Interessentanalyse

 

Av: Øyvin Wormnæs

Versjon 0.4 - 10. august 2011

Trinn 1. Hvem stiller krav eller har forventninger til prosjektet 2. Beskriv hva Interessenten bidrar med? 3. Vurderer interessentens interesse for prosjektet (Høy/Middels/Lav) 4. Vurderer interessentens innflydelse for prosjektet (Høy/Middels/Lav) 5. Beskriv interessentens forventninger og ”suksesskriterier” 6. Beskriv hvordan interessenten skal håndteres

For hjelp og hint til utfylling av skjemaet, se egen dokumentasjon.

Interessentanalyse
Interessent (I) I's bidrag til prosjektet I's interesse for prosjektet
(Høy/Middels/Lav)
I's innflytelse på prosjektet/resultatet
(Høy/Middels/Lav)
I's forventninger og
suksess-kriterier
Tiltak
IT-direktør

Ressurser fra linja

Håndtere eventuell motstand

H H

Kvalitet i resultat

Brukertilfredshet

Rapportere på forespørsel, ellers via prosjekteier

Ledergruppa

Prosjekteier

Håndtere eventuell motstand H H

Grundig prosess

Kvalitet i resultat

Rapportere via prosjekteier
Tj.gruppe for mobile tjenester

Prosjektdeltager

Kompetanse

H H

God støtte for håndholdte enheter

Dette kan også forventes å være raskt på plass for nye enheter og nye versjoner av løsningen 

Prosjektdeltagelse

Universitetsledelsen

Direktørmøtet

IS-direktør

Dekaner

Lite, men prosjektets behov kan prioriteres H H Brukertilfredshet IT-direktøren holdes løpende orientert og kan informere videre

IT-ansvarlige

SAMIT

IT-lederforum

Kjennskap til lokale ressurser og mulige ressurspersoner

Anbefale (eller kritisere) valgt løsning

H H

Brukertilfredshet

Løsningen krever ikke brukeropplæring

Løsningen er høyt automatisert med få lokale oppgaver

Prosjektdeltagelse

God kommunikasjon med SAMIT

Informasjon på Fellesmøter

PL informerer IT-lederforum

Tj.gruppe for Notes

Prosjektdeltager

Kompetanse på kalendersystemer

 

H H

Driftbart

Etterrettelig prosjektarbeid

Prosjektdeltagelse
Tj.gruppe for meldingstjenester

Prosjektdeltager

Kompetanse på epostsystemer

Kompetanse på noen mulige gruppevaretjenester

H H

Driftbart

Etterretttelig prosjektarbeid

Prosjektdeltagelse

Tj.gruppe for Cerebrum

Katalogtjenester

Kompetanse H H

Løsning kan lese fra eksterne kataloger

Løsning kan synkronisere med eksterne kataloger (eks. fraværsmeldinger)

Løsning kan integreres med Cerebrum

Trekkes inn i utarbeidelse av kravspesifikasjon og i testfasene
Windows-serverdriftsmiljø Kompetanse H M

Driftbarhet

Ytterligere ressurser trekkes inn i utarbeidelse av teknisk del av kravspek og i testfaser

Linux-serverdriftsmiljø Kompetanse H M Driftbarhet

Trekkes inn i utarbeidelse av teknisk del av kravspek og i testfaser

Open Source-forkjempere Kan ha noe relevant kompetanse H L Valget blir åpen kildekode

Ikke bias i arbeidet

Kommunikasjon

MS/Exchange-forkjempere Kan ha noe relevant kompetanse H L Valget blir Exchange

Ikke bias i arbeidet

Kommunikasjon

Storage-core Kompetanse M M Driftbarhet

Kommunikasjon

Trekkes inn i utarbeidelse av teknisk del av kravspek og i testfaser

Syllabus-eier Kompetanse H M Løsningen tilpasses behov for undervisningsplanlegning Kommunikasjon
FinnRom-eier Kompetanse M M Dagens funksjonalitet beholdes Kommunikasjon

Gruppekoordinatorer

Prosjektsekretærer

Brukeropplevelse H L

Gode løsninger for grupper og gruppekalendre

Løsnigen er effektiv og kjører raskt

Bruke i brukerundersøkelsen

Vurdere å trekke inn i evalueringsfasen

Sikkerhetssjef

CERT

Kompetanse M M

Løsning tilfredsstiller krav til datasikkerhet

Løsning tilfredsstiller krav til innbruddsikkerhet

Involveres ved utarbeidelse av relevante punkter i kravspesifikasjon
Mac-drift Kompetanse M M God Mac-klient Kommunikasjon

Faglig relevant forskningsmiljø (om dette finnes)

Kompetanse L M

Lite

Kommunikasjon

Miljøer med egendriftet epostløsning

Miljøer med egendriftet kalenderløsning

Kartlegge avvikende eller uvanlige krav M L Miljøets behov blir ivaretatt Kommunikasjon
Uninett Lite L L Felles løsninger i sektoren Kommunikasjon

Tj.gruppe for oppdrag

Avtalefestede samarbeidspartnere

Oversikt over USITs avtalefestede forpliktelser L L

Mulighet for randsonen å bruke løsningen

USIT kan levere tjenester vi har forpliktet oss til også med ny løsning

Kommunikasjon med WebID om mulige løsninger

Kommunikasjon med tjenestegruppa

Systemeier HR-portalen Lite M L Synkronisering av fraværsmeldinger o.l. Kommunikasjon
Sterkt engasjerte enkeltpersoner

Enkelte kan ha relevant kompetanse

M L Enkeltpersonens ønsker blir ivaretatt Kartlegge hvilke som kan være ressurspersoner for aktuelle arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsavdelingen

Kompetanse på utforming av grensesnitt M M Webgrensesnitt tilfredsstiller krav til grafisk profil

Webgrensenitt er konfigurerbart for UiO

Kommunikasjon

HMS-seksjonen Kompetanse på grensesnitt for funksjonshemmede M M Det finnes et godt grensesnitt for funksjonshemmede, eks blinde eller svaksynte Kommunikasjon
Brukere (vitenskapelige, stipendiater, teknisk-adminstrative, gjesteforskere, delte stillinger, eksterne)  Delta i brukerundersøkelser M M Brukeropplevelse Grundig og gjennomarbeidet brukerundersøkelse
Fagforeninger Lite L L

Systemet tilfredsstiller krav til personvern

Ansattes rettigheter følges opp

Kommunikasjon

Informere ledelsen om løsninger kan berøre avtalte rettigheter

Studenter

Studentparlamentet

Lite L L

Mulighet for studenter til å reservere kollokvierom

Likebehandling av studenter og ansatte

Informasjon
Endringsmotvillige ansatte Lite, kan ha større eller mindre instensitet i motstanden L L Løsningen er intuitiv og enkel i bruk

Lav brukerterskel

Informasjon

Systemeier ePhorte

Lite L L Mulighet for automatisk utsendelse av epost Informasjon

 

Publisert 28. apr. 2011 16:13 - Sist endret 4. mai 2012 15:49