Fleksibel

Avvik er tillatt, så lenge det følger IntArks formål.

Tjenester og datadeling bør avvike fra IntArks krav og føringer hvis det er hensiktsmessig for sektoren eller institusjonen, som helhet.

IntArk skal gjøre datadeling enklere i sektoren, med formål om å blant annet gi bedre endringsevne, økt nytteverdi og bedre brukerkvalitet. Noen ganger kan IntArks krav være til hinder for formålet, for eksempel av økonomiske hensyn.

Merk at arkitekturen prioriterer hensynet til sektoren eller institusjonen over enkelttjenester. Selv om et valg kan være til det beste for sektoren, vil det kunne være til ulempe for en enkelttjeneste isolert sett.

Et eksempel er at det kan være hensiktsmessig å bruke en leverandørspesifikk integrasjon, hvis for eksempel kostnadene ved å innføre en løsere kobling blir høyere enn konsekvensene og risikoen for institusjonen ved å låse seg til en leverandør.

Konsekvens

  • Kost/nytte må her sees i hele livsløpet til en tjeneste, og i perspektiv av sektoren som helhet.
  • Avvik skal vurderes aktivt, og det er institusjonen og sektoren sine behov som helhet som bør ligge til grunn for avviket.

  • Begrunnelsen for avvik skal dokumenteres i tjenesteportefølje. TBD: Har vi dette i forvaltinga?

  • Kost-/nyttevurderinger kan legitimere avvik.
  • Tilstrekkelig fleksibilitet til at regler ikke står i veien for at man kan velge de totalt sett beste løsningene.
  • Kravet om å tilgjengeliggjøre autoritative data bortfaller aldri, så lenge andre kan vise til et behov for disse dataene.
  • Unntak/avvik gjør at vi lærer hva som fungerer og hva som ikke gjør det, og gir oss mulighet til å endre arkitekturen så den gir de riktige insentiver og virker etter intensjon.
Publisert 15. des. 2020 14:32 - Sist endret 2. feb. 2021 14:11