Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 

Hva er hensikten med prosjektet? Hva skal prosjektet levere til brukerne?

Målet til prosjektet er å levere grunnleggende IT-tjenester for forskning (brukerkonto, bærbar datamaskin og enkelte tjenester) til OUS-forskere som ikke får dekket slike behov ved OUS i dag. Se her for oversikt over tjenestetilbudet: 
https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektdokumenter/tjenestetilbud.html

Jeg er ikke påmeldt som bruker, men vil gjerne være med! Hvordan melder jeg meg på?

OUS har bestemt at det kun er de 209 forskerne som ble meldt inn fra klinikkene i januar som er sluttbrukere for prosjektet. Det vil altså ikke bli mulig å melde inn flere brukere før etter at prosjektet er avsluttet i oktober/november.

Etter dette vil driften av laptoper og brukere overleveres til UIOs IT-driftslinje, og klinikker som ønsker å bestille tjenesten for flere av sine forskere vil få mulighet til det.

Dessverre må du altså vente til prosjektet er avsluttet. Deretter må klinikken din melde deg inn som ny bruker til tjenesten.

Hvordan kan jeg finne ut om jeg er påmeldt?

Påmeldingene ble gjort i februar av ledelsen ved hver enkelt klinikk ved OUS, av personverngrunner kan vi ikke legge ut listen over påmeldte brukere.

Du kan enten spørre din avdelingsleder, eller sende en epost til anders.lefebure-henriksen@usit.uio.no

Hvilken programvare vil jeg ha tilgang til på min laptop?

Laptopen vil komme ferdig installert med Windows 10 og Microsoft Office 365. I tillegg vil du ha mulighet til å installere en del programvare fra UIOs programvarekatalog, i hovedsak fri (gratis) programvare. 

Vi har lagt ut en liste over slik programvare pr mai 2019 her: 
https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektdokumenter/fri-programvare.html

Hvilken informasjon har gått ut til brukerne i prosjektet?

Informasjonsmail 1 (23. mai 2019)

Informasjonsmail 2 (13. juni 2019)

Jeg har en UIO-brukerkonto fra før. Får jeg beholde kontoen og e-postadressen min?

Så langt som det er teknisk mulig vil de som har kontoer fra før få beholde disse, men med nye e-postadresser som beskrevet over, og med enkelte endrede rettigheter.

Alle vil få en ny e-postadresse på formen fornavn.etternavn@ous-research.no. Hvis du er tilknyttet bruker med @medisin.uio.no-adresse fra før, vil du bli nødt til å bytte til å bruke den nye adressen når du sender e-post. 

For de som har UIO-adresser fra før vil vi sette opp alias for den gamle adressen. E-post som sendes til den gamle adressen etter byttet vil altså ikke gå tapt. 

Hvilke digitale tidsskrifter vil vi få tilgang til?

Det vil bli gitt tilgang til Universitetsbibliotekets digitale tidsskrifter på lik linje med det som det som det er tilgang til fra OUS-nett i dag.

Utvalget vil med andre ord begrenses til medisinskfaglige tidsskrifter som UIO har avtale om at kan deles med OUS-ansatte.  

In English: 

What is the purpose of the project? What will the project deliver to its users?

The purpose of the project is to provide basic IT services for research (user account, laptop and some services) to OUS researchers whose needs are not met by OUS today. See here for an overview of the services:
https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektdokumenter/tjenestetilbud.html

I am not registered as a user, but would like to join! How do I sign up?

OUS has determined that only the 209 researchers who were signed on by the clinics in January are the end users for the project. It will therefore not be possible to register more users until after the project is completed in October / November.

After the project has ended, support of laptops and users will be handed over to UIO's IT operations, and clinics that want to buy the service for more of their researchers will have the opportunity to sign them on.

How can I find out if I am signed up?

Registrations were made in February by the management at each clinic at OUS. For privacy reasons we cannot post the list of registered users.

You can either ask your department manager, or send an email to anders.lefebure-henriksen@usit.uio.no.

What software wil I have access to on my laptop?

The laptop will come with Windows 10 and Microsoft Office 365. In addition, you will have the opportunity to install some software from the UIO's software directory, mainly free software.

We have posted a list free software at UIO as of May 2019 here:
https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektdokumenter/fri-programvare.html

What information has been provided to the users in the project?

Information e-mail 1 (May 23, 2019)

Information e-mail 2 (June 13, 2019)

I have a UIO user account already. Can I keep my account and email address?

As far as technically possible, those who have accounts before will be able to keep these, but with new e-mail addresses as described above, and with some changed rights.

Everyone will receive a new email address in the form <firstname.lastname>@ous-research.no. If you already have an UiO user account with a @medisin.uio.no address, you will have to switch to using the new address when sending email.

For those who have UIO addresses from before, we will set up an alias for the old address. E-mail sent to the old address after the exchange will not be lost.

Which digital journals will we have access to?

Access to the University Library's digital journals will be provided in the same way as it is accessed from the OUS network today.

In other words, the selection will be limited to medical journals that UiO is already sharing with OUS staff.

Publisert 13. juni 2019 14:03 - Sist endret 26. aug. 2019 09:27