge og bemidling der det er interesse- eller ressurskonflikter.

Scenario 1: Flere har behov for de samme ressursene. Behov må prioriteres opp mot hverandre og planlegges for å få komplekse integrasjoner på plass, eller det må vurderes å kjøpe ekstern arbeidskraft. Prioriteringsrådet kan anbefale prioritering av ressurs-søknader til SKAIT.

Scenario 2: System-/dataeiere ønsker å integrere, men har ikke mulighet til å finansiere (hele) integrasjonen over egne budsjetter. Det må fremskaffes midler og behovet må vurderes i lys av andre integrasjonsbehov.

Scenario 3: En systemeiere har tilbyr ikke sine data i tråd med integrasjonsarkitekturen, og uenighet med andre systemeiere medfører en eskalering.

 

Nærhetsmodellen

Det viktigste beslutningen og leveransen som kom ut av “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” var Nærhetsmodellen. Nærhetsmodellen var den sterkeste føringen vi hadde da vi skulle tilpasse arkitekturen til organisasjonen.

Nærhetsmodellen slår fast at:

"Organiseringen av de administrative tjenester skal følge en desentral modell som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå."

I vårt arbeid bruker vi ordet "distribuert" i stedet for "desentral". I all hovedsak betyr det det samme, med unntak av at en distribuert løsning består av komponenter som utveksler informasjon. En desentral løsning har ikke dette kravet. En distribuert løsning kan illustreres slik:

internettmodellen
Illustrasjonen viser at alle aktørene snakker direkte med hverandre. Aktørene utgjør et nettverk av autonome enheter.

 

Internettmodellen – ansvarliggjøring av systemeier

Å ansvarliggjøre systemeier er også en føring integrasjonsarkitekturen har arvet fra føringer på høyere nivå:

"Når det gjelder administrativ IT er det bestemt at denne skal fullfinansieres over systemeiernes budsjetter. Sammen med veikartene vil dette gi langt bedre oversikt over kostnadene knyttet til denne virksomheten og gi tilsvarende bedre grunnlag for styring og prioritering."
(fra Organisering og styring av IT)

Modellen med autonome aktører kalles ofte "Internettmodellen", da det er slik internettet er bygget: Alle holder kontroll på seg selv. Det er ingen kontrollmekanismer (sentralt) i nettverket som godkjenner hvem som snakker med hvem.

De vanlige fordelene med modellen er at:

 • den er innovasjonsdrivende
 • det er kort vei til beslutningsmyndighet, beslutninger tas lokalt
 • ansvaret er tydelig  
 • eventuelle flaskehalser lager bare forsinkelser for de involverte, ikke for nettverket som sådan

De vanlige ulempene er at:

 • den er uoversiktlig, vanskelig å finne frem
 • det er ingen kontrollmekanismer i nettverket, svak etterrettelighet
 • den fordrer redundant kompetanse
 • det kan kreve høy kompetanse å sette sammen data fra flere kilder

"Internettmodellen" ligger til grunn for UiOs integrasjonsarkitektur. I virkeligheten fungerer internettet på grunn av ekstrem standardisering, for eksempel rundt internettadresser, protokoller (som http) og språk (som html). På samme måte har integrasjonsarkitekturen standardisert på bransjestandard mekanismer og format. Dette gjør at man ikke lenger er avhengig av spesialister på USIT for å integrere. Man kan gjøre det selv, eller kjøpe hjelp fra en valgfri tredjepart.

Internettet byr også på sentraliserte komponenter, enten de er per design (som DNS/SSL) eller de facto (som søketjenesten Google). Dette gir brukervennlighet, oversikt og sikkerhet. Derfor har UiOs integrasjonsarkitektur sentralisert tjenester som tilbyr nettopp dette. Vi har standardisert rundt noen felles komponenter for at informasjonsutveksling skal skje brukervennlig, effektivt og for å bedre kontroll og etterrettelighet, herunder oppfylle lovgivning og forskrifter.

 

Telefonsentralmodellen

Det diamentrale arketypen til Internettmodellen kalles gjerne 'Telefonsentralmodellen'. Dette da all trafikk går gjennom en sentral før den når mottager, slik illustrasjonen under viser.

Dette er modellen vi har gått bort fra.

Tidligere måtte man kontakte en gruppe spesialister og data ble fraktet gjennom store komponenter som FS, SAP, OA og Cerebrum. Kompleksiteten i disse sentralene gjorde det vanskelig og dyrt å hente hjelp fra tredjepart. Gruppene sto ofte selv for å prioritere oppdrag og diktere løsninger. Dette var en modell som passet bedre da IT kun var for de innvidde og ikke skjedde overalt i organisasjonen. Modellen har også gode sider. Sentralen tilbyr funksjonalitet som hjelper aktørene i nettverket. For eksempel kan den, ut fra hvilken informasjon som sendes, vite hvilken aktør som skal ha pakken, eller den kan sette sammen data fra forskjellige aktører før den sender den samlede informasjonen til mottager på det foretrukne formatet.

Modellens kjerneegenskaper er:

 • innovasjon skjer i sentralen, innovasjonshemmende på enkeltaktører
 • kompleksitet flyttes fra aktør til sentral, krever mindre redundant spesialkompetanse
 • fordrer mer ressurser sentralt i nettverket
 • gir kontroll og etterrettelighet
 • kan ved ressursmangel fungere som en flaskehals for hele nettverket
 • effektive beslutninger fordrer tydelig mandat og delegasjon

Nærhetsmodellen tilsier at denne modellen skal benyttes under gitte omstendigheter:

"Ved stordriftsfordeler, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte løsninger."

Det burde kanskje vært tilføyd: Når behovene er statiske og endres sjelden.

Gode kombinasjonsmodeller

Til tross for modellene er diamentralt motsatte, kan de to metodene med hell benyttes i kombinasjon: De er to forskjellige verktøy, som kniv og gaffel. Teknisk og administrativt kan altså UiOs integrasjonsarkitektur illustreres slik:

Illustrasjonen viser at aktørene er autonome, men at der det er stordriftsfordeler (som mye brukte data) eller kreves spesialkompetanse (som kompliserte uttrekk satt sammen fra flere datakilder) kan man lage sentraliserte løsninger.
 

Tegningen viser arkitekturen suppleres med støttetjenester. Disse støttetjenestene er:

 • et felles tjenesteregister, som viser hvilke data som tilbys og hvor de er å finne
 • tjenesten Sikker Datadeling for sikker datautveksling mellom IT-tjenester
 • en meldingskø, hvilket er en tjeneste for umiddelbar datasynkronisering mellom tjenester som støtter og trenger det. Det vil si tjenester som benytter seg av å selv å lagre replikerte data om rom, brukere, grupper eller annet, såkalt provisjonering
 • et felles kontaktpunkt. Dette har primært til hensikt å måle resultatene av arkitekturen. Dette for å kunne lære og videreutvikle arkitekturen. For å kunne gjøre denne læringen, må kontaktpunktet vite hvem som har integrert hvordan, og erfaringen de har trukket av dette. Kontaktpunktet kan også ta seg av andre henvendelser, som fra de som ønsker støtte til å integrere eller til å lage et godt design
 • sentraliserte uttrekk og kontrollmekanismer
 • eskalering- og beslutningskjeden som går fra systemeier, gjennom prioriteringsrådet, til SKAIT
Publisert 11. nov. 2020 14:06 - Sist endret 17. aug. 2021 23:38