Informasjon til brukere 13. juni 2019

(English translation below)


Hei! 

Her kommer litt mer informasjon fra prosjektet:

Vi har nå fullført prosjektfase 1, og har gått over i fase 2. I fase 1 har vi blant annet gjort vurderinger knyttet til basistjenesten som tilbys.

Prosjektet har gitt følgende anbefaling vedrørende tilgang til UIO-tjenester for prosjektets brukere:

 • UIO-brukerkonto
  • E-postkonto
  • Hjemmeområde med sikkerhetskopi, alltid tilgjengelig på laptop
 • UIO-laptop med dockingstasjon og tilkobling til UIO-nett på forskerens arbeidsplass
 • Fjerntilgang via UIO Programkiosk
  • Microsoft Office
  • Noe programvare som ikke er lisensbelagt.
 • Internett-tjenester
  • Webmail
  • Skytjenester som UIO abonnerer på, for eksempel Dropbox. Tilbud til OUS-brukere vil variere avhengig av avtalen UIO har med tjenestetilbyder.
  • Digitale tidsskrifter fra Universitetsbiblioteket tilsvarende det tilbudet som er tilgjengelig for OUS i dag.
 • Lokal brukerstøtte fra IT-seksjonen ved Institutt for klinisk medisin.
 • Utskrift. Antall og plassering av skrivere er under utredning.

NB! 

For å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter i henhold til den tidsplanen vi har, er vi avhengig av tilbakemeldinger med nødvendig informasjon fra dere som står oppført som påmeldte brukere. Det er sendt ut en epost med lenke til et spørreskjema. 

Dette må besvares innen arbeidsdagens slutt 21. juni. Informasjonen er nødvendig blant annet for å kunne opprette brukerkontoer på UIO, beregne utskriftstilbud, identifisere nettverkspunkter og tilpasse tilbudet om brukerstøtte fra UIO til OUS-brukerne.

Vi ber om at alle påmeldte brukere sjekker sine epostkontoer (både ous.no og rr-research), det kan være at eposten med lenken er sendt til en konto du ikke bruker hver dag. Hvis du har kollegaer som du vet er påmeldt er det fint om du kan spørre om de har fått denne e-posten. Send e-post til meg hvis du har problemer med spørreskjemaet.

 

Med vennlig hilsen 
Anders Lefébure-Henriksen
Prosjektleder OUS - IKT i forskning
UIO/USIT


Hi!

Here is some more information from the project:

We have now completed project phase 1, and we have moved on to phase 2. In phase 1 we have among other things made assessments related to the basic service offered.

The project has provided the following recommendation regarding access to UIO services for the project users:

 • UIO account
  • E-mail account
  • Home area with backup, always available on laptop
 • UIO laptop with docking station and connection to UIO network in the researcher's workplace
 • Remote access via UIO Program Kiosk
  • Microsoft Office
  • Some software without licencing requirements
 • Internet services
  • Webmail
  • Cloud services that UIO subscribes to, such as Dropbox. Offers for OUS users will vary depending on the agreement the UIO has with the service provider.
  • Digital journals from the University Library corresponding to the offer available to OUS today.
 • Local support from the IT section of the Department of Clinical Medicine.
 • Printing. The number and location of printers is TBD.

NB!

In order to complete the project on schedule, we rely on feedback with necessary information from you listed as registered users. An email was sent out with a link to a questionnaire.

The questionnaire must be answered by the end of the working day on June 21st. This information is needed, among other things, to create user accounts at UIO, calculate print offers, identify network points and customize the offer of UIO support to OUS users.

We ask that all registered users check their email accounts (both ous.no and rr-research), it may be that the email with the link is sent to an account you do not use every day. If you have colleagues that you know are enrolled, it's nice to ask if they have received this email. Email me if you have any problems with the questionnaire.

Best regards
Anders Lefébure-Henriksen
Project manager OUS - IKT i forskning
UIO / USIT

Publisert 17. juni 2019 15:02 - Sist endret 9. aug. 2019 12:47