Prinsippene for UH:IntArk

Kjernen i UH:IntArk er prinsippene for integrasjonsarkitektur. Resten av UH:IntArk er bygget opp rundt disse.

Brukerorientert: Arkitekturen skal endres i takt med brukerbehov

Arkitekturen må både være fleksibel og kunne endres fortløpende, så den kan kontinuerlig tilpasses brukermassens skiftende behov.

Brukerinteressene ivaretas og prioriteres av et prioriteringsråd. TBD: Institusjonens eget prioriteringsråd - hva med noe felles for sektoren?

Tjenesteorientert: Integrasjoner skal benytte løse koblinger

Integrasjonsgrensesnitt skal utformes gjennom løse koblinger slik at tjenester og bakenforliggende systemer kan byttes med mindre risiko og kostnader.

Tilgjengelig: Autoritative data skal tilbys gjennom åpne grensesnitt

Dataeiere har ansvar for at data som flere har behov for tilgjengeliggjøres gjennom åpne grensesnitt, og at delte data er komplette og riktig formatert.

Oversiktlig: Tjenester skal registreres og dokumenteres

Institusjonen har oversikt over alle sine tjenester i en tjenesteportefølje (Service Portfolio). Dette gjør det enklere å integrere med tjenester, og forhindrer at vi skaffer flere tjenester som produserer til forveksling like autoritative data, uten at det er tydelig hva som er lagret hvor.

 

Etterrettelig: Tilganger skal registreres

Tilganger til data avtales, registreres og kontrolleres sentralt. Dette må gjøres etterrettelig og brukervennlig.

Sikker Datadeling (Access Manager) er programvare for å standardisere hvordan tilgangsforvaltere oppretter, fornyer og avvikler tilgang til data.

Fleksibel: Avvik er tillatt, så lenge det følger IntArks formål

Tjenester og datadeling kan avvike fra IntArks krav og føringer hvis det er hensiktsmessig for sektoren eller institusjonen, som helhet.

Effektiv: Unngå dobbeltarbeid ved å gjenbruke tjenester og innføre fellestjenester

Sektoren og institusjonen bør gjenbruke tjenester, og vurdere innføring av nye fellestjenester når det kan forenkle integrasjonsarbeidet.

Veiledet: Du skal få hjelp og veiledning i ditt integrasjonsarbeide

Du som er involvert i datadeling skal få nok hjelp og veiledning til å enkelt kunne følge IntArk og integrere.