Prosjektplan

Prosjektplan i henhold til signert prosjektkontrakt.

 

Fremdriftsplan

Prosjektfase

Beskrivelse

Estimat

Oppstart

Leveranse

Fase 1

Planlegging

235 timer

6.5.2019

31.5.2019

Fase 2

Utvikling og tilpasning av tekniske løsninger

260 timer

3.6.2019

15.8.2019

Fase 3

Testing og pilotering

195 timer

16.8.2019

30.9.2019

Fase 4

Implementering

320 timer

1.10.2109

27.11.2019

Totalt

 

1010 timer

 

 

Involverte

PL: Prosjektleder USIT
PGUSIT: Prosjektgruppe USIT
PGOUS: Prosjektgruppe OUS
APP: USIT/Seksjon for Applikasjonsdrift
SD: USIT/Seksjon for serverdrift
NETT: USIT/ Seksjon for nettdrift
GDW: USIT/Gruppe for drift av Windowsklienter
GMT: USIT/Gruppe for meldingstjenester
KD: USIT/Seksjon for klientdrift
LKIT: USIT Lokal-IT
INT: USIT/Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter 
SIF: USIT/Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning 
ADS: UIO/Avdeling for administrativ støtte
IKM-IT: IT-seksjonen ved Institutt for klinisk medisin
SHP: Sykehuspartner

Fase 1 - Planlegging

Nr.  Aktivitet Involverte Timer USIT
1.1

Forarbeid

Produkter: Prosjektbeskrivelse, prosjektplan, signert prosjektkontrakt

PL, USIT

50

1.2

Risikoanalyse, interessentanalyse og endringsrutiner

Produkter: 

 • Risikoanalyse
 • Interessentanalyse
 • Rutiner for innmelding av endringer
PGUSIT, PGOUS (endringsrutiner)

10

1.3

Kartlegge brukerlokasjoner basert på innmeldte brukere

Produkt: Liste over kontorlokasjoner med antall forskere per lokasjon. Basert på liste over brukere som skal ha tilgang. Brukes til å få kunnskap om kompleksitet på brukerstøtte, plassering av skrivere og distribusjon av nett. 

PGUSIT, PGOUS 5
1.4 Kartlegge behov
 • Programvare
 • Tilganger
 • Spesialbehov (TSD, labnett, statistikk-terminalservere)

Produkt: Dokument som beskriver i detalj hvilke behov prosjektet skal dekke. Basert på enten dokumentasjon fra OUS eller tilbakemeldinger fra brukerne.

PGUSIT, PGOUS 20
1.5

Velge metode for tanking av klientmaskiner

Produkt: Valgt metode for tanking (tradisjonell eller Autopilot)

PGUSIT, GDW 10
1.6

Bestemme programvaretilbud og utrede behov for lisenser

Produkter:

 • Hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelige på klientmaskiner via SCCM.
 • Hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelige i programkiosk.
 • Hvilke programvarelisenser som må kjøpes av Kunden og tilgjengeliggjøres for USIT.
 • Hvilke programvarelisenser som må kjøpes og viderefaktureres av USIT.
 • Hvilke avtaler som må på plass angående lisenser, enten mellom Kunden og UIO, eller med leverandører. 
PGUSIT, PGOUS, GDW 60
1.7

Planlegge nettverksmodell

Produkt: Valgt nettverksmodell for klientmaskiner og skrivere. Må inkludere IP-segmenter og VLAN. 

PGUSIT, Nett 10
1.8

Planlegge oppretting av brukerkontoer

Produkt: Plan for nødvendige endringer i oppretting av brukerkontoer. Stedkode bestilt. 

PGUSIT, INT 20
1.9

Planlegge oppretting av hjemmeområder

Produkt: Plan for nødvendige endringer i oppretting av hjemmeområder. Skal inkludere valgt lagringssted for OUS-hjemmeområder. 

PGUSIT, BSD 10
1.10

Planlegge utskriftsløsning

Produkt: Oversikt over nødvendige tilpasninger i UIOs utskriftsopplegg.

PGUSIT, APP 10
1.11

Planlegge e-postløsning

Produkt: Plan for oppretting av e-postadresser for OUS-brukere.

PGUSIT, GMT

10

1.12

Iverksette ansettelse av ekstra personell for brukerstøtte

Produkt: Stilling utlyst.

Overført til Fase 2, kan ikke gjennomføres før tjenestekontrakt er på plass. 

IKM-IT 0
1.13

Lage detaljert plan for fase 2

Produkt: Godkjent faseplan for fase 2

PL 20
  Timer totalt   235

Fase 2 - Utvikling og tilpasning

Nr. Aktivitet Involverte Timer USIT
2.1

Tilpasse opplegg for tanking av klientmaskiner

Produkt: Fungerende opplegg for tanking av OUS-klientmaskiner

PGUSIT, GDW 20
2.2

Tilpasse oppretting av brukerkontoer

Produkt: Fungerende rutine for overlevering av persondata, oppretting av personer i SAP og tilhørende brukerkontoer i Cerebrum

PGUSIT, INT, ADS, IKM-IT 10
2.3

Tilpasse oppretting av hjemmeområder

Produkt: Fungerende rutine for oppretting av hjemmeområder, inkludert fysisk plassering

PGUSIT, BSD 20
2.4

Tilpasse programvaretilgang i SCCM basert på tilgjengelige lisenser

Produkt: SCCM konfigurert for OUS-brukere basert på kartlagt programvarebehov

PGUSIT, GDW 20
2.5

Tilpasse programvaretilgang i UIO Programkiosk basert på tilgjengelige lisenser

Produkt: UIO programkiosk konfigurert for OUS-brukere basert på kartlagt programvarebehov

PGUSIT, APP 20
2.6

Tilpasse utskriftsløsning

Produkt: UIOs utskriftsløsning tilpasset OUS-brukere. Inkluderer utarbeidelse av opplegg for å produsere pullprint-kort eller benytte eksisterende OUS-kort. 

PGUSIT, APP 30
2.7

Tilpasse e-postløsning

Produkt: UIOs e-postløsning tilpasset OUS-brukere

PGUSIT, GMT 20
2.8

Tilpasse nettverksaksesslister og sette opp ruting av VLAN

Produkt: Aksesslister for OUS-klientnett og andre nett tilpasset OUS-bruk.VLAN for klientmaskiner og skrivere rutet inn i Sykehuspartners nett. 

PGUSIT, NETT

10

2.9

Kartlegge økt belastning på UIO Programkiosk og eventuelle konsekvenser av dette

Produkt: Dokument som beskriver prosjektets antatte innvirkning på kapasiteten i UIO programkiosk. Kan medføre investeringsbehov avhengig av konklusjon. 

PGUSIT, APP 10
2.10

Valg av klientmaskinmodell

Produkt: Navn på klientmaskinmodell som skal kjøpes inn

PGOUS, SHP 0
2.11

Valg av skrivermodeller

Produkt: Navn på skrivermodell som skal kjøpes inn av Sykehuspartner

PGOUS, SHP 0
2.12

Utforme og signere avtaler om lisenser

Produkt: Signerte avtaler om lisenser der det er nødvendig

PGUSIT, PGOUS 20
2.13

Utforme og signere tjenesteavtale

Produkt: Ferdig signert avtale om tjenesteleveransen som etterfølger prosjektet. Inkluderer kartlegging av hvordan viderefakturering av lisenser skal skje. 

PL, PGOUS, KD 60
2.14

Lage detaljert plan for fase 3

Produkt: Godkjent faseplan for fase 2

PL

20

2.15

Overført fra fase 1: Iverksette ansettelse av ekstra personell for brukerstøtte

Produkt: Stilling utlyst.

 

IKM-IT 0
 

Timer totalt

 

260

Fase 3 - Pilotering og testing

Nr. Aktivitet Involverte Timer USIT
3.1

Skaffe pilotklientmaskiner

Produkt: Leverte klientmaskiner (1-5 stk) for testing og pilotering

SHP 0
3.2

Skaffe pilotskriver

Produkt: Levert skriver for testing og pilotering

SHP 0
3.3

Gjennomføre testing

Produkt: Testet og bekreftet fungerende brukeroppretting, klientmaskingtanking, lokal pålogging, programkioskpålogging, tilgang til applikasjoner. Testing i hvert fall delvis fra OUS-nett.

PGUSIT, IT-IKM, PGOUS, GDW 30
3.4

Gjennomføre pilotering

Produkt: Oppsatte klientmaskiner for 1-5 pilotbrukere på en, maks to lokasjoner. Oppsatt skriver på samme lokasjon. Erfaringer fra brukerne innhentet etter 1-2 ukers bruk. 

PGUSIT, IT-IKM, PGOUS, APP, GDW, NETT, SHP 60
3.5

Produsere rutiner og retningslinjer for brukerstøtte

Produkt: Ferdigstilte og rutiner og retningslinjer. Må være godkjent av PGOUS og IT-IKM. 

PGUSIT, IT-IKM 20
3.6

Lage rutiner for oppretting av nye brukere og sletting av brukere etter prosjektslutt

Produkt: Dokumentasjon på hvilken informasjon lister over nye brukere skal inneholde, hvor ofte de skal leveres, hvor de skal sendes, hvordan man håndterer brukere som skal slettes, og hvordan oppretting av nye brukere foregår. 

PGUSIT, PGOUS, INT, ADS, IT-IKM 30
3.7

Kjøpe inn maskiner

Produkt: Innkjøpte og leverte maskiner til alle brukere. MAC-adresser til alle maskiner sendt til GDW for preprovisjonering (DHCP).

SHP 0
3.8

Kjøpe inn skrivere

Produkt: Innkjøpte og leverte skrivere til alle lokasjoner som skal ha skriver. 

SHP 0
3.9

Innhente oppdaterte detaljer om brukere som skal opprettes i fase 4

Produkt:  Oppdatert liste over alle brukere som skal opprettes, basert på rutinene fra aktiviteten over. 

PGOUS, IT-IKM 5
3.10

Planlegge nettverkspunkter basert på brukerlokasjoner og utskrift

Produkt: Oversikt over brukere og skrivere med tilhørende nettverkspunkt-IDer må knyttes til MAC-adresser på innkjøpte maskiner. Dette gjøres enten av Sykehuspartner, eller av IKM og Sykehuspartner sammen. Hvis Sykehuspartner gjør hele jobben, vil det ikke påløpe noen timer for UIO.  

PGUSIT, PGOUS, SHP

20

3.11

Lage detaljert plan for fase 4

Produkt: Godkjent faseplan for fase 2

PL 30
  Timer totalt  

195

Fase 4 - Implementering

Nr. Aktiviteter Involverte Timer USIT
4.1

Opprette brukere

Produkt: Alle personer lagt inn i SAP, alle brukerkontoer opprettet i Cerebrum. 

PGUSIT, ADS, IKM-IT

50

4.2

Konfigurere nettverkspunkter

Produkt:Alle nettverkspunkter for klientmaskiner og skrivere konfigurert med riktig VLAN og MAC-3adresse. 

PGUSIT, NETT, SHP 20
4.3

Montere klientmaskiner

Produkt: Alle klientmaskiner pakket ut og montert. Ingen timer på UIO hvis aktiviteten utføres av Sykehuspartner. 

SHP 0
4.4

Installere klientmaskiner

Produkt: Alle klientmaskiner satt opp med operativsystem og standard programvare, pålogging testet og maskin bekreftet overlevert til bruker. Inkluderer ikke utpakking og plassering

PGUSIT, SHP, IKM-IT, GDW 140
4.5

Montere skrivere

Produkt: Alle skrivere plassert fysisk.

SHP 0
4.6

Konfigurere skrivere

Produkt: Alle skrivere konfigurert og bekreftet ok.

PGUSIT, SHP, IKM-IT, APP 40
4.7

Produsere brukerdokumentasjon

Produkt: Websider med dokumentasjon for de delene av tjenesten som som er unik for OUS-brukere

PGUSIT, IKM-IT 40
4.8 Avslutte prosjektet

Produkt: Prosjekt godkjent avsluttet av prosjekteier og Kunden

PL 30
  Timer totalt  

320

 

Publisert 1. apr. 2019 14:56 - Sist endret 21. mai 2019 11:55