Panopto innføring ved UiO

Bakgrunn og begrunnelse

UNIT inviterte våren 2020 UH-sektoren til felles anskaffelse av en plattform for produksjon, lagring og distribusjon av undervisningsvideo. Anbudskonkurransen ble avsluttet i desember 2020 med Panopto som valgt løsning. UiO er med på anbudet med opsjon, det vil si at vi kan velge om vi ønsker å gjøre avrop på avtalen.

UiO gjennomførte i perioden november 2021 til januar 2022 ett prosjekt for å vurdere og utarbeide en anbefaling rundt Panopto som VMS for undervisning ved UiO. Prosjektet anbefaling var innføring av Panopto. Prosjektets sluttrapport med anbefaling.

Styringsgruppen bestilte en første innføringsfase til semesterstart høsten 2022.

Prosjektformål 

Innføre Panopto som video management system (VMS) for undervisningsformål ved UiO, løpende avgrenset av ressurstilgjengelighet og tekniske muligheter.

Leveranser

 • Pilotering, UX, dokumentasjon og støtte
 • Teknisk innføring
 • Utrulling til Canvasbrukere fra h22
 • Utrulling til ikke-Canvasbrukere fra v23
 • Kartlegge øvrige behov og funksjoner for evt. senere implementering

Leveranser er videre detaljert i mappen leveranser.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, parallell, skråningen, antall.

Avgrensninger

Prosjektets hovedfokus vil være video i undervisning. Dette inkluderer både forelesningsopptak og andre typer undervisningsvideo.

Dette er avgrensinger for innføringen, selv om flere punktene er viktig på lang sikt.

 • Innføres ikke for offentlige videoer, altså produksjonsavvikling og opptakspublisering som ikke inngår i undervisning.
 • Schedulert automatisk opptak fra Panopto / TP blir undersøkt men ikke nødvendigvis innført i denne fasen.
 • TP integrering for opptak og metainformasjon avhenger av teknisk avklaring og utivklingsfremgang utenfor prosjektet.
 • Prioriterer ikke integrering mot eksamenavvikling.
 • Brukerscenarioer og -veiledninger for avansert funksjonalitet (som quiz, etc.) inngår ikke i første fase, men nevnes i brukerveiledning som under arbeid.
 • Integreringer mot Zoom og Teams for videoopptak, samt utvidet integrering av Teams inngår ikke i innføringsprosjektet grunnet utfordringer rundt modenhet og sikkerhet.

Avgrensningene avhenger videre av tekniske komplikasjoner og brukerønsker, med pilogruppene.

  Publisert 21. feb. 2022 10:42 - Sist endret 6. juli 2022 09:26