Prosjektmandat for Ny Integrert Kalender/Epost

Mandat versjon: 0.9
Godkjent av USITs ledermøte: N/A
Oppdragsgiver: IT-direktøren
Prosjekteier ved USIT: Knut Borge
Prosjektleder: Øyvin Wormnæs

Andre aktører

Det utarbeides en egen interessentanalyse.

Formål

Prosjektet skal ut fra en grundig behovs- og interesseanalyse lage en kravspesifikasjon for en integrert mail/kalendertjeneste tilgjengelig fra et bredt utvalg klienter. Ulike løsninger skal evalueres oog vurderes mot kravspesifikasjonen og prosjektet skal komme med en anbefaling av veivalg og risiko/konsekvensanalyse av veivalget

Rapportering

Prosjektet rapporterer til prosjekteier Knut Borge hver 14. dag.

Prosjektet skal utarbeide en kommunikasjonsplan.

Resultatmål og leveranser

Prosjektets hovedleveranse er en anbefaling av epost- og kalenderløsning for UiO. Det er flere delleveranser.

  • Behovsanalyse og interessentanalyse. I analysen skal det være en avgrensning av hvilke tjenester vi skal implementere nå og hvilke vi eventuelt vil implementere senere.
  • Vurdering av forskjellige tekniske løsninger. De skal vurderes i forhold til behovsanalysen og i forhold til tekniske forhold som ytelse, stabilitet o.l.
  • Risikoanalyse.
  • Anbefaling av veivalg.

Rammer

Startdato:
Sluttdato:
Timeverk: N/A
Direkte kostnader: N/A
CT-koder: Integrert e-post/kalender - Delprosjekt - Administrasjon

Hovedmilpæler

  • Interessentanalyse
  • Behovsanalyse
  • Kravspesifikasjon
  • Valg av systemer til test
  • Testplan
  • Gjennomføre tester
Publisert 22. feb. 2011 12:24 - Sist endret 11. mai 2011 13:20