Panopto ved UiO

Bakgrunn og begrunnelse

UNIT inviterte våren 2020 UH-sektoren til felles anskaffelse av en plattform for produksjon, lagring og distribusjon av undervisningsvideo. Anbudskonkurransen ble avsluttet i desember 2020 med Panopto som valgt løsning. UiO er med på anbudet med opsjon, det vil si at vi kan velge om vi ønsker å gjøre avrop på avtalen.

Prosessen møtte noen utfordringer rundt jus, Shcrems-ii og ressurser, men er nå moden for restart.

SK-ITU satt i 2020 ned en arbeidsgruppe som utredet behovet for video i undervisningen ved UiO. Arbeidsgruppen anbefalte å gjennomføre ett prosjekt for å avklare om UiO skal anskaffe Panopto fra Unit, og hvis ja legge grunnlag for et etterfølgende innføringsprosjekt.

Saken ble senest diskutert i SK-ITU 26. januar 2021, se særlig sak Sak 4: Arbeidsgruppe: Video på UiO og sak 5: UNITs anbud på videoopptakstjeneste

Prosjektformål 

Utarbeide beslutningsgrunnlag for Panopto ved UiO

Hovedaktiviteter

1 - Vurdering av Panopto opp mot UiOs behov

For å vurdere UiOs behov vil prosjektet ta utgangspunkt i rapporten Video i undervisning ved UiO, LOR-rapporten og Digital undervisning ved UiO 12.3-2.4. Universitetet i Oslo. (Dolonen et al., 2020). 

 • Oppdatere og spisse behovsanalysen basert på tidligere arbeid og endrede rammer.
 • Beskrive Panopto sine funksjonelle muligheter opp mot behovsanalysen.
 • Vurdere i hvilken grad det bør foretas en ytterligere behovsanalyse eller innhenting av nyere data.
 • Avsjekk mot interessenter på områder der behovene er uklare.
 • Vurdere endrede behov for digitalisering, hybridundervisning, opptak av fysiske forelesninger basert på endringer grunnet Korona.
 • Vurdere behov knyttet til tilgangsstyring/rettigheter, eierskap til egne data, og avgrensninger rundt informasjonsklasser (røde/gule/grønne data).

2 - Vurdering Panopto mot UiOs digitale økosystem og IT-arkitektur

 • Teknisk vurdering av Panopto opp mot UiO sin IT-arkitektur og eksisterende løsninger innenfor undervisningsfeltet, inkludert hvilke av eksisterende løsninger med lik eller delvis overlappende funksjoner som Panopto kan erstatte eller berike.
 • Vurdere Panopto-løsningen fra UNIT/Uninett opp mot Uninett/Nordunett sin Panoptoløsningen
 • Vurdere tekniske behov og integrasjoner som ikke kommer som en del av standarsleveransen fra UNIT/Uninett og/eller Uninett/Nordunett
 • Definere en eller flere piloter basert på funksjonelle krav og tekniske vurderinger
 • Hvis nødvendig: Gjennomføre en eller flere piloter

3 - Økonomiske, sikkerhetsmessige og juridiske avklaringer

 • Estimere kostnadene for alternative Panopto implementeringer (inkludert de to alternative leveransemodellene)
 • Utrede juridiske aspekter rundt Panopto
 • Utrede IT-sikkerhet aspekter rundt Panopto
 • Foreslå forvaltning og finansiering av Panopto

4 - Utarbeide sluttrapport med anbefaling

 • Sluttrapport med konkret anbefalte vedtak rundt Panopto ved UiO
 • Utarbeide skisse til innføringsprosjekt

5 - Avgrensninger

Prosjektets hovedfokus vil være video i undervisning. Dette inkluderer både forelesningsopptak og andre typer undervisningsvideo.

Publisert 23. aug. 2021 11:03 - Sist endret 21. feb. 2022 10:42